Eski Türkçe Sözlük

Eski Türkçe Sözlük - Türk dilinin, öz Türkçe'nin köklerinden, bin yıl önceki halinden, güzel kapsamlı bir kelimeler, sözcükler dizini.

 1. ABA: Saygıdeğer, saygıya layık kişiBazı Türk boylarında "ana'',''abla'' , bazılarında ise baba anlamında da kullanılmaktadır.
 2. ABADAN: 1- Cömert, verici 2- Bağışlayıcı, gönül yapıcı
 3. ABAK: Temiz, iffetli, namuslu kişi
 4. ABAKA: Yakın akraba, amca çocuğu
 5. ABAKAN: Alicenap
 6. ABAKAY: 1- Yakın akraba, yeğen, amca çocuğu 2- Sibirya'da saygın ve sözü geçen hanımlara verilen bir unvan
 7. ABALA: Abla
 8. ABAR: (Avar): 1- Gösteriş, heybetlilik 2- Baş eğmez, dirençli
 9. ABaş: Hanım yürüyüşü (Küçük narin adım)
 10. ABAY: 1- Aydınlık, aydınlık verici 2- Hayret uyandıran, hayret verici
 11. ABAKIYMIŞ: Gönül kırıcı, can yakıcı
 12. ABÇAR-(Avşar): 1- İşin ehli kişi, iş bitirici 2- Uyumlu, itaatkar
 13. ABI: 1- Can, ruh 2- Soyluluk
 14. ABIÇ: Gönüllü
 15. ABIDAN: İçli, gönül insanı
 16. ABIK: İçli, gönüllü
 17. ABIKAN: Mec.Soylu
 18. ABIL: Gönüllü, İstekli
 19. ABINAK: Sakinleşmiş gönül rahatlığı içinde olan
 20. ABINÇ(Avunç): Avunç, teselli
 21. ABIŞ(Apış): Bacağın diz kapağından yukarısı
 22. ABIŞKA : İçten, içtenlikle çalışan
 23. ABIZ: Ruhsal, ruhlarla ilgili
 24. ABİKE: Alicenap, yüksek gönüllü
 25. ABİN: Mutlu, memnun, hoşnut
 26. ACAR: 1-Gayretli,Hareketli 2- Gözü pek, yırtıcı
 27. ACLAN: Açık,Açılan
 28. ACU-(Acı,Açığ): 1- Açık 2-Keskin, sert 3- Açı,aralık
 29. ACUN: Dünya, yeryüzü
 30. ACUNAL: birl. Acun/Al (Almak'tan)
 31. ACUNAY: birl. Acun/Ay/Mec."Dünya güzeli"
 32. ACUNLUK: Dünya malı,dünyalık
 33. ACUNSUZ: Dünya malında gözü olmayan
 34. AÇA: 1- Toplum içinde saygınlığı olan kişi 2-Analık derecesinde saygıya layık hanım
 35. AÇAN: Açma eylemi içinde olan (Çiçek gibi)
 36. AÇIĞ: 1-Açık,dürüst 2- Bahşiş bey yada hanların verdiği bahşiş
 37. AÇIK: (Açığ) Büyük kardeş
 38. AÇIL: Açık, açılmış
 39. AÇUK: (Açık) İyi huylu,mülayim
 40. ADAK: 1-Söz,nişan 2-Bağış,sungu
 41. ADAL: Sadık, güvenilir
 42. ADALAN: Ünlü, şöhretli
 43. ADALDI: Ünlü
 44. ADALIR: Ünlü
 45. ADALMIŞ: Ünlü
 46. ADAN: Uygunluk, liyakat
 47. ADANIR: Ünlü
 48. ADANMIŞ: Adaklı,adak olmuş
 49. ADAR: Adama eyleminde bulunan
 50. ADAY: Memnunluk,hoşnutluk
 51. ABDAN: Ünlü
 52. ADBERİLGEN: Adına layık ve ününü hak etmiş kişi
 53. ADIKTI: Ünlü
 54. ADIN: Ünlü,adı anılan
 55. ADINÇIĞ: 1-Seçkin,mümtaz 2- Olağanüstü, fevkalade, bambaşka
 56. ADIÖTE: birl. Adı/Öte MecTemiz bir üne sahip
 57. ADIVAR: Ünlü,tanınmış
 58. ADIYAKŞI: birl. Adı/Yakşı(Adı güzel)
 59. ADIYAMAN: birl. Adı/Yaman MecÜrkütücü bir üne sahip kişi
 60. ADIYEKE: birl. Adı/Yeke(yeğ) MecSaygıyla anılan kişi, adı yeğlenen kişi
 61. ADKIR: Aygır,erkek at
 62. ADMIŞ: Ün almış, tanınmış
 63. ADSAY: birl. Ad/Say MecAdına saygı duyulan kişi
 64. ADSIZ: 1- Fakir,kimsesiz
 65. AFŞAR (Abçar):
 66. AFŞIN: Apçın,(Opçın) Zırh,demir örgülü savaş giysisi
 67. AFTABA: Su ibriği
 68. AGA (Ağa,Aka): 1-Saygıdeğer, ulu kişi 2- Cömert,koruyucu 3-Büyük erkek kardeş,ağabey
 69. AGOLA: Yönetici,amir
 70. AGUN: Tatmin,avuntu
 71. AGUNMUŞ: Avunmuş,sakin
 72. AĞAÇA: Akça, beyazca, alımlı
 73. AĞALAK: Oğlak
 74. AĞALBAY: Muhterem,saygıdeğer
 75. AĞAN: 1-Yüksek,yukarıda,yukarılara çıkan 2- Geceleri gökten hızla geçen, ışıklı nokta
 76. AĞAR: 1- Ağı ağırbaşlı, oturaklı 2- Gönül ferahlığı 3- Göğe yükseliş
 77. AĞARTMIŞ: 1- Namuslu,dürüst 2- Alçak gönüllü, mütevazı
 78. AĞAT (Akat): Namuslu, gönüllü, iffetli
 79. AĞAYA: Makul,geçerli,uygun
 80. AĞDUK: Kutsal,muhterem
 81. AĞICI: Ağcı, Akçı, Akıcı, Hazinedar, Hazine sorumlusu
 82. AĞIÇ: Varlık, hazine,servet
 83. AĞILGAT: 1-Saygıdeğer 2- Yıldız,gezegen
 84. AĞIM: Yükseliş
 85. AĞIR: 1- Ağırbaşlı,olgun 2- Ünlü,saygın
 86. AĞIRBaş: birl. Ağır/baş, olgun, alçak gönüllü
 87. AĞIŞ: (Ağıç) Hazine, servet
 88. AĞIT: Mersiye,ölüm Türküsü,göğe yükselen feryat
 89. AĞLAMIŞ: Çileli,çile çeken
 90. AĞMIK: 1- Ünlü,tanınmış 2- Yüksek rütbeli
 91. AĞRAK: Yükselen,ilerleyen
 92. AĞRITMIŞ: MecAcı kuvvete sahip kişi
 93. AĞUL: 1- Ay'ın halesi 2- Oba, köy
 94. AĞUTUR: Yükselten,yukarı çıkaran
 95. AĞZUKARA: birl. Ağzı/KaraMecSert konuşan, acımasız ve hükmedici konuşan kişi
 96. AK: 1- Beyaz 2- Doğuş, doğum 3- Yükseliş 4-Parlaklık 5-Devinim,hareketlilik 6-Mec.Namusluluk,iffet ve güvenirliğin sembolü
 97. AKA: Büyük,ulu kişi,saygıdeğer kişi
 98. AKABA: Yokuş,meyil
 99. AKAÇ: Akıcı
 100. AKALIN: birAk/Alın mecDürüst,namuslu
 101. AKAN: 1- Akıcı 2- Yükselen
 102. AKARCA: Dere,ırmak
 103. AKAR: Dere,akarsu
 104. AKARSU: Dere,ırmak
 105. AKAŞ: birl. Ak/Aş mec.Helal rızk
 106. AKAY: birl. Ak/Ay 1- Ayın en güzel anı 2- Yenisey Türklerinde "hanımefendi" anlamında kullanılır.
 107. AKBaş: birl. Ak/Baş mecDürüst,namuslu
 108. AKBEL: Dürüst,sözüne güvenilir kişi
 109. AKBERGÜ: birl. Ak/Vergi fıtrat,huy mec.iyi huylu
 110. AKÇA: 1-Beyaza kaçan 2-İpekli dokuma 3-Para,maliye,hazine
 111. AKÇALAR: birl. .Ak/çalar mec.Ak tenli hanım
 112. AKÇALI: Zengin,mal sahibi
 113. AKÇALMAZ: birl. Ak/Çalmaz mec.Yanık tenli hanım
 114. AKÇIL: 1-Ak tenli, akça yüzlü 2- Ağarmış, aklaşmış
 115. AKÇIN: Sözüne güvenilen,sağlam kişilikli
 116. AKÇORA: birl. Ak/Çura 1- Şamanist gelenekte iyi ruh ve iyilik perisi
 117. AKEL: birl. Ak/El mec.Dürüst,namuslu
 118. AKGÜN: birl. Ak/Gün mecGelecek,istikbal
 119. AKHAN: birl. Ak/Han Şamanist gelenekte "İyiliğin Kutsal Ruhu"
 120. AKI: Eli açık,cömert,zengin gönüllü
 121. AKIM: 1-Yönelim,yükseliş 2- Akmaktan, akıcı,yayılıcı
 122. AKIN: 1-Saldırı,hücum 2-Kazak ve Kırgızlarda, ozan ve müzisyenlere verilen ad
 123. AKINAY: birl. Akın/Ay Türkistan'da hanım ozanlara verilen ad
 124. AKINCI: 1- Akın eden,saldıran 2- Osmanlılar dönemindeki, öncü birliklere ve bu birliklere dahil olan kişilere verilen unvan
 125. AKIŞ: 1-Yükseliş 2-Akmaktan akış 3-Servet,hazine
 126. AKKARA: birl. Ak/Kara mec.Zıtların bütünlüğü
 127. AKMAN: birl. 1-Temiz,iffetli 2-Apak,bembeyaz
 128. AKOBA: birl. Ak/Oba mec.soylu
 129. AKSAK: 1-Aksayan,seken 2-Yükselen,çıkan
 130. AKSOY: birl. Ak/Soy mec.Soylu
 131. AKŞAMAN: birl. Ak/Şaman Şamanist gelenekte,iyi ruhlarla ilgilenen ve ilişkiye giren kam
 132. AKŞİT: Yürekli,gözükara
 133. AKTAN: birl. Ak/Tan seher vakti,şafak
 134. AKUZ: birl. Ak/Uz (Uzman,usta)
 135. AKÜN: birl. Ak/Ün mec.Temiz,şöhretli
 136. AKYOL: birl. Ak/Yol mec.Dürüst,namuslu
 137. AKYÖN: birl. Ak/Yön mec.Dürüst,namuslu
 138. AKYÜZ: birl. Ak/yüz mec.Dürüst
 139. AL: 1-Bayrak kumaşı 2-Kızarmış,kızarık 3-El,kolun bilekten aşağı kısmı 4- Ala,alaca 5-Almaktan al
 140. ALA: Karışık renkli,benekli
 141. ALABAN (Alban):Timsah
 142. ALACA: Karışık renkli
 143. ALAÇUK: Kulübe,baraka,Altay Türklerinde,oda,(Çadırın iç bölmesi)
 144. ALAGAN: (Algan)Fatih
 145. ALAGAŞ: Ender rastlanan,nadir
 146. ALAGÜN: birl. Ala/Gün Gün ortası
 147. ALAK: Yok edici,öldürücü,alıcı,avlayıcı
 148. ALAN: 1-Işık,nur 2-Orman içindeki açık ve düzlük bölge 3- algan
 149. ALANÇA: Bahçelerdeki ağaç aralarında bulunan çimenlik bölge
 150. ALANGUVA: birl. Ala/Geyik Cengiz Kaan'ın onuncu göbekten büyük anası 2- Ergenekon destanında adı geçen Uldız Han'ın kızı 3-Türk mitolojisinde yer alan ünlü kadın ki, efsaneye göre, bir nevi Türklerin ''Meryem Ana" sı gibidir.
 151. ALAR: Yalancı karanlık(Gündüz vaktinde)
 152. ALAS (Alaz) :Şamanist gelenekte "Ateşteki Kutlu Ruh''
 153. ALASAYVAN: Şafak vakti,Güneşin doğuşu
 154. ALASI: Erek,amaç,sahip olunması istenen nesne
 155. ALATAŞ: birl. Ala/Taş Köz,ateş parçası
 156. ALAYUNT: birl. Ala/Yunt Altay Türklerinde "kısrak" anlamında kullanılmaktadır.
 157. ALBA: Yükümlülük,hizmet yükümlülüğü
 158. ALBAGA: Hasılat,savaş yada av ganimeti
 159. ALBAN: Haraç,ganimet
 160. ALBATU: Bürokrat, hizmetle yükümlü kişi
 161. ALBENİ: Çekim,cazibe,sempati
 162. ALCU (Alçu):Alıcı,avcı
 163. ALÇİÇEK: birl. Al/Çiçek (Gül'ün Türkçe karşılığı)
 164. ALÇİN: Kızıl renkli bir çalı kuşu
 165. ALÇU (Alcu):1-Algan,Fatih,2-Alcı,Avcı
 166. ALDI: 1-Öncü,öndeki,selef 2-Algan,Fatih
 167. ALDUR: Ok atışı,oklayış
 168. ALEV (Yalav...Yal kökünden):Ateşten çıkan ışık
 169. ALGAN: Fatih,Fetheden
 170. ALGAZIN: Yabani vahşi hayvan
 171. ALGI: 1-Fetih,Almaktan..alım 2- Fehim,algılama
 172. ALGIN: 1- Serap 2-Yüksek yer 3- Bitiricilik,bitiriş
 173. ALGIŞ (Alkış): Dua,yakarış,niyaz
 174. ALGU: 1-Tüm,hepsi 2-Toplum,topluluk 3-Silah 4-Alıcı,avcı
 175. ALGUR: Sakin,kendi halinde,kendinden emin
 176. ALGÜN: birl. Al/Gün"...Kazak ve Kırgızlarda,doğum sırasında yaşanan dikkat çekici,unutulmaz günleri mecz eder.
 177. ALICI: Alcu,Avcı
 178. ALIK: Alıngan,Kırgın
 179. ALIM: 1-Çekim,Cazibe 2-Vergi,Haraç
 180. ALIMGA: Yazıcı,(Han ve Kaanların buyruk ve fermanlarını yazan görevli kişi)
 181. ALIMLI: Çekici,Cazibeli
 182. ALINAK: birl. Alın/Ak mec.dürüst,namuslu
 183. ALINCAHAN (Alınçak Han) :Oğuzname'ye göre,Türk'ün oğullarından
 184. ALINÇAK: 1-Çekici,cazip 2- Alıngan,nazik
 185. ALINGAN: Alınan,incinen,gücenen
 186. ALK: Bitirmek,yok etmek,sona erdirmek,bitiricilik
 187. ALKA: 1-Bitirici,yok edici 2-İleri,ilerici
 188. ALKABÖLÜK: birl. Alka/Bölük..Vurucu Tim
 189. ALKAN: Alkan,Fatih
 190. ALKAR: Bitirici,yok edici
 191. ALKAŞ: Bitirici,yok edici
 192. ALKI: Pervasız,vurdumduymaz
 193. ALKIM: 1-Gökkuşağı 2-Gerdan
 194. ALKIR: Tamamlayıcı,bitirici
 195. ALKIŞ: Algış,dua,övme,yüceltme
 196. ALMA: Elma
 197. ALMAKAY: Elma yanaklı
 198. ALMALUK: 1-Alınması gerekli olan 2-Elma bahçesi
 199. ALMAS: Almaz,nazlı
 200. ALMILA: Elma
 201. ALMIŞ: Algan,Fatih
 202. ALP: Bu sözcük birçok erdemi içinde barındırırBilgelik, yiğitlik, fedakarlık, kahramanlık, gözükaralık, toplumculuk, vbile birlikte tüm bunlar arasındaki uyumu da içerir.
 203. ALPAGU: Düşmanına tek başına saldıran kişi
 204. ALPAGUT: 1-Alplik gösteren kişi 2-Kurt soyundan 3- Seçkin ve saygın kişi
 205. ALPEREN: birl. .Alp/Eren (Gazi, Derviş) Toplumun sayıp sevdiği, örnek aldığı savaşçı kişilerin genel adı
 206. ALPMAN: Alp gibi Alpçe yaşayan
 207. ALTAÇU (Altaç): Aldatıcı taktik sahibi
 208. ALTAMIŞ: Aldatıcı,hileci
 209. ALTAN: 1-Altın 2-Güneşin doğuş anı,Şafak
 210. ALTANURUG: (Altın Uruk) Cengiz Kagan ve oğullarının soyuna verilen unvanlardan
 211. ALTAY: 1-Al/Ala/Tay 2-Altın 3-Ormanlarla kaplı yüksek dağ
 212. ALTINDAĞ: birl. Altın/Dağ/Altay dağlarının,diğer adı.
 213. ALTU (Aldu): 1-İlk,Birinci 2-Algan,Fatih
 214. ALTUN: Altın
 215. ALTUNSABAK: birl. Altun/Sabak(sopa,değnek)
 216. ALUÇ: 1-Alıcı(Alçu) 2-Kayın cinsi bir ağaç
 217. ALUNGAN: Alıngan,nazlı
 218. ALUNUR: Nazlı
 219. ALYU: (Algu) T..Çağatay Han'ın torunu
 220. AMAÇ: (Umaç)Gaye, hedef, beklenti
 221. AMAN: (YAMAN) Sertlik
 222. AMGAK: Emek/Zahmet
 223. ANAÇ: 1-Anacık 2-Analık duygusu çok gelişmiş 3-Anaya çeken 4-Doğurgan, üretken
 224. ANAGAY: Anaya çekmiş, anaya benzer
 225. ANASIOĞLU: birl. Anası(nın)Oğlu (Babası erken ölmüş ve özellikle anası tarafından bin bir güçlüklerle yetiştirilip büyütülmüş, yetim çocuklar için kullanılmış olduğu anlaşılan Türk adlarından)
 226. ANAT: 1-Anı,Anılan 2- Yakın,hısım
 227. ANAZ: Yeğrek, evla, eftal
 228. AND (ANT) :1-Yemin,söz 2- Yakın akraba
 229. ANDA: birl. ikte ant içmiş(kan kardeşi) (Anda'lık Türklerin en eski geleneklerinden biridirAndalar birbirlerini kardeşlerinden daha ileride korur, sayar ve kayırmaya çalışırlar.)
 230. ANDAÇ: Hatıra, anı olsun diye verilip,alınan hediye
 231. ANDARIMAN: Anılara değer veren ve saygı gösteren kişi
 232. ANDIR: Anısı ola hatıra
 233. ANGAY: Anılarına bağlı olan kişi
 234. ANGI: 1-Anı,hatıra,2-Yetki, yeterlilik
 235. ANGIM: Mamur, hakim
 236. ANGIN: Ünlü, anılan, adı duyulan
 237. ANGIŞ: Ünlü, meşhur
 238. ANGIT: Yaban ördeği
 239. ANIK: 1-Anlayış, yetenek, fehim 2- Hafıza, bellek 3- Hazır, mevcutlu
 240. ANLI: 1-Sakin, ağırbaşlı 2- Bellek, hafıza
 241. ANIT: Anı olsun diye yapılan yapı
 242. ANITGAN: Anıt yapan
 243. ANLI: Ünlü, tanınan
 244. ANNAK: Yadigar, hatıra
 245. ANT: And, Yemin
 246. ANTLIĞ: And içmiş, Yeminli
 247. ANUÇUR: Övülmüş, övülmeye layık
 248. ANUK: Yadigar, hatıra
 249. ANUŞ: Anış, anma eylemi, anı
 250. APA: Ulu, büyük, saygıyı ve hürmeti hak etmiş kişi (Bazı Türk bölgelerinde "baba" anlamına da kullanılmaktadır.
 251. APAĞ: Apak, temiz
 252. APAK: Temiz, namuslu,iffetli
 253. APATEG: (Apatek)birlApa/Tegtek(gibi,benzer)
 254. ARA: Orta yer, ortalık, boşluk, orta
 255. ARAL: 1-Ada 2- Aralık,orta, ortalık
 256. ARAS: 1- At kılı 2- Kalın yün 3- Talih,baht
 257. ARASLAN: Arslan (Çuvaşlarca söylenişi)
 258. ARAT: Cesaret, yüreklilik
 259. ARBIŞ: Büyü,efsun
 260. ARBUZ: Büyü, sihir
 261. ARCA: 1-Arıca, saf, temiz 2- Çam ağacı, çamdan yapılmış kutu
 262. ARDA: 1-Uzun değnek 2- Artçı, halife, ardı sıra giden
 263. ARDALI: (Ardalu) Yönetici, amir
 264. ARDIÇ: 1- Halife, artçı 2- Bir ağaç türü
 265. ARGA: Zeki, akıllı
 266. ARGAN : (Arkan) Kement, kement bağı
 267. ARGATU: Yaban koyunu
 268. ARGIÇ: 1- Kır, mera 2- Gurur
 269. ARGIN: 1-Yavaş, sakin 2- Gelecek yıl
 270. ARGUN: Pars cinsinden avcı bir hayvan
 271. ARGUŞ: (Arkuş)1- Edepli, terbiyeli 2- Haberci, haber veren
 272. ARGÜDEN: birl. Ar/Güden, Arlı, edepli
 273. ARI: (Arık) 1- Saf, arı, arınmış 2- Irmak, dere
 274. ARICA: Soylu, temiz, iyi huylu
 275. ARIÇ: Barış, sulh
 276. ARIĞ (Arı, Arık):
 277. ARIK: 1- Arı, arınmış, temiz 2- Narin, ince yapılı
 278. ARIL: Arınmış, temiz, pak
 279. ARIN: Saf, arınmış
 280. ARINÇ: 1-Barış, kurtuluş 2- Temizlik, saflık, günahsızlık
 281. ARINIK: Saf, şeffaf, billur
 282. ARINMIŞ: Temiz, gönüllü
 283. ARKIN: 1-Argın, yavaş, sakin 2- Halef, ardıç
 284. ARKIŞ: 1-Ulak, haberci 2- Kervan, kafile
 285. ARKUN: Halef, geriden gelen, takipçi
 286. ARKUY: Siper, mevzi
 287. ARKUZ: (Arguz) Edepli, iyi huylu
 288. ARLAĞ: Arlı, edepli
 289. ARLAT: Biricik oğul, anaların en çok üstüne düştükleri oğul
 290. ARMAGUN: Armağan, hediye
 291. ARMAĞAN (Yarmagun-Yarmagan)-:Hediye
 292. ARMAN: 1- Onurlu, arlı, edepli 2- Dilek, istek 3- Hayal, fantezi
 293. ARPA: 1- Büyü, tılsım, Şamanist gelenekte, Kamların okuduğu dua 2- Tahıl
 294. ARPAD (Arpa):
 295. ARSİN: (Ersin) Kurtuluş, istiklal
 296. ARSALAN: Arslan
 297. ARSLAN: Yırtıcı hayvan MecCesaret, atılganlık ve gözü pekliği sembolize eder.
 298. ARSLANBALA: birl. Arslan/Bala..Arslan yavrusu
 299. ARSLANCIK: Küçük arslan..Arslan yavrusu
 300. ARSLANÇA: Arslan gibi, arslan özelliklerine sahip
 301. ARSU: birl. Ar/Su mecNamuslu, dürüst
 302. ARSUN: 1- Efendi, ağırbaşlı 2- Rahata ermiş, huzurlu
 303. ARTAGAN: Bereket, artuk, fazlalık, bolluk
 304. ARTAM (Erdem):
 305. ARTIM: Bereket, bolluk
 306. ARTUÇ: Mızrak, mızrak ucu
 307. ARTUK: Fazlalık, üstünlük, bereket mecVarlık, zenginlik
 308. ARTUKDOĞAN: birl. Artuk/Doğan Kırgızlarda, olağanüstü vasıflara sahip kişilere verilen bir unvan
 309. ARTUN: Vakarlı, ölçülü
 310. ARTUR: Cazibeli, çekici, işveli, fettan
 311. ARTURU: 1- Ekstrem, uç noktalarda 2- Bereket, bolluk
 312. ARTUT: Armağan, hediye
 313. ARVIŞ: Sihir, büyü, tılsım
 314. ARZIK: Fanatik, bağnaz, sofu
 315. ASAN: 1- Sağlıklı, zinde 2- Asma eyleminde olan
 316. ASENA: Efsanevi dişi kurtun adıYakın, Yakınlık duyulan
 317. ASIGLI: Faydalı,Gerekli
 318. ASIĞ (Ası,Asık) :1- Fayda, Çıkar 2-Kar,temettü
 319. ASPAR (Asbar) :Faydalı, işe yarayan
 320. ASRAK: Himaye, Koruma
 321. AŞAN: Aşmak'dan ...mecAzimli, engel tanımaz
 322. AŞIT: 1- Aşılacak, aşılması gerekli olan 2- İşitmekten...İşit, kulak ver
 323. AŞKAR: 1- Savaş atı 2- Kuyruk ve yelesi kara, vücudu kula renginde olan at
 324. AŞKIN: 1- Aşmış, üstün, faik,akranlarından ileride olan 2- Melodi,nağme
 325. AŞUK: 1-Aşık,aşmış, geçmiş 2- Tolga
 326. AŞULA: Yılmaz irade sahibi
 327. AŞUR: Aşırmaktan..mecYılmaz, gayretli
 328. ATA: 1- Ulu, saygıdeğer kişi 2- Baba, dede, ced 3- Adın ve soyun bağlı olduğu kök
 329. ATABAY: birl. Ata/Bay lala, beybabaHan, Kağan ve padişah çocuklarını eğitip yetiştiren kişilere verilen bir unvan
 330. ATAÇ: 1- Atasına bağlı, Atasının yolunda 2- Atadan intikal eden 3- Büyüklük gösteren çocuk
 331. ATADAN: Miras, manevi miras
 332. ATAERİ: birl. Ata/Eri mec.Atalarına ve geçmişine saygılı
 333. ATAGÜÇ: birl. Ata/Güç mecGücünü atalarından almış
 334. ATAĞ: (Atak) 1- Ün, nam, şöhret 2- Atılgan 3- Dağ yolu 4- Çağlayan 5- Bir şahin türü
 335. ATAHAN: birl. Ata/Han mecDevletin ilk kurucu büyüğü, devlete ad veren kişi
 336. ATALA: Tanınmış, ünlü ve zengin
 337. ATALAN: Ünlü, Meşhur
 338. ATALAY: Ad almış, ün almış, meşhur kişi (Atila'nın asıl adının bu ve bundan bozulup çevrilmiş hali olduğunu söyleyen bazı tarihçilerimiz de var.)
 339. ATALIK: Miras
 340. ATALMIŞ: Ünlü, meşhur
 341. ATAMAN: Ulu, Saygıdeğer kişi Bir kısım tarihçilere göre, Osmanlının, kurucusu olan Osman bey'in asıl adı budurBir kısmı Atman, bir kısmı Otman der.
 342. ATASAGUN: birl. Ata/Sagun Hekimlerin en ulusu başhekim Şamanist gelenekte de aynı ad, en iyi kamlar için kullanılmaktadır.
 343. ATAY: 1- Ünlü, tanınmış 2- Akın, hücum
 344. ATIGAY: Ünlü, tanınmış
 345. ATIĞ: Adı sanı belli, ününü arttırmış kişi
 346. ATIL: Ünlü, meşhur
 347. ATILGAN: Atak, gözüpek,cesur
 348. ATILMIŞ: Atılgan, gözüpek
 349. ATIŞ: Ünlü, meşhur
 350. ATİLAY: Türk tarihinin en önemli kişilerinden,Batı Hun imparatoru, Bu kişinin adı üzerinde tarihçi ve dilciler pek de anlaşamamışlardırBenim görüşüm de göç sırasında İtil ırmağı kıyısında doğmuş olmasından dolayı "İtil/Ay"dırAncak bununla birlikte bu kişi için bazı adlar söylenmekte (Atila,Atilla,Atılay,Atilay,Atalay,Atlıhan vb.) Anlamlar:1- Atacık,babacık 2- İtil ırmağı kenarında doğduğundan ve Türklerdeki eski bir gelenekten dolayı "İtil" çocuğu anlamında verilen İtilay'ın zamanla Atilay'a dönüşümü 3- Atlı/Ay 4- Atlı/Han 5- Macar dilinde çelik anlamına gelen "Atzel" den
 351. ATLIĞ: Ünlü,zengin
 352. ATMACA: Yırtıcı bir avcı kuş
 353. ATMAN: Ünlü, saygın
 354. ATMIŞ: Atma eyleminde bulunmuş (ok,kargı vb.)
 355. ATSAK: Ünlü, adı duyulan
 356. ATUK: Bolluk, bereket
 357. AVAR (Abar) :1- Heybet, büyüklük(Abartı) 2- Dirençlilik, dayanıklılık
 358. AVAZ: Nara, yüksek perdeli ses, çığlık
 359. AVCI: Av yapan, avlayan
 360. AVCIL: Avlayıcı, av işinin uzmanı
 361. AVGAN: Avuntu
 362. AVINÇ: Avuntu, teselli
 363. AVINÇA: Avunç
 364. AVINGU: Avunç,teselli
 365. AVLAK: Av yeri, av olanı
 366. AVKAR: Bozkır bıldırcını
 367. AVUNÇ: Teselli, avuntu
 368. AVUÇU: Avunç
 369. AVUNDUK: Avuntu, teselli
 370. AVUTMUŞ: Teselli eden
 371. AY: Dünyamızın uydusu olan gezegenAncak Türk kültüründe bu ad güzellik, temizlik, ahlaklılık vbdeğerleri de içeren birçok öğeyi içinde barındıran bir sembol ve mecaz olarak kullanılmıştırÇok önceleri erkeklerde kullanılmasına karşın, zamanla kız çocuklarına ad olarak verilmiş, gerek başta, gerekse de son da, birleşik ad olarak değerlendirilmiştirBununla birlikte bazen geçmiş örneklerde de görüleceği gibi hem erkeklerde hem de kızlarda kullanılmıştırAncak yine de ağırlık kız adlarındadır.Ve kız adlarında önemli bir konumdadır.
 372. AYAĞ (Ayak) :1-Uğur, şeref, şan 2- Devinim, hareket (ayaklanma sözü) buradan gelir.
 373. AYANA: birl. Ay/Ana Altay Türklerinin eski kutsal kadın ruhlar dan
 374. AYAS: Ay ışığı, mehtap, gece aydınlığı Altay, Tuva, Çuvaş Türklerinde Tanrı sıfatı olarak kullanılan bir ad
 375. AYATA: birl. Ay/Ata Şamanist gelenekte, göğün altıncı katına bakan Tanrı
 376. AYAZ: 1- Ay ışığı 2- saf, berrak hava 3- Kuru soğuk
 377. AYBAKIM: birl. Ay/Bakım, bakmaktan, bakış
 378. AYBAN: birl. Ay/Ban mecDebdebe, şaşa
 379. AYBANDI: birl. Ay/Bandı (Banmak)
 380. AYBAR: 1-Ay gibi parlak 2- Heybet,heybetlilik
 381. AYBI: İmdat, medet
 382. AYBIN: Onur,şeref
 383. AYÇIL: Ay ışığı, ay pırıltısı
 384. AYDA: 1- Ay'a eş değer güzellikte 2- Dere kenarlarında yetişen hoş kokulu bir çiçek
 385. AYDABOLDI: birl. Ayda/Oldu mecAy parçası
 386. AYDAN: Ay parçası
 387. AYDAR: (Aydar Han) saç perçemi, kakül
 388. AYDIN: 1- Aydınlık, ışık yoğunluğu 2- Açık, aşikar 3- Entelektüel , münevver
 389. AYGAN: İçten, samimi, yaren
 390. AYGAY: Nara, bağırtı
 391. AYGIN: Sınırsız, uçsuz, geniş
 392. AYGIR: Erkek at
 393. AYGIRAG : 1-Dağ keçisi 2- Bir geyik türü
 394. AYGUÇI: Yönetici, devlet görevlisi, danışman, yarıcı
 395. AYIM: Çekicilik, sempati
 396. AYIMÇA: Ay parçası
 397. AYINTAP: Mehtap, ay ışığı
 398. AYIR: Değişik, farklı, başka, fark
 399. AYIRBaş: birl. Ayır/Baş..Değişim, mübadele
 400. AYIRT: Fark, farklılık, ayırım
 401. AYITGU: Temyiz
 402. AYISIG: birl. Ay/Isıg..Ay ısısı, sıcaklığı
 403. AYIT: Söylemek, anlatmak
 404. AYITMIŞ: Söyleyen, bildiren, uyaran
 405. AYKAÇ: Konuşkan, Konuşmacı, Hatip
 406. AYKIN: Geniş, ferah, aydınlık
 407. AYKOYUN: birl. Ay/Koyun Yakut destanlarında adı geçen, eski dönem gücü simgeleyen kutsal ruh
 408. AYLA: 1-Ayın çevresindeki ışık halesi 2- Devir, dönüşüm
 409. AYLU (Aylı): Aydan
 410. AYMA: Duyarsız, başıboş vurdum duymaz
 411. AYMAN: Aya eş değerde
 412. AYMAZ: Vurdumduymaz, başına buyruk
 413. AYRAL: Kuraldışı, istisna
 414. AYRI: Başka, değişik, farklı
 415. AYRIÇ: Bölüşüm, taksimat
 416. AYRIKÇA (Ayıkşa): Derviş, mecnun
 417. AYRUK: 1- Farklı, değişik 2- Varlıklı, zengin
 418. AYSELİG (Aysiliğ) birl:Ay/Silig, dürüst, namuslu
 419. AYTAK: Konuşmacı, hatip
 420. AYTAR: Haberci, muhbir
 421. AYTEK: Konuşmacı, hatip
 422. AYTIN: Aydın, aydınlık
 423. AYTIŞ: Nutuk, anlatım, hitabet
 424. AYTIŞAN: Hatip, konuşmacı
 425. AYTUK: Hatip, konuşmacı
 426. AYUK: Söz söylenebilen ve sözün değer gördüğü yer
 427. AYUR: Konu, bahis, bahse konu olan
 428. AYÜN: birl. Ay/Ün Karahanlılar ve Uygurlar döneminde, han ve kağanların analarına verilen bir unvan
 429. AYZIT: Şamanist gelenekte " Ayda ki Kutsal Kadın Ruh"
 430. AZBOY: Heyecan
 431. AZGIN: Zapt edilmesi zor, sınırı aşmış, tahrik olmuş
 432. AZLAĞ:Nadir, az rastlanır.
 433. AZRAK: Nadir, az rastlanır.
 434. AZUK: (Azuka, Azık): Geçimlik, yiyecek
 435. BABAT:Cins, Tür
 436. BABRAK: Hızlı, çevik, atletik
 437. BABÜR: Kaplan cinsi, yırtıcı bir hayvan
 438. BACI: Kız kardeş
 439. BAÇAK: Bir çeşit zırh (Dize geçirilen bir zırh)
 440. BAÇMAN: Başlık, Tolga
 441. BADAN: Batan (Batmaktan...Güneşin batışı)
 442. BADUR: Batur, bagatur, kahraman
 443. BADURUK: (Badruk) 1- Sadık, güvenilir 2- Batur, kahraman
 444. BAGA: 1- Alt, küçük, küçük rütbeli yönetici 2- Boğa
 445. BAGATUR: Kahraman, Batur, Bahadır
 446. BAGAY: Afacan, yaramaz, ele avuca sığmaz
 447. BAGRI: Kararlılık, azim
 448. BAĞAM: Destek,arka, kuvvet
 449. BAĞAN: Anıt, abide
 450. BAĞATUR: Bagatur, batur, bahadır, kahraman
 451. BAĞDAŞUK: Uyumlu, ahenkli, uzlaşmacı
 452. BAĞDU: Işık, şua, ışın
 453. BAĞI: Büyü, efsun, bağlılık
 454. BAĞIM: Bağlı, bağlılık
 455. BAĞIMSIZ: Bağlı olmayan, özgür
 456. BAĞIR: 1- Sine, göğüs, kucak 2- Kalp, gönül
 457. BAĞIRLAK: İri bir kırlangıç türü
 458. BAĞIŞ: 1- Veriş, ikram 2- Af, af ediş,3- Nezaret
 459. BAĞLAN: 1- Demet, deste 2- Bağlılık 3- Kızıl renkli bir su kuşu
 460. BAĞRI: Kararlı, azimli
 461. BAĞŞI: (Baksı) Kam, doktor
 462. BAHADIR: Bagatur, Batur, kahraman
 463. BAHŞİ: Baksı, doktor, bilgin, büyücü, hoca
 464. BAKAÇ: Bakıcı, bakan, nazır
 465. BAKAN (Bağan): 1- Anıt, abide 2- Bağlayıcı, birleştirici 3- Haşarı, afacan
 466. BAKAY: Haşarı, ele avuca sığmayan
 467. BAKIM: Bakma eylemi, nazar, bakış
 468. BAKIR: Bakır madeni
 469. BAKIRSOKUM:birlBakır/Sokum (Kuzey Türklerinde, Merih yıldızı anlamına kullanılmaktadır.)
 470. BAKIŞ:1- Bakış, nazar 2- İkram 3- af
 471. BAKSI (Bakşı): Bahşı,doktor, bilgin, büyücü
 472. BAKTI: Bakan, nazır
 473. BAKUY: Ulu, saygıdeğer kişi, tecrübeli, bilge kişi
 474. BAL: 1- Yapışkan sıvı 2- Arı balı 3- Çamur, balçık
 475. BALA: Yavru, çocuk
 476. BALABAN (Balıban): 1-Bala bandırılmış 2- İri başlı bir doğan türü Ayrıca mecaz olarak " mahzun ve baygın bakış" anlamını içerir.
 477. BALACA: Yavrucak, ufaklık
 478. BALAK (Balak): manda yavrusu
 479. BALAMAN: Cüsseli, iri kıyım
 480. BALAMİR: (Balabir) Biricik yavru
 481. BALANDI: İri yarı, gösterişli
 482. BALASAGUN: birl. Bala/Sagun Özlenen, beklenen yavru (çocuk)
 483. BALBAL: 1- Heykel, anıt 2- Mezar taşı (Eskiden mezarlara dikilen ve üzerlerine öldürülen düşman sayılarının ve kimliklerinin yazıldığı mezar taşı)
 484. BALÇAK: Kabza, kılıç kabzasındaki siperlik
 485. BALDU: Balta
 486. BALDUK: Balta
 487. BALGAY: Ünlü, meşhur
 488. BALI: Değerli, yüksek, ulu kişi
 489. BALKAN: Ormanlarla kaplı, dağlık bölge
 490. BALKIN: Parlak, gözalıcı
 491. BALKIR: 1- Yağmur arasında çıkan güneş 2- Yağmurun hemen ardından çıkan güneş
 492. BALTA: Ağaç ve odun kesmek için kullanılan alet
 493. BALTEG: Çamur, çamurlu
 494. BALUG (Balık) :1- Balçık çamur 2- Ev, köy 3- Suda yaşayan balık
 495. BAMSI: 1- Yüksek, ulu, ulaşılmaz 2- Baksı, kam
 496. BANAR: Demet, tutam, deste
 497. BANGU: (Mengü, Bengü) Sonsuz, sonsuzluk, ebedi
 498. BANIÇİÇEK: birl. Banı/Çiçek...çiçeğe bandırılmış
 499. BANLAK: Çağrı, davet, ezan
 500. BARADAN: 1- Boradan, bora parçası 2- Nara, yüksek ses, bağırtı
 501. BARAK: Türk mitolojisinde adı geçen çok tüylü, iri başlı köpek
 502. BARBOL: Varol
 503. BARÇA: 1- Parça 2- Tüm, tamam, eksiksiz
 504. BARÇIN: İpekli kumaş, kadife
 505. BARÇUK (Barçık) :Tahta ve keçeden yapılan küçük heykel
 506. BARÇUK ART TİGİN: birl. Barçuk/Art/Tigin (Art,ardçı,halef)
 507. BARDAM: Varlık, ganimet, bolluk
 508. BARGAN: Varan
 509. BARDI: Vardı (Varmak...dan)
 510. BARGAN: Varan, ulaşan
 511. BARGI: Kadife
 512. BARGIT: Kadife
 513. BARGU: Nimet, ganimet
 514. BARGUŞ: Ganimet
 515. BARIK(Barı) : Esas, esas olan, mahfuz
 516. BARIM: Varım, servet, varlık
 517. BARIN: 1- Güç, kuvvet 2- Barınak
 518. BARUNDUK: Sığınılacak yer, barınak
 519. BARIŞ: 1-Varış, gidiş, gidişat 2- Sukunet, sulh 3- Servet, hazine
 520. BARK: (Barka) baraka, ev çok önceleri saray anlamına kullanılan bu sözcük, Uygurların kentleşmeye ağırlık vermesinden sonra, "taştan yapılan ev" anlamında kullanılmıştır.
 521. BARKAN:Oynak toprak, bataklık
 522. BARKAT: Heykel, büst
 523. BARKIN: 1- Gezgin, seyyah 2- Kararlı, azimli
 524. BARKUK: Servet, varlık
 525. BARLA: Parlak, göz alıcı
 526. BARLAK: Parlak
 527. BARLAS: 1- Çekici, cazip 2- Varlık, servet 3- Temiz, temizlik
 528. BARLI: Varlıklı, zengin
 529. BARLIK: Varlık
 530. BARMAK : (Varmak)
 531. BARMAKLAK: 1- Varıcı, ulaşıcı 2- Eldiven 3- Varlık
 532. BARMAN: Varlıklılık, mevcudiyet
 533. BARS: Pars, leopar
 534. BARSUK: Porsuk
 535. BARTIK: Heykel, büst
 536. BARTU:1- Varlık, servet 2- Menzil, varılacak yer
 537. BARUG: Mesned, dayanak
 538. BASAGAR: Ağırbaşlı, mütevazi
 539. BASAK(Basa):1- Cesur, gözükara 2- Baskın 3- Farklılık, ayırım
 540. BASAN: 1- Baskın yapan 2- Ölünün ardından verilen yemek 3- Yayan, yayıcı
 541. BASAR: Baskın, baskıncı
 542. BASAT:1- Mühür, 2- Yardım, muavenet 3- Busat, pusat,silah 4- başat
 543. BASGAN: Basan, baskıncı
 544. BASIK: 1- Gece baskını 2- Basınç, tazyik, baskı
 545. BASILGAN: Baskıncı
 546. BASIM: Enerji, güç
 547. BASIR: Basar
 548. BASKAK: Basak, cesur, farklı, Çengiz Kaan döneminde askeri valiler için kullanılan ünvanlardan
 549. BASKIN:1- Galp, muzaffer 2- Ani yapılan saldırı 3- Basık, yaygın genişlemiş
 550. BASMIL:1- Baskıncı 2- yardımcı, muavin
 551. BASRUK: Baskı, tazyik
 552. BASSIZ: Başsız, başına buyruk
 553. BASTI: Bastıran, baskın yapan
 554. BASTIK: Basdı, Baskıncı
 555. BASU (Basut) :Tokmak
 556. BASUÇ: Baskı, tazyik
 557. BASUT: 1-Yardım, yardımcı 2- Demir tokmak 3- Baskın yapan
 558. Baş: Oluş, doğuş, ortaya çıkış, uç nokta, doruk, birinci sıra gibi anlamların hepsini içeren bir söz
 559. BaşACI: Reis, lider, öncü
 560. BaşAD(Başat):
 561. BaşAGUT:Önde gelen, önde bulunan, sevilen
 562. BaşAK:1- Buğday başı 2- Ok ucu...okun ucuna takılan sivri demir 3- Sümbül çiçeği
 563. BaşALMIŞ:1- Öncü,önder 2- Düşmanını yenip, yoketmiş
 564. BaşAR: Başarı, kazanç
 565. BaşARAN: Başarılı, muvaffak
 566. BaşARI: Muvaffakıyet
 567. BaşAT:1- Emsalleri arasında en üstün ve en önde gelen 2- Hanlık yapan bir soya mensup kişi
 568. BaşA: (Paşa) Bazı tarihçilerimize göre ..Baş-ağa, bazılarına göre ise Baş-şad sözcüklerinin değişime uğramasıyla bu biçime gelmiş ve sözcük, bugünkü anlamıyla General ordu komutanı
 569. BaşBAĞ:1- Başı bağlı, özgürlüğü kısıtlı 2- Gözde, sevgili, en değerli
 570. BaşBUĞ: Ordu komutanı, orgeneral
 571. BaşÇIL: Şef, lider, önde gelen
 572. BaşDAŞ: Denk, akran
 573. BaşDU: Başta olan, önde giden
 574. BaşEL: birl. Baş/İl..yol gösterici,mihmandar
 575. BaşGAK: 1- Başkan,şef 2- Bir tatlı su balığı
 576. BaşGÖZ: birl. Baş/Göz 1-Birleşik, ayrılmaz 2- MecEvlilik
 577. BaşGU: Alnında beyaz lekesi olan at
 578. BaşIL: Önde giden, şef
 579. BaşKAL: Emir, ferman
 580. BaşKAN: Yönetici, şef, başta giden
 581. BaşKARA: birl. Baş/Kara...mecSert, acımasız,bir kişiliğe sahip olan kişi
 582. BaşKIR: Başarı, muvaffakıyet
 583. BaşLADAÇU: Başlatıcı, yönetici, hakem
 584. BaşLAG: Başlangıç, ilk
 585. BaşLAK:1- Başıboş, salınmış 2- Başlangıç
 586. BaşLAMIŞ: 1- Kararlı, çalışkan 2-Lider, lider olmuş
 587. BaşLIĞ: Başı dik gururlu
 588. BaşLIK: Yönetici, şef
 589. BaşNAK: Başlıksız, tulgasız
 590. BaşŞAD: (Paşa) Ordu komutanı, general
 591. BaşTIN: Selef, önceki
 592. BaşTINKİ: Baştaki, öndeki, önder
 593. BaşVEREN: Fedai
 594. BaşVERMİŞ: Kurban, fedai
 595. BATAK:1- Çamur, bataklık 2- Gizli, gömülü
 596. BATIŞAD: birl. Batı/Şad T...Göktürk ve Uygur ordularında, batı kanadının komutanlarına verilen unvan
 597. BATIM:1- Batma boyu, boy, derinlik 2- Sivri bir aletin saplanması
 598. BATIR: Batur'un şive farkıyla söylenmiş biçimi
 599. BATMAZ: 1-Diri, mücadeleci 2- Vücuduna sivri ve kesici aletler işlemez
 600. BATRAK: (Batırak) Mızrak, kargı
 601. BATSIK: 1- Bastıran, yanaştıran 2- Gün batısı, batı
 602. BATU: 1-Güçlü, yenilmez, gücüne dayanılmaz 2- Dayanıklı, metin 3- Gün batısı
 603. BATUGA: 1- Batu, kahraman 2- Gizli, gizlenmiş
 604. BATUR: Bagatur, Kahraman
 605. BATURGAN: 1- Saklayan, gizleyen, gizli 2- Batıran,saplayan
 606. BATUT: Gizli, saklı
 607. BAVIRGAN: 1- Şefkatli, koruyucu 2- Bağıran, nara atan
 608. BAY: Varlık, zenginlik, egemenlik, erklik, üstünlük, bolluk sözcüklerinin tümünü içeren önemli bir adTürk adlarının önemli birleşiklerinden başka sözcüklerle kullanılabilen, kullanılan sözcüğü bütünleyip, güçlendiren, hem başa gelerek hem de sona gelerek kullanılabilen bir ad.
 609. BAYA: Bay,baylanmış, zenginleşmiş
 610. BAYAK: Selef, daha önceki
 611. BAYAN: (Muyan, buyan) 1- Kalıcılık,sonsuzluk 2- Baht, mutluluk 3- Zenginlik, güçlülük,erklik 4- eski dönem Tanrı sıfatlarından 5- Uygur kağanlarının unvanlarından
 612. BAYAR: Ulu, yüce, kudretli, celil...Tanrı sıfatlarından Bulgar hanlığı dönemi,soyluluk ve üstün vasıflı yöneticiler için verilen bir unvan
 613. BAYAT: Tanrı sıfatlarından ,..1- Devletli, kısmetli 2- Kadim, ezeli
 614. BAYATLI: Devletli, bahtı açık, muktedir
 615. BAYATLUĞ: (Bayatlı)
 616. BAYAVUT (Bayagut) :Varlıklı, muktedir
 617. BAYÇA: Varlıklı, muktedir
 618. BAYÇU (Baycu): Varlıklı, devletli
 619. BAYDAK: 1- Bağımsız, hür 2- Bekar
 620. BAYDAN: 1- Cömert, eli açık 2- Şık, yakışıklı
 621. BAYDAR: Varlıklı, muktedir, egemen
 622. BAYGIN: Kendinden geçmiş
 623. BAYIK: 1- Varlıklı, egemen 2- Usta, eli yatkın 3- Doğru sözlü, saygılı, güvenilir
 624. BAYIN: Çekici, güzel, yakışıklı
 625. BAYINDIR: Güçlü,varlıklı, egemen
 626. BAYIR: Yamaç
 627. BAYITMIŞ: Zengin, kudret sahibi
 628. BAYLA: Varlıklı, refah içinde olan
 629. BAYLAK: Rahat, refah içinde
 630. BAYLAM: 1- Azim, kararlılık 2- Demet, bağ
 631. BAYLAMIŞ: Varlıklı, güçlü olmuş
 632. BAYLAN: Nazlı, şımarık
 633. BAYLANIŞ: İlişki, münasebet
 634. BAYLIK: 1- Varlık, Varlıklılık, güçlülük 2- Ganimet
 635. BAYMAZ: Mala mülke ilgi duymayan kişi
 636. BAYRAÇ: Varlıklı, zengin
 637. BAYRAK: Varlık, varoluş, erklik, güç, ve bağımsızlık
 638. BAYRAM: Güzellik, mutluluk, sevinç, bolluk
 639. BAYRI: 1- Ezeli, kadim 2- Emektar, tecrübe sahibi 3- Sonradan zapt edilip, yurda dahil edilen toprak
 640. BAYRIN: Kadim, ezeli, eskiye dayalı
 641. BAYSA: Madalya
 642. BAYSAL:1- birl.Bay/Sal 2- Bolluk, rahatlık 3- Asayiş, sükunet
 643. BAYSAN: Yakışıklı, levent, gösterişli
 644. BAYSİN: Zengillik, kudret
 645. BAYTAG: Bolluk, çokluk, kalabalık
 646. BAYUK: Hazır, amade
 647. BAYUR: Cesur, gözükara
 648. BAYUTMUŞ: birl. Bay/Utmuş (yenmiş, muzaffer)
 649. BAYÜLGEN: birl. Bay/Ülgen Şamanist gelenekte insanlar arası ilişkilerle ilgilenen "ödülü simgeleyen ruh"
 650. BAYÜLKEN: (Bayülgen)
 651. BAZ: 1- Emin, güvenilir 2- Merkeze bağlanmış, sonradan katılmış
 652. BAZDA: Hoş, latif, çekici
 653. BAZIR: Basar, baskıncı
 654. BAZMAN: Tabi, bağlı, muti
 655. BECERİ: (Beceriklik) Hüner, marifet, yeterlilik
 656. BECET: Süs, makyaj, tezniyat
 657. BEÇİRİK: Becerik, beceri, marifet
 658. BEÇKAN: İpekten yapılmış sancak
 659. BEDER: Ziynet, mücevher
 660. BEDİZ: 1- Resim, heykel, nakış, bezek 2- Taşlara yontularak yapılan süsleme
 661. BEDİZCİ: Ressam , heykeltıraş, nakışçı
 662. BEDÜK: Büyük, iri, cesim, ulu
 663. BEGEÇ: Beyliğe uygun olan
 664. BEGEN: 1- Beğeni, hoşluk 2- Şehzade, prens
 665. BEGENÇE: Şehzade, prens
 666. BEGESİN: Doğruluk, sevap, hayr
 667. BEGİ: 1- Yiğit, güçlü, 2- Eş- koca
 668. BEGİSİ:1- Doğru, sevap 2- Beğenilen, imrenilen
 669. BEGÜM: Hanımefendi, bayan, saygı duyulan hanım, eski Türkçe'de "beğ"'in tam olarak dişi karşılığı
 670. BEĞ: Bey, varlık, erklik, güç, yöneticili toparlayıcılık, liderlik, soyluluk vbanlamları içerir
 671. BEĞCEĞİZ: Beycik, Küçük bey
 672. BEĞÇE: Küçük bey
 673. BEĞÇEK: Küçük bey
 674. BEĞDAŞ: Akran,eş,denk
 675. BEĞDE:1- Aziz, saygıdeğer 2- Adil, adaletli
 676. BEĞDEŞ: Nazir,benzer
 677. BEĞDİ: Aziz,muterem, saygıdeğer
 678. BEĞDÜZ EMEN: birl. Beğdüz/Emen (ruh,can)
 679. BEĞEÇ:1- Beğliğe layık 2- Beğ çocuğu, küçük bey
 680. BEĞENDİK: Beğenilen
 681. BEĞENİ: Hoşa giden, beğenilen
 682. BEĞENMİŞ: Hoşuna gitmiş
 683. BEĞER: Beyoğlu, prens, şehzade
 684. BEĞLEN: Bey soyundan olan
 685. BEĞLİK: Beylik, beyliğe uygun olan
 686. BEĞREK: Beyrek, bey çocuğu, küçük bey
 687. BEK: 1- Bey, beğ 2- Pek, sıkı
 688. BEKEM: Bey, beyim
 689. BEKEN: Dayanıklı, metin
 690. BEKET: Kuvvet, dayanıklılık
 691. BEKİ: 1- Yiğit,güçlü 2- Eş, koca 3- Şaman, baş şaman
 692. BEKİK: Güvenli, iyi korunan
 693. BEKİM: Azimli, kararlılık
 694. BEL: 1- Bilgi, bilim 2- Belirti,iz, damga 3- Tarlanın orta yeri 4- İki dağın arasındaki geçit
 695. BELÇİN: Belirti, iz, damga
 696. BELDEK: İz, işaret, emare
 697. BELEK:1- Kılavuz, rehber 2- hediye, 3-Kundak bezi
 698. BELEN:1- Bilen, alim 2- Geçit 3- Sırt, tepe, dağ yolu
 699. BELET: Belge, delil
 700. BELGE: Belge, doküman, delil
 701. BELGİ:1- Belge 2- Bilgi 3- Fark, farklılık, ayırt, alamet
 702. BELGİN: Belirgin, net, açık
 703. BELGÜ:1- Belge 2- Sınır taşı, sınır toprağı 3- Yüzük taşı, nişane
 704. BELİK:1- Doruk, zirve, şahika 2- Saç örgüsü
 705. BELLEK: Hafıza
 706. BENEK: 1- Armağan, hediye 2- Bakır para 3- İşlemeli kumaş
 707. BENGİ: Bengü, mengü sonsuz, sonsuzluk, ebediyet, ebedi
 708. BENGİLİK: Sonsuzluk
 709. BENGÜ: Bengi, mengü
 710. BENİCE: Sonsuzluk, sonsuzluğa giden
 711. BENK: Muhkem, iyi korunan
 712. BENLİ: Yüzünde ben olan
 713. BERDİ: Verdi,Kutsal güçler tarafından yollanan
 714. BEREGEN: Eli açık, cömert, verici
 715. BERGE: 1- Vergi 2- Berke, kamçı, değnek
 716. BERGİ: 1- Vergi 2- Eli açık, cömert
 717. BERGİLİK: Doğal, tabi
 718. BERİK: 1-Berk, sağlam, gürbüz, dayanıklı 2- Cömert, eli açık
 719. BERİL: Verici, cömert, eli açık, fedakar
 720. BERİN: Veren, cömert
 721. BERİŞ: Veriş, hibe
 722. BERK: 1- Katı, sıkı, sağlam, dayanıklı 2- Şiddet, şiddetlilik 3- Korunan, muhkem 4- Yıldırım
 723. BERKANT: birl. Berk/Ant Altay dağları cıvarında bir başka dağın adı
 724. BERKE:1- Kamçı, değnek 2- Dövme 3- Naz, işve
 725. BERKEM: Düşmana karşı iyi korunan yer, müstahkem mevki
 726. BERKİN: Güçlü, güçlendirilmiş
 727. BERKİT: Güçlü, güçlendirilmiş, muhkem
 728. BERKLİĞ: Berkli, güçlü, dayanıklı
 729. BERKUK: Sert,cesur, dayanıklı
 730. BERMEK: Vermek, veriş
 731. BERŞE: Odun kömürü, kül
 732. BESEN: Bezen,süs, makyaj, gösteriş
 733. BETİK: (Bitiğ, bitik) Yazılı kağıt, mektup
 734. BEYBUT: Barış, sulh
 735. BEYGE: Bike, küçük hanım
 736. BEYGU: Bir şahin türü
 737. BEYLEM: Buket, demet, çiçek demeti
 738. BEYLEN: Beyli, beye bağlı
 739. BEYNEN: Beğenen
 740. BEYREK: 1- Tim, müfreze 2- Merkez ordu, ordugah 1- Ezeli, başlangıçsız 2- Emektar, tecrübeli
 741. BEZEK: Süs, takı, piraye
 742. BEZEN: Süs, makyaj
 743. BEZENMİŞ: Süslü
 744. BEZGİN: Bez...mekdenSarsılmış, bıkmış
 745. BIÇAK: Biçme aracı
 746. BIÇGIN: Kesen, biçen
 747. BIÇKAS: Kağan ve Hanlara yapılan bağlılık andı
 748. BIÇKI: Bıçak bileme aracı
 749. BİBİ: Kibar, eğitimli, sayıdeğer hanım (Anadolu'da birçok bölgemizde "hala" anlamında da kullanılır)
 750. BİÇEK: Bıçak, biçici
 751. BİÇİK: Biçilmiş, biçimlenmiş
 752. BİÇİM: Şekil, format, örnek, biçilmiş gibi
 753. BİÇİN: 1- Biçilmiş,biçime girmiş 2- Ekin, tahıl 3- Biçen, doğrayan
 754. BİGE: 1- Bakire, temiz kız 2- Bey kız saygıdeğer kız
 755. BİGEM: Sevilen, el üstünde tutulan kız
 756. BİGEN: Beğenilen
 757. BİGENDİK: Beğenilen, ilgi duyulan
 758. BİKE: Bige
 759. BİKET: Beylik, beyliğe uygun
 760. BİL: Bilgi, bilim
 761. BİLDİK: Bilinen, tanınan, ünlü
 762. BİLECEN: Bilgiç,çok bilmiş
 763. BİLEDA: Balta
 764. BİLGE: Bilgili, filozof, alim, bilgin, ulu kişi
 765. BİLGEKAĞAN: Bilge/Kağan (Aslı, Türk Bilge Kağan'dır) T...Türk tarihinin, bir çok nedenlerle en önde gelen kişilerindenTürk Milliyetçiliğini devlet siyasetine sokan, ona sosyal, ve siyasal bir kimlik vererek, devlet-millet bütünleşmesini sağlayan, milliyetçiliğe "zaman boyutu"nu kazandırıp, onu çağlar ötesine götürebilmeyi amaçlayan ve ilk defa " Birleşik Türk Devletleri" fikrini ortaya çıkarıp bunu milli politika biçimine getiren,yönetimi döneminde sık sık kurultaylar toplayarak milletine "hesap veren" ve tüm bunları kardeşi Kül Tigin'in ölümünden sonra yazdırttığı "mengütaş'larda(Orkun anıtları) da bizzat anlatan ve son olarak da gerek Türk dili, gerek de edebiyatı ve içeriği açısından, dünyada bir eşi daha bulunmayan yazıları yazdırtan ulu kişi...İlteriş Kutluk Kağan'ın büyük oğlu, Kül Tigin'in ağabeyi.
 766. BİLGE TAMGAÇU: birl. Bilge/Tamgacı T...Göktürkler ve Uygurlar döneminde yüksek dereceli memurlara verilen bir unvan
 767. BİLGE TONYUKUK: birl. Bilge/Tonyukuk T...Göktürkler dönemi, ünlü, devlet adamı, siyaset bilimci ve tarihçisi...II Göktürk kağanlığının kuruluşunda önemli rolü olan, hem İlteriş Kutluğ Kağan'ın yakın yoldaşı ve başkanlığını, hem de Bilge Kağan'ın başbakanlığını yapan ve kendi adına da yazıtlara yazı yazdıran ulu kişi
 768. BİLGEN: Bilen, bilgin, alim
 769. BİLGİN: Bilim adamı
 770. BİLGÜ: Bilgi
 771. BİLİG: Bilgiler, bilim, bilim dalı (orj)
 772. BİLİK: Bilen, bilgili
 773. BİLUN: Esir, tutsak, (gönül ve akıl esiri, aşık)
 774. BİNİT: Binilecek nitelikteki, soylu at
 775. BİRBEN: birl. Bir/Ben Ben mecKendini beğenmiş
 776. BİRÇE: Biricik, yegane
 777. BİRÇEK: 1- Biricik 2- Saçın ortadan ayrılıp yana dökülmüş hali
 778. BİREBİN: Yegane, tek, biricik
 779. BİRGE: 1- Beraber, birlikte 2- Biricik 3-Berke
 780. BİRGEN: İçine kapanık, münzevi
 781. BİRİCİK: Tek, yegane, bir tane
 782. BİRİÇİM: birl. Bir/İçim mecİmrenilecek güzellik ve çekicilik
 783. BİRİDİN: Güneyli, güney bölgesinden
 784. BİRKİT: birl. eşik, birleşmiş
 785. BİŞÜK: Nesil,soy-sop, kavim, kardeş
 786. BİTERGE: Gerek, hacet, ihtiyaç
 787. BİTEV: (Bidev) 1- Soylu, soylu at 2- El değmemiş bakir
 788. BİTİG: Yazı, yazıt
 789. BİTİGÇİ: Katip, yazıcı
 790. BİTİGEN: Anıt, yazıt, yazılı taş
 791. BİTİM: Gaye, hedef, ülkü
 792. BİTKİ (Bütkü) :yerden biten
 793. BİYAN: (Bayan) (Buyan) Varlıklı, cömert ,Eski Tanrı sıfatlarından
 794. BİYUM: Cömert, eli açık
 795. BOD: Boy,uruk
 796. BOGA: Boğa
 797. BOĞ: Hediye, armağan
 798. BOĞA: Boğa
 799. BOĞACA: Boğa gibi güçlü
 800. BOĞACI: Boğa deviren
 801. BOĞAÇUK: Küçük boğa, genç boğa
 802. BOĞAR: Boğucu, güçlü, kuvvetli
 803. BOĞARCIK: Güçlü, boğucu
 804. BOĞTAG: Şapka, başlık, hanım başlığı
 805. BOLCAL: Vade, müddet
 806. BOLÇAK: Gürz, topuz
 807. BOLDUÇAĞ: Uygun zaman, olan çağ
 808. BOLGAN: 1- Soylu at 2-Keşşaf, mucit 3- Olgun, olmuş, ermiş
 809. BOLGU (Bolgi): Orijinal, özgün
 810. BONCUK: Mücevher, takı
 811. BOR: Bora, fırtına
 812. BORA: Fırtına
 813. BORDAK: Semiz, şişman, balık etli
 814. BORDU: Üzüm, asma
 815. BORKA: Baraka,ev
 816. BORLA: Burla, üzüm, üzüm salkımı
 817. BOSUM: Endam, zerafet
 818. BOSUT (Basat) :anlayış, izan, hidayet
 819. BOŞGUR: Eğitmen, öğretmen, talimci
 820. BOŞGUT: Öğrenci, şakirt
 821. BOY: 1- Uruk, uyruk, oymaklar birliği 2- Eda, endam
 822. BOYDA(Ğ): Soyut, mücerred
 823. BOYDAŞ: Aynı boyun mensubu
 824. BOYLA: Unvan veren kişi
 825. BOYLA BAĞA TARKAN: birl. Boyla/Bağa/Tarkan Bilge Tonyukuk'un öteki adı
 826. BOYLAN: Adına ve soyuna layık
 827. BOYLUĞ: 1- Soylu 2- Yakışıklı
 828. BOYSAN: Yakışıklı, heybetli
 829. BOZ:1- Sert, şiddetli2- Alaca renk,füme rengi3- Toprak rengi
 830. BOZAN: Bozmak...dan düşmanı yenip dağıtan
 831. BOZCA:1- Cesur, gözükara 2- Boz rengine kaçan
 832. BOZCAK: Cesur
 833. BOZÇİN: Dürüst, güvenilir
 834. BOZDOĞAN: birl. Boz/Doğan Bir doğan türü
 835. BOZKIR: Step, çöl, vaha
 836. BOZKURT: birl. Boz/Kurt T...Oğuz Kağan destanında, Oğuz'a yol gösteren efsane kurtGenel olarak Türk boylarının hemen tamamında, Türklerin karakteristik özelliklerini üzerinde taşıdığına inanılan "Milli sembol" pozisyonundaki hayvan (Önceleri "Gökbörü" olarak kullanılan bu ad, Selçuklular döneminden sonra, daha yaygın olarak "Bozkurt" olmuştur.)
 837. BOZLAK: 1- Boz ve kül renginde olan 2- Otlak, mera
 838. BÖBÜLÜK: Koca, gül
 839. BÖÇKE:1- Canavar 2- Böcek
 840. BÖDGE: Çağ, zaman
 841. BÖG(Bök): Kısmet, nasip
 842. BÖGÜ:1- Filozof, hikmet sahibi kişi 2- Büyü, sihir 3- Ejderha, canavar 4- Zehirli bir böcek
 843. BÖGÜR: 1- Ordunun kanatlarından her biri, cenah 2-Kaburga ile kalça arasındaki bölge
 844. BÖĞDÜN: Bürokrat, yüksek dereceli memur
 845. BÖĞREK: Ordugah, merkez ordu, merkez ordunun savaş pozisyonu
 846. BÖĞÜRMÜŞ: Şamatacı, gürültücü
 847. BÖĞÜŞ: Zeka
 848. BÖKEN: Ahu, ceylan
 849. BÖKEVUL: Aşçı, iyi yemek yapan
 850. BÖKLİ: Yakışıklı,Şık, iyi giyimli
 851. BÖKLİCE: Şık giyimli
 852. BÖLE: Pay, nasip, kısmet
 853. BÖLEN: Bölüm, pay
 854. BÖLEK: Hediye, armağan
 855. BÖLÜK: 1- Kısım, ekip, bölüm 2- Pay, nasip
 856. BÖLÜN: Yönetici, şef
 857. BÖNGE: Tekme
 858. BÖNGER: Tekmeleyici, iyi tekme atan
 859. BÖRÇE: Zülüf
 860. BÖRÇEK: Zülüf
 861. BÖRİ: Kurt Göktürkler ve Uygurlar dönemlerinde Kağan muhafızlarına verilen genel bir ad.
 862. BÖRİTEÇİNE (Börteçine) :Benekli bozkurt Ergenekon destanlarının çeşitli versiyonlarından birinde, Ergenekon'dan çıkışı gösteren dişi kurt,bir diğerinde ise bu addaki demirci ustası olarak geçer.
 863. BÖRK: Başlık, tüylü hayvan derilerinden yapılan başlık
 864. BÖRKLÜ(Ğ) :Saygıdeğer
 865. BÖRKLÜCE: Saygıdeğer, saygı gösterilen
 866. BÖRTE: Benek
 867. BÖRÜ: (Böri) Kurt
 868. BUBİK: Konca,gül
 869. BUCAK: 1-Gizli bölge 2- Uzak yer
 870. BUCUGA: (Buğucu, ceylan avcısı)
 871. BUDAK: Sert dal parçası mecGüç, sertlik, dayanıklılığı sembolize eder.
 872. BUDAN: (budun)
 873. BUDAY: Buğday
 874. BUDRAÇ: Gözü pek, cesur
 875. BUDULGAN: Yürekli,cesur
 876. BUDUN: Bütün, Ulu, millet " Siyasi ve dini yapıları ne olursa olsun soy,dil, töre, kültür, tarihsel yapıları bir olup, psikolojik olarak birbirine bağlı insan topluluğu.Türkçe'de kullanılan millet ve ulus sözcükleri tam olarak bu anlamı içermektedirMillet, din ortaklıklarını daha ön planda tutan bir anlam içerirken Ulus ise, daha çok boy ve uruk anlamlarını içerir.Buna rağmen yakın zamana kadar millet, son zamanlarda ise ulus sözcükleri dilimize yer etmiştirOysa gerek günlük dilimizde gerek yazı dilimizde bu sözcüğün bir an önce kullanıma girmesi gerekmektedir."
 877. BUDUNÇAR (Budunçu-Yir): Sözcüğünün tam anlamıyla" Ulusçu", "milletçi" "Oğuz Töresi"'ni yeniden gündeme getirip, yürürlüğe koyan kişi
 878. BUDUNÇİ: Buduncu, Ulusçu
 879. BUDUNÇİYİR: birl. Buduncu/Yir,yer toprak
 880. BUGA: Boğa
 881. BUGAN: 1- Boğan 2- Alamet, işaret, iz
 882. BUGATEG: Boğa gibi güçlü
 883. BUGAY: 1-Afacan, ele avuca sığmayan 2- Buğu, ceylan
 884. BUGU: 1- Buğu, ceylan 2- Böcek, örümcek 3- Canavar
 885. BUGUR: Sürekli,devamlı, devamlılığı olan
 886. BUGA: Boğa
 887. BUĞRA: 1- Genç aygır 2- Genç erkek deve
 888. BUĞU:1- Ceylan, 2- Yavru geyik 3- Buhar
 889. BUĞUÇAN: Boğucu, boğaç
 890. BUKA: Boğa
 891. BUKAĞI: Kelepçe, atların ayağına takılan bir çeşit köstek
 892. BURAK: Güçlü, yenilmez
 893. BUKAN: (Mokan, Büken) Güçlü, yenilmez
 894. BUKUK: Tomurcuk, filiz
 895. BULAÇ: Bulucu, keşşaf, mucit
 896. BULAGAN: 1- Olgun, kamil 2- Bulan, bulucu
 897. BULAK: Göze, kaynak, pınar
 898. BULAR: Bulur, mucit
 899. BULASI: Ülkü, bulunması istenen
 900. BULÇA: 1- Bolluk, ganimet, bereket 2- Bulucu, mucit
 901. BULÇU: Bulucu, mucit
 902. BULÇUM: Keşif, buluş
 903. BULDAN: Bolluk, refah
 904. BULDU: Önemli, değerli, az rastlanan
 905. BULDUR: 1-İri su damlası 2- Gözyaşı
 906. BULDAK: 1- Bulanık, karışık, karma 2- Kıyı, sahil
 907. BULGAN: 1- Olgun,kamil 2- Bulucu, mucit
 908. BULGANÇ: Karma, kırma, karışık
 909. BULGAR: Karışık, bulanık, karışmış, içiçe girmiş
 910. BULGAŞ: Karışıklık, karmaşa
 911. BULMAZ: 1- olgunlaşmamış 2- Sakin, tembel
 912. BULMUŞ: 1- Olgun, erdemli, oturaklı 2- Keşşaf, mucit
 913. BULU: Anlayış, idrak, izan
 914. BULUÇ: 1-Bulucu 2- anlayış, fehim
 915. BULUG: 1- Keşif bölgesi, keşfedilen yer, bölge 2- Fidye, haraç
 916. BULUGAN: Bulan, bulucu
 917. BULUM: İrfan
 918. BULUNG: Bulunulan yer, yön, taraf
 919. BULUŞ: 1-Feraset, buluculuk 2- Manevi destek
 920. BULUŞGAN: Maharetli, becerikli
 921. BUMİN: 1- Merkez ordu, çekirdek ordu 2- Puhu kuşu
 922. BUN: Üzüntü, keder, bunalım, kendinden geçiş
 923. BUNAK: Bunlu, üzüntülü, kendinden geçmiş
 924. BUNALMIŞ: Üzgün, mahzun
 925. BUNG: Bun, keder
 926. BUNLUĞ: Bunlu, kederli
 927. BUNSUZ: Mutlu, huzurlu
 928. BURAN: Burmaktan...Burucu
 929. BURCU: 1- Buruk, burucu 2- Güzel ve keskin koku 3- Biber
 930. BURÇAK: 1- Nohutgillerden bir tahıl 2- İrmiklik buğday
 931. BURÇİGEN: Böü/Tigin Moğol ağzındaki söylenişi (Türk ağızlarında Kuzey'e çıkıldıkça T "ler Ç' ye dönüşürÇigin, Tigin, Çengiz Tengiz vb.) Çengiz Kagan'ın aile adıUygur kökenli olup, sonraları kuzeye göç ederek,Moğol oymaklarının arasına karışmış bir oymak
 932. BURÇİN: Dişi geyik
 933. BURÇUGİN: Özü sözü bir, güvenilir
 934. BURÇUK: 1- Tahta veya keçeden yapılmış küçük heykel 2- Varlık, servet 3- Çiçek, gül
 935. BURKA: Yüz örtüsü, fular (Tozdan ve fırtınadan korunmak için yüze takılan örtü)
 936. BURKAN: 1- Totem, heykelcilik 2- Hüzün, iç burkuntusu
 937. BURKE: 1-Burka 2- Berke, kamçı
 938. BURLA(Hatun): Üzüm, üzüm salkımı
 939. BURTA: 1- Benek, ben 2- Altın tozu
 940. BURTAG: Burtak çakıllı, taşlı toprak
 941. BURUK: Kırgın, alıngan, mahzun
 942. BURUL: İçli, içten, samimi
 943. BURUNÇUK: Burulmuş, buruşuk
 944. BURUNDU: Atların terbiyesi için burunlarına takılan kıskaç
 945. BURUNGU: Geçmiş, mazi, hatıra
 946. BUŞKU:Telaş, heyecan
 947. BUYAN: (Bayan, Muyan) 1- Kut, baht, mutluluk 2- Sevap,hayır 3- Dayanıklılık, mukavemet
 948. BUYANDI: Kutlu, bahtı açık
 949. BUYRA: Kıvırcık, kıvrılmış, bürülmüş
 950. BUYRAÇ: Amir, buyuran
 951. BUYRAT: Engebe, engel
 952. BUYRUK: 1- Emir, buyruk, buyurma 2- Göktürkler döneminde vezir, (bakan) anlamına da kullanılmıştır.
 953. BUYURUK: Buyruk, emir
 954. BUZAÇ: Bozucu, bozguna uğratan
 955. BUZAN: Bozan, düşman birliğini dağıtan
 956. BÜBÜLÜK: Gül, konca
 957. BÜDENE: Bir bıldırcın türü
 958. BÜGÜ : 1- Büyü, sihir 2- Felsefe 3- ejderha
 959. BÜK: Kıyı, sahil
 960. BÜKE: 1- Genç kız, küçük hanım (Bike) 2- Bükü, ejderha
 961. BÜKE BADRAÇ: birl. Büke/Badraç Mitolojideki, yedi başlı ejderha
 962. BÜKEÇ: Güçlü, bükücü
 963. BÜKEY: Büken, bükücü, güçlü
 964. BÜKİN: Hanımcık, küçük hanım
 965. BÜKLÜM: Kıvrım, büküntü, saçak
 966. BÜKÜ: Ejderha
 967. BÜKÜŞ: Bükme eylemi, bükmek
 968. BÜLEK: Bilek T...Kırgızların, Mürti oymağı beylerinden
 969. BÜLTE: Demet, deste, top
 970. BÜNGÜ: Tos atmak, kafa vurmak
 971. BÜR: Gonca; gonca gül
 972. BÜRÇE: Kurt yavrusu
 973. BÜRÇEK: 1- Kurt yavrusu 2- Saç kıvrımı
 974. BÜRGE: 1- Kellik 2- Bahşiş, hediye
 975. BÜRKEV: Himaye,vesayet
 976. BÜRKÜT: 1- Bahşiş, hediye 2-Bir kartal türü
 977. BÜRÜM: Bürülmüş, katlanmış
 978. BÜRÜNCÜK: İpekten yapılmış, şal, fular
 979. BÜTE: 1- Fidan 2- Bütünlük
 980. BÜVET: Baraj, set, su seti
 981. BÜYÜ: Sihir, gizliyi bilme işi, bilgelik
 982. BÜYÜK: 1- Olgun, saygıdeğer 2- Bilge 3- Büyü, büyücü
 983. CABADAK: Hayret, şaşma
 984. CABALAK: Yabalak, yaygın
 985. CAĞIMDA: Yaratıcı, üretken
 986. CAĞIMDI: Lütufkar, iltifat eden
 987. CAĞLI: Namuslu, dürüst
 988. CAKŞI: Yakşı, yakışıklı, güzel
 989. CALMAN: Yalman
 990. CAMAN: 1- Yaman, 2- Kam, büyücü
 991. CAMANBAY: birl. Caman/Bay..Şamanist gelenekte, obanın büyücüsü,doktoru, kötü ruhları kovan kişi
 992. CAMUGA :(Camuka) Kızgın, asabi
 993. CANİK: Tüccar, ticaret erbabı
 994. CANKU: Meşveret
 995. CARIP: Yakın, dost, çok yakın arkadaş
 996. CARLIK: Yarlık, emir, ferman
 997. CARTI: Şık, alımlı
 998. CARUZ: Heyecan
 999. CATUK: Halim, haluk
 1000. CAV: Gösteriş, afi, fiyaka
 1001. CAVANKUL: Uygurlar döneminde ordunun sol cenahını ve oradaki askerlerin tümüne verilen ad
 1002. CAVILDAK: Neşeli, şen şakrak
 1003. CAVLI: Gösterişli, cafcaflı
 1004. CAYMAZ: Cesur, kararlı
 1005. CAYNAK: Pençe, Doğan pençesi
 1006. CEBE: 1- Silah,ok, cephane 2- Zırh
 1007. CEBEN: Gayretli, çalışkan
 1008. CEBENOYAN: Cebe/Noyan Çengiz Kagan'ın dünyaca ünlü komutanı ve yakın arkadaşı.(Çengiz'in bütün Türkleri bir bayrak altında toplama fikrinin mimarı bu ulu kişidir.)
 1009. CELASUN: (Çalasun) 1- Delikanlı 2- Cesur, savaşçı 3- Becerikli, eli tez.
 1010. CELAYIR: (Çalayır) 1- Bilgin, gün görmüş, tecrübeli 2- savaşçı
 1011. CELDEN: Yel, yel parçası
 1012. CELME: Çalım, fiyaka, gösteriş
 1013. CENGEL: Hafif, ince
 1014. CENGİZ: Çengiz, Tengiz, Deniz
 1015. CEREN: Ceylan, ahu, gazel
 1016. CERKİN: Hısım, yakın
 1017. CERKUDAY: birl. Yer/Kutay Eski dönem yerin kutsal ruhu
 1018. CETİK: Yetkin, uzman, olgun
 1019. CETİZ: Yetkin, becerikli
 1020. CEYRAN: Ceren
 1021. CIDA: Mızrak, kısa saplı mızrak
 1022. CIGI: Şamanist gelenekte ,iyi ruhBoy ve oymakları kötülüklerden koruduğuna inanılan ruh
 1023. CILDUZ: Yıldız
 1024. CILIMGA: Kağan ve Han'ların mektuplarını yazmakla görevli kişi
 1025. CİBELİK: Sonsuz, sonsuzluk
 1026. CİCİ: (Cicik, cicek) 1- Çiçek, gül 2- Konuk 3- Sevim, sevimlilik
 1027. CİDAGU: Yetkin, yetenekli, becerikli
 1028. CİDE: İri, uzun bir ağaç türü
 1029. CİGA: Taç, gelin başı
 1030. CİĞİL: Hafif, yeğni, kolay
 1031. CİLMAYA: Türk mitolojisindeki efsanevi kanatlı at
 1032. CİNGİL: 1- Galip, utkan 2- Güvenilir,sadık
 1033. CİNGÜ: Zafer, utku
 1034. CİVİL: İyi ruh, temiz , arınmış ruh
 1035. COLAY: (Yolay) birlYol/Ay...Kazaklarda "ayağı uğurlu" kişiler için kullanılır.
 1036. COLDA: Yolcu, yola çıkan
 1037. CUCİ: 1- Cici, çiçi, cicik, çiçek, çuçu, çuçi 2- Konuk..Bu ad daha çok, beklenmeyen doğumlar sonrası kullanılır ve bu yüzden "konuk" anlamını içerir
 1038. CULUM: Narin, nazik, hassas
 1039. CUMUK: Yumuk, yumulmuş
 1040. CUPAR: Parfüm, güzel koku
 1041. ÇABA: Gayret, enerji
 1042. ÇABACI: Gayretli, enerjik
 1043. ÇABAK: (Çaba)1-Çabuk,çevik 2- Küçük bir göl balığı türü
 1044. ÇABAR: 1- Çapar, davranır 2- Ulak, kurye, elçi
 1045. ÇABUK: (Çapuk) Çapan, çaba gösteren, çabalayan
 1046. ÇAÇA: 1- Savaş baltası 2- Gemici 3- Çiçi, çiçik
 1047. ÇAGAVUN: Bal arısı
 1048. ÇAĞ: 1- Zaman, vakit 2- devir, devran 3- su sesi, şırıltı
 1049. ÇAĞA: Yavru çocuk
 1050. ÇAĞAN: 1- Bayram, eğlence 2- Şimşek 3- gürz, çakan 4- Beyaza kaçan beyazımsı
 1051. ÇAĞANAK: Çalgı, enstrüman
 1052. ÇAĞAŞ: Kırlangıç
 1053. ÇAĞATAY: birl. Çağ/Atay 1-Çağının en ünlüsü 2- çağdaş, çağının ilerisinde
 1054. ÇAĞDAŞ: Çağın insanı, aynı çağda yaşayan kişiler
 1055. ÇAĞIL: 1- Su sesi 2- Çakıl taşı
 1056. ÇAĞILDAK: Çağlayan, şelale
 1057. ÇAĞILTI: 1- Su sesi, suyun taş ve kayalara çarparken çıkarttığı ses
 1058. ÇAĞIN: 1- Şimşek , çakın 2- Gürz, topuz
 1059. ÇAĞIR: Çağırı, çağrı
 1060. ÇAĞIRGAN: Çağıran, davetkar
 1061. ÇAĞLA: 1- Namuslu, dürüst 2- Erik türlerinden bir yemiş
 1062. ÇAĞLAK: 1- Namuslu, dürüst 2- Çağlayan, şelale
 1063. ÇAĞLAR: Şelale, çağlayan
 1064. ÇAĞLASUN: Dürüst
 1065. ÇAĞLAV: Dürüst
 1066. ÇAĞLAYAN: Şelale
 1067. ÇAĞLAYIK: Şelale
 1068. ÇAĞLI: 1- Dürüst 2- Yakışıklı, güzel
 1069. ÇAĞLIN: Meşhur ve liyakat sahibi
 1070. ÇAĞRI:1- Mesaj, davet 2- Doğan kuşu, doğanın bir çeşidi
 1071. ÇAĞRUK: Katı, sert
 1072. ÇAKA: 1- Savaş baltası 2- Çakı 3- Fiyaka, çalım, gösteriş
 1073. ÇAKALOZ: 1- Fener 2- İlkel bir top silahı (Top mermisi yerine çakıl taşı atan)
 1074. ÇAKAN: 1- Gürz,topuz 2- Şimşek
 1075. ÇAKAR: 1-Deniz feneri 2- gürz
 1076. ÇAKI: Kesici, yontucu küçük bıçak
 1077. ÇAKICI: 1- Çakma eyleminde bulunan 2- Çakı ustası
 1078. ÇAKIL: Çakıl taşı
 1079. ÇAKIN: 1- Şimşek 2- Kıvılcım
 1080. ÇAKIR:1- Doğan türü bir avcı kuş 2- Gürz 3- Şarap, içki
 1081. ÇAKIRCA: Doğan türü bir avcı kuş
 1082. ÇAKIRCI: Eskiden saraylarda, özel olarak doğan terbiyeciliği yapanlara verilen bir sıfat
 1083. ÇAKMAK:..Çak kökünden türeyen, vurmak, kesmek, bölmek eylemi için kullanılan bir sözcük
 1084. ÇAKMUR: Tutumlu, eli sıkı
 1085. ÇAKTU: İri yapılı, gösterişli
 1086. ÇAL: Kılıç darbesi, darbe, vuruş
 1087. ÇALAP: Ulu ruh, Kadiri mutlak (Eski dönem Tanrı sıfatlarından)
 1088. ÇALGAR: Çalıcı, vurucu
 1089. ÇALGIÇAY: Taştan yapılmış el değirmeni
 1090. ÇALIK:1- Silahşör, iyi kılıç kullanan 2- Çelik 3- Mesaj, haber 4- Haşarı, yaramaz
 1091. ÇALIM: 1- Gösteriş, fiyaka, kurum 2- Kılıcın keskin tarafı
 1092. ÇALIMLU: Gösterişli, çekici
 1093. ÇALIN: Çiğ, jale
 1094. ÇALIŞ: Azim, ceht
 1095. ÇALIŞGAN: Çalışkan, işgüzar
 1096. ÇALKARA: Doğan türü bir avcı kuş
 1097. ÇALKIN: Darbeci, hamleci, vurucu
 1098. ÇALMA: Maden üzerine yapılmış oyma, işleme
 1099. ÇALMAN: Çalıcı, vurucu
 1100. ÇALUK: Çalık
 1101. ÇAM: Bir ağaç türü
 1102. ÇAMUR: Sazlık, bataklık
 1103. ÇANAYAZ: Berrak, billur
 1104. ÇANDAR: Karışık, karma
 1105. ÇANDIR: Karışık
 1106. ÇANGA: 1- Soylu 2- Pençe
 1107. ÇANGAL: 1- Çok sık ağaçlı bölge 2- Budaklı ağaç
 1108. ÇAPAN: 1- Ulak, haberci 2- Enerjik,- çalışkan 3- iş elbisesi, eski giysi
 1109. ÇAPAR: 1- Enerjik, çalışkan 2- Giysi 3- Saldırgan 4- ulak, haberci
 1110. ÇAPGIN: Enerjik, koşan, ardından giden
 1111. ÇAPGUR: Tufan, afet, deprem
 1112. ÇAPIN: Atak, hücum, savlet
 1113. ÇAPITGAN: Saldıran, saldırgan
 1114. ÇAPLAN: Bir şahin türü
 1115. ÇAPLI: Şahin türü bir avcı kuş
 1116. ÇAPTI: Koşan, seğirten
 1117. ÇAPTUĞ: Ünlü, çok tanınan
 1118. ÇAPUL: Çap...mak kökünden, vuran, saldıran, alıp götüren vbeylemlerin tümü
 1119. ÇARDU: Cinli, perili
 1120. ÇARMAGUN: Görevli, görevlendirilmiş , emir almış
 1121. ÇAŞKA: Sabi,bebek, yavru
 1122. ÇAŞUT: Haberci, muhbir, ajan
 1123. ÇAT: Yansıma, yayılma, ün
 1124. ÇATAK: Çatal, çatallı, iki kollu değnek
 1125. ÇATAL: İki kollu, iki kola ayrılmış nesne
 1126. ÇATGAL: 1-Yüksek dağlık bölge 2- Çatal
 1127. ÇATIK: Çatılmış, tersleşmiş
 1128. ÇATLI(ğ): 1-Ünlü, tanınmış 2- Gözü kara, cesur
 1129. ÇATUK: Bıçak sapı yapılan bir ağaç türü
 1130. ÇAV: Ün, şöhret, yansıma, duyuru, bildiri
 1131. ÇAVA: Ünlü, tanınmış
 1132. ÇAVAŞ: Ünlü, tanınmış
 1133. ÇAVLAK: Çağlayan, şelale
 1134. ÇAVLAN: Çağlayan
 1135. ÇAVLI: 1- Ünlü,meşhur 2- Doğan yavrusu
 1136. ÇAVUDUR: İyi üne ve şöhrete sahip olan
 1137. ÇAVUNT: Ün, şöhret
 1138. ÇAVUŞ: Bilgi veren, bilgi götüren, bilgi dağıtan (Çav...kökünden)
 1139. ÇAVUT: Duvar, sütun
 1140. ÇAY: Dere, ırmak
 1141. ÇAYAN: 1- Dövülmemiş, dökme demir 2- İşlenmemiş ham demir
 1142. ÇAYLAK: Kuyruğu uzun ve çatallı bir avcı kuş
 1143. ÇAYLAN: 1-Dere kenarı 2- Çağlayan
 1144. ÇEBER: 1- Usta, mahir 2- Hoş, latif
 1145. ÇEBİ : (Çepi,çepni) 1- Sert bakışlı 2- Usta eli yatkın, yetenekli 3- Cebe, çebe, silah
 1146. ÇEKEN: Cazip, cazibe, çekicilik
 1147. ÇEKİM: Cazibe, çekicilik
 1148. ÇEKİMLÜ: Çekimli, cazibeli
 1149. ÇEKLİ: Armağan, hediye, düğün hediyesi
 1150. ÇEKMERGEN: Nişancı, iyi vuruş yapan, silahşör
 1151. ÇELEK: Bülbül, güzel öten bir kuş
 1152. ÇELEN: 1- Becerikli, çalışkan 2- Fettan, yanıltıcı
 1153. ÇELİK: (Çelük,çuluk) Gücü arttırılmış sert demir
 1154. ÇELİKTEN: Çelik parçası
 1155. ÇELİM: Beden, endam, gösteriş
 1156. ÇELME: 1- Çalma 2- Başa örtülen bez (Bandana)
 1157. ÇENGİN: Gösterişli, dikkat çekici
 1158. ÇENGİZ: Deniz
 1159. ÇENGŞİ: Mucize, olağanüstülük
 1160. ÇEPEN: Hatip, iyi konuşan, güzel söz söyleyen
 1161. ÇERÇİ: Ulak, haber, bildiri ulaştıran kişi
 1162. ÇERİ(Ğ): Asker, savaşçı, toplanarak bir araya gelmiş erat
 1163. ÇEVEN: Çevre, muhit
 1164. ÇEVGEN: Cirit, değnek
 1165. ÇEVRİ: Çeviri,girdap, anafor
 1166. ÇEVRİM: 1- Girdap, anafor 2- Çevre, muhit
 1167. ÇIDAM: Dayanıklılık, metanet
 1168. ÇIDAMLI: Metin, dayanıklı
 1169. ÇIDIK: Güç, dayanıklılık
 1170. ÇIGAY (Çığay): 1- Fakir, varlıksız 2- Kurt yüzlü, kurt bakışlı
 1171. ÇIĞ:1- su damlası, kırağı 2- kar yığını, kar topu
 1172. ÇIĞAL: Omuz, omuz başı
 1173. ÇIĞIN: Çıkın, bohça
 1174. ÇIĞIR: 1- Çağ, devir 2- çığın açtığı yol 3- Dar yol, patika
 1175. ÇIĞLA: Saf, halis
 1176. ÇIĞLAN: Saf, halis
 1177. ÇIĞRI: 1- felek 2- melodi
 1178. ÇIKAN: 1- kaynak, kaynarca 2- yeğen, hala çocuğu
 1179. ÇIKMAK: 1- çıkma eylemi 2- Kaynak 3- çakmak
 1180. ÇILDIM: Seri- hızlı, enerjik
 1181. ÇIMRIN: Aktif, faal
 1182. ÇIN: (çin, çine) sağlam, dayanıklı, güvenilir
 1183. ÇINAK: 1- sevap, hayr 2- güvenilir,sadık
 1184. ÇINDAN: sandal ağacı
 1185. ÇINGAY: Özü, sözü bir, sözüne güvenilir
 1186. ÇINGILIÇ: birl. Çın(sağlam, dayanıklı) Kılıç
 1187. ÇINGIR:1- Kopuza benzeyen bir saz 2- Çıngırak
 1188. ÇINTAY: Soylu, güvenilir
 1189. ÇIRAY: Yüz, eda, çehre
 1190. ÇIRGANIŞ: Zevk, haz, tat
 1191. ÇITIRKI: Işık, nur, ziya
 1192. ÇİBEK: Atmaca türü bir avcı kuş
 1193. ÇİÇEK: 1- Gül, gül çiçeği 2- Cici, cicik
 1194. ÇİÇİKAĞAN: birl. Çiçi/Kağan Hun Kaganı (Ulusçuluğu, devlet siyasetine sokan ve bunun savaşını veren kişi)
 1195. ÇİGAN: Yoksul, fakir
 1196. ÇİGEN: Gayretli
 1197. ÇİGENDİK: Gayretli, çalışkan
 1198. ÇİGER: 1- Gayret,azim 2- Çökertiş,çökertme
 1199. ÇİGERMİŞ: Çökertmiş, düşmanı bozguna uğratmış
 1200. ÇİGİL: Olgun,gelişmiş, olmuş
 1201. ÇİGİLVAR: Kısa ve küçük ok, özel ok
 1202. ÇİĞDEM: Yaban çiçeği, (Itır çiçeğinin Türkçesi)
 1203. ÇİL: Dağ tavuğu
 1204. ÇİLDE: Kış mevsiminin en soğuk dönemi
 1205. ÇİLDU: Hızlı, seri, çabuk
 1206. ÇİLEN: 1- Çığ 2- Jale 3- Bir dağ çiçeği
 1207. ÇİLENTİ: Çığ, jale
 1208. ÇİMÇİK: Saf, masum
 1209. ÇİNE: (Çin) 1- Sadık, güvenilir 2- Öz, soy 3- Kurt, kurt yavrusu
 1210. ÇİNKAY: Sözüne güvenilir, özü sözü bir
 1211. ÇİPLİ: Narin, ince yapılı
 1212. ÇİRAY: Yüz, çehre, eda
 1213. ÇİT: Çizgi, sınır, limit
 1214. ÇİTER: birl. Çit/Er (sınır muhafızı)
 1215. ÇİZGEN: Saban izi, karasabanın tarlada açtığı yol
 1216. ÇİZİM: Resim figürü
 1217. ÇOBAN: 1- Elinde cop (değnek, sopa) olan 2- Muhtar, oba beyi
 1218. ÇOBAR: Değnekli, değnek taşıyan
 1219. ÇOBAYIKMIŞ: Gönül kırıcı, haşin
 1220. ÇOGA: Vahşi hayvan
 1221. ÇOGAY: Yoğun, kesif
 1222. ÇOĞAŞ: 1- Debdebe, şaşa 2- Vahşi hayvan yavrusu
 1223. ÇOKAN: 1- Gürz, topuz 2- Hayvan yavrusu
 1224. ÇOKU: 1- Debdebe, şaşa 2- Bolluk, bereket
 1225. ÇOLAK :(Çalak) Silahşör, iyi kılıç çalan
 1226. ÇOLBANAK: 1- Uzak görüşlü 2- Törenin dışında kalan 3- Nikahsız ilişkiden doğan çocuk (Hakas Türklerinde)
 1227. ÇOLDU: 1- Bahşiş, mükafat 2- Ganimet
 1228. ÇOLPAN: 1-Kuzey yıldızı 2- Uzak görüşlü 3- Tanıdık, bildik, aşina
 1229. ÇOMAK: 1- İri ve yuvarlak değnek 2- Bir ucunda topuz bulunan sopa, silah 3- İnanmış, inançlı
 1230. ÇONGAR: Gürültü, şamata, nara
 1231. ÇOPUR: Geyik ve karaca yavrusu
 1232. ÇORA: (çura, çur) 1- Yerin kutsal ruhu 2- Cin, peri 3- Ruh
 1233. ÇORAMAN: Cinli, perili
 1234. ÇORLU: Cinli kötü ruhların etkisinde kalan kişiBu ad Şamanist gelenekten gelen bir ad dır.Eskiden bunalımlı ve toplum tarafından hoş karşılanmayan kişiler için bu ad verilirdi ve bu kişiler Kam ve Baksılar tarafından tedavi edilmeye çalışılırdı)
 1235. ÇOTAK: Kabza, kılıç kabzası
 1236. ÇOTUR: Kabza, kılıç kabzası
 1237. ÇÖKERMİŞ: Çökertmiş, düşmanı bozmuş
 1238. ÇÖKLÜ: Soylu, asil
 1239. ÇÖKÜL: Irmakların taşarak vadilere bıraktığı tortu
 1240. ÇÖMÇE: Ağaçtan oyulmuş su kabı
 1241. ÇÖZELİ: Kıpçak, merkezden uzakta olan
 1242. ÇÖZELTİ: Ayrılış, kopuş, firak
 1243. ÇUBAN: Çoban, muhtar, obabaşı
 1244. ÇUÇU: Şair, şairane konuşan
 1245. ÇUĞA: (çuka) 1- Yürekli, cesur 2- Arınmış, duru 3- narin
 1246. ÇUĞAY: Narin ve alımlı kız
 1247. ÇULÇU: Serçe, Turgay kuşu
 1248. ÇULUK: 1-Çelik 2- çalık, kılıç çalan 3- aceleci, heyecanlı
 1249. ÇURAN: Ruhlarla ilgilenen
 1250. ÇUTUR: Kılıç kabzası
 1251. ÇUVAŞ: 1-Sakin, rahat 2- dindar, dünyaya değer vermez
 1252. ÇÜCEN: Akıllı, aklını kullanan
 1253. ÇÜNÜK: Çınar ağacı
 1254. DADAK :değme, dokunma, tatma
 1255. DADAL: Tat alan, sezen, farkına varan
 1256. DAĞ: (Tağ,tağ,tak,tav) Dağ...mecgenişlik, büyüklük, ululuk,heybet
 1257. DAĞAÇA: Dağ gibi heybetli
 1258. DAKAK: Ucu ataşli ok
 1259. DAL: 1-Ayrı, bölünmüş 2- saldırı, büyüme, yayılma 3- batma, çıkma 4- yalınlık, çıplaklık
 1260. DALAN: koridor, dehliz
 1261. DALAŞ: Döğüş, karşılıklı saldırı
 1262. DALAY: (Talay) Genişlik, ululuk, sonsuzluk mecaz eden, asıl anlamı , büyük deniz, okyanus
 1263. DALBAY: 1- Vasi, ardına sığınılan kişi 2- Çuhadan yapılmış şapka Kırgızlarda- 3- avcı kuşları yakalamak için, tuzaklara bağlanarak bırakılan küçük kuş
 1264. DALBOY: Vasi, ardına sığınılan kişi
 1265. DALKILIÇ: birl. Dal/Kılıç mecZırhsız ve korunmasız
 1266. DALKIRAN: Kırıcı, ayırıcı
 1267. DAMLA: Su damlası , tane
 1268. DANA: İnek yavrusu, iki yaşındaki genç inek
 1269. DANİŞMAN: Müşavir, bilgi ve tecrübesine danışılan kişi
 1270. DANSIK: (Tansık) Olağanüstü, fevkalade
 1271. DARGA: Vali, üst düzey, bürokrat
 1272. DARGUN: Alıngan, kırılan, narin
 1273. DARI : 1- Bir tahıl türü 2- sıkı, sıkıntı, zorluk
 1274. DARICA: 1- Darı gibi, darı niteliğinde mecBereketli 2- sıkı, sıkıcı, zorlu
 1275. DARSIK: Öfkeli, hiddetli
 1276. DARUKA : (Darga) Vali, yönetici, bürokrat
 1277. DARULGAN: alıngan, nazlı
 1278. DAŞKI: Taşkı, taşmış, dışarı çıkmış, dışarıda olan
 1279. DAYAK: Değnek, baston, dayanılan nesne
 1280. DAYANÇ: 1- Dayanak, destek, güven 2- Dayanma gücü tahammül
 1281. DAYANGAN: Dayanıklı, metin
 1282. DAYANGI: Köşe minderi
 1283. DAYAR: Hazır, hazırlıklı
 1284. DEBRET: Kımıldayış, devinim
 1285. DAĞER: Kıymet, para, nafız
 1286. DEĞERBİLİR: birl. Değer/Bilir Kadirşinas, vefalı
 1287. DEĞERLÜ: Değerli, kıymetli
 1288. DEĞİRMİ: Çevreli, yuvarlak, toparlak
 1289. DEĞNEK: Dayanak, dayanılacak nesne
 1290. DELİ: Usu gitmiş, azmış, dellenen, mec.gözü kara, yiğit
 1291. DEMİR: Demir madeni
 1292. DEMİRAĞ: Zırh, örgülü göğüslük birlDemir/Ağ
 1293. DEMİRDEN: Demir parçası
 1294. DEMİRDÖĞEN: birl. Demir/Döğen mecAcı kuvvet sahibi
 1295. DEMİRGEN: 1- Demir, ham demir 2- temren, okun ucundaki demir parçası
 1296. DEMİRHAN: birl. Demir/Han Şamanist gelenekte " Madenlerin kutsal ruhu"
 1297. DENERİ@Dikkat, itina
 1298. DENGİZİK: Denizcik, küçük deniz, göl
 1299. DENİZ: Deniz, büyük göl
 1300. DENLİ: Edepli, terbiyeli
 1301. DEPEGEN: Tekmeleyen, iyi tekme atan
 1302. DEPREM: Zelzele, sarsılma, kımıldama (Kişisel görüşüme göre bu ad çocuklara deprem sırasında yada deprem felaketi sonrası yaşanan, çileli günler sırasında doğan ve o günlerin anısına verilen bir addır.)
 1303. DERİN: Derinlik...den mecOlgunluk, bilgelik
 1304. DERMEK: Dirilik, canlılık, bir arada tutmak
 1305. DERNEK: Eğlence, toy, birliktelik
 1306. DEVİN: Hareket, kımıldanış, davranış
 1307. DEVRİM: Devirme, yıkma, devirip yerine geçme,..ihtilal
 1308. DEYİM: Söyleniş, darbımesel
 1309. DEYİŞ: Söyleyiş, şiirsel anlatım, ozan dili
 1310. DIVRAK: Yakışıklı, alımlı, civan
 1311. DİBEK: 1- Ağaçtan oyulmuş büyük havan 2- Yayık ağaç
 1312. DİK: 1-Yükseklik, yükseliş 2- kararlılık, yıkılmazlık, caymazlık 3- inat
 1313. DİKEÇ: Sütun, dikil, dikilmiş
 1314. DİKMEN: İnatçı, kararlı
 1315. DİLEK: Dil ile istenen, dile getirilen istek, arzu, murat, dilek
 1316. DİLER: Dileyen, dileyici
 1317. DİLİM: kesik, bölüm, bölünmüş, biçimlenmiş
 1318. DİNÇ: Zinde, sağlam, dirençli
 1319. DİNLER: Terbiyeli, munis, muti
 1320. DİP:Baht, talih
 1321. DİPÇİN: 1- Bahtı açık 2- Sağlam, dayanıklı
 1322. DİREK: 1- Dirilik, sağlamlık, ayakta kalmak 2- Temel, dayanak 3- Vezir,bakan
 1323. DİREN: Direnç, karşı koyuş, dirilik
 1324. DİRENÇ: Direnme gücü
 1325. DİRENGEÇ: Destek, dayanak
 1326. DİRGEN: 1-Dirilik,2- harmanda kullanılan demir çatal
 1327. DİRİ: (diri, dirik, Tiri, tirik) Can, ruh, canlılık, canlı
 1328. DİRİL: Can, ruh, tin
 1329. DİRİM: Yaşam, sağlık, canlılık
 1330. DİRLİG: Yaşam, hayat
 1331. DİRSE: Derse, söylerse, konuşkan
 1332. DİZİK: (dizi) Kolye, takı
 1333. DİZLEK: Hazır cevap, konuşkan
 1334. DODURGA: 1- Dolgun, doyumlu 2- doyuran, doyurucu 3- açık, net, berrak
 1335. DOĞA: 1- Tabiat,doğallık, ortaya çıkış 2- Huy, yaradılış, fıtrat
 1336. DOĞAN: 1- Soylu bir av kuşu 2- Doğmuş, olmuş, ortaya çıkan
 1337. DOĞRU: Dürüst, yalansız, sözüne güvenilen
 1338. DOĞRUL: 1-Doğruluk, dürüstlük 2- Ayakta duran, dirençli
 1339. DOĞU: Güneşin doğuş yönü
 1340. DOĞUÇ: Doğuş,doğma, ortaya çıkış
 1341. DOĞUDAN: Doğulu, doğu yönünden gelen
 1342. DOĞUŞ: Doğma, ortaya çıkış
 1343. DOKUNAK: Dokunuş, değiş, mecAğır, mahsun,yürek sızlatan, yüreğe dokunan
 1344. DOKUNÇ: Dokunak, hüzün
 1345. DOKUZ: Dokuz sayısı, Türklerin en çok eskilerden beri uğurlu sayılarındandır
 1346. DOKUZ ARKA: Dokuz/Arka (...Eski dönemlerde soyluluk gösterme ve belli etmesi açısından, bir kişinin babasından itibaren geriye doğru dokuz atasının sayılıp açıklanması..)
 1347. DOLANDI: Dolanan, gezgin
 1348. DOLU: 1-Bilgin, tecrübeli, öğretmen 2- Bütün, tam, eksiksiz 3, Şamanist gelenekte ve Alevi_Bektaşi gelenekte, içki, şarap 4- kısa süren, iri taneli yağmur
 1349. DOLUN: Tam, bütün, eksiksiz Eski Yakut Türklerinde bereketi simgeleyen kutsal ruh
 1350. DOLUNAY: Ayın on dördü, ayın en güzel hali
 1351. DOMANİÇ: 1-Dumanlı bölge 2- Tümsek, engebeli arazi
 1352. DONAT: Giyim, kuşam, zenginlik, cömertlik
 1353. DOMURCUK: Gül, tomurcuk
 1354. DONATMIŞ: Giydirip, kuşatmış, sevindirmiş, cömertlik göstermiş
 1355. DONATUR: Cömert, eli açık, bağışlayıcı
 1356. DONSUZ: Çıplak, fakir, varlıksız
 1357. DORA: Doruk, zirve, şahika
 1358. DORAN: (Duran) Diri, canlı, yaşayan
 1359. DORU: 1- Doruk, zirve 2- Kara ile kızıl arası renk (At rengi)
 1360. DORUK: Zirve, uç, şahika
 1361. DOYMADUK: Doyumsuz, sevilmeye doymayan, doyulmayan
 1362. DOYUM: 1- Doymak, tatmin 2- Ganimet, bereket
 1363. DOYURAN: mecCömert, hayr sahibi, iyilik sever
 1364. DÖĞEN: 1- Dövüşçü,döven 2- Ekin saplarını ezmeye yarayan, altında çakmaktaşı bulunan geniş tahta
 1365. DÖĞER: 1- Döver 2- değer, kıymet 3- Kalın, enli bir ağaç
 1366. DÖĞERLİ: Değerli
 1367. DÖĞÜŞ: Dövüş, savaş, kavga
 1368. DÖĞÜŞGEN: Kavgacı, savaşçı
 1369. DÖKÜMHAN: birl. Böküm/Han 1- Dökmekten döküm 2- Düğüm, bağ
 1370. DÖLEK: 1- Çok döl veren 2- Koyunun kuzuladığı yer 3- İtibarlı, saygıdeğer, maharetli
 1371. DÖLEN: Muti, sevgi gösteren
 1372. DÖNDER: (Döne, döndü gibi "dönmek" fiilinden türetilmiş, çocukları ölen ailelerin, yeni çocukları olduğunda kullandıkları adlardan)
 1373. DÖNDÜ: Dönüş yapan (Reenkarnasyon) çocukları ölen ailelerin verdiği adlardan
 1374. DÖNGEL: Saat
 1375. DÖNGÜ: Dönüşüm, başa dönüş
 1376. DÖNGÜN: Dargın, gönlü kırık
 1377. DÖNMEZ: Kararlı, cesur, azimli
 1378. DULAK: Dolu, olgun, tecrübeli
 1379. DUMAN: 1- Sis, kırağı 2- ateşten çıkan gaz
 1380. DUMLU: 1- dumanlı, sisli bölge 2- Soğuk ve ayaz alan yer
 1381. DUMRUL : 1- Okun sivri ucu 2- Başı dumanlı, efkarlı
 1382. DURA: (Durak) 1- yaşam, hayat 2- Sağlamlık, dayanıklılık, kalıcılık 3- ev, yaşanılan yer, barınak (Bu ad, çocukları ölmüş ailelerin yeni çocukları olduğunda yaşamda kalıp uzun yaşaması ve sağlıklı olması dileğini içeren adlardandır ve çok eskilere dayanan bir gelenekle bu gün de sürdürülmektedir.Durak, Dursun, Durmuş, Durdu, Yaşar, Tokta, Tok, Toka, Toktamış, Turan vbadlar da hep aynı psikoloji ve geleneğin ürünüdür.
 1383. DURAK: (Dura) Yaşam, hayat
 1384. DURAN: (Turan) Durucu, kalıcı, yaşayan, canlı
 1385. DURCU: Durucu, kalıcı canlı
 1386. DURDU: 1- Duran, kalıcı, canlı, yaşayan 2- Yaşam, hayat
 1387. DURGAÇ: Durak, durulan, yaşanılan yer
 1388. DURGUN: 1- Durulmuş, süzülmüş, arınmış 2- Sakin, sükuna ermiş, kendi halinde
 1389. DURMUŞ: 1- Duran, yaşayan, canlı 2- Yaşam, hayat
 1390. DURSUN: Durması, yaşaması istenen
 1391. DURU: 1- saf, sade, berrak 2- Duran, durgun
 1392. DURUK: Duru, durucu
 1393. DURUL: 1- Sükun bulmak, huzura kavuşmak 2- Günahsızlık, arınmışlık
 1394. DURULCA: Masum, günahsız
 1395. DURULMAZ: Afacan, yaramaz
 1396. DURULMUŞ: Tatminkar, sakin
 1397. DURUM: Yaşam, hayat, süreğenlik, duruş
 1398. DUVA: (Düve)
 1399. DUVAK: Örtül kapanmış, gelin başı
 1400. DUVAN: (Doğan)
 1401. DUYAN: Duyucu, hissedici
 1402. DUYAR: Duyarlı, hisli, duygulu
 1403. DUYARI: Duyarlılık, hislilik
 1404. DUYGU: His, duyum
 1405. DUYUŞ: Duyum, hissediş, duyarlılık
 1406. DUYUŞAN: Duyan, hisseden
 1407. DÜĞÜN: (Töğün, Toygün) Toy günü, yemekli eğlence
 1408. DÜŞ: Rüya, aniden ortaya çıkış
 1409. DÜŞELGE: Pay, hisse
 1410. DÜŞERGE: Miras, pay
 1411. DÜŞÜNGÜ: Düşünerek üzülme, kafaya takma, üzülme, teessür
 1412. DÜVE:1- Genç inek, dananın büyüğü 2- Döven, dövüşçü
 1413. DÜVECİ: Dövücü, dövüşçü
 1414. DÜVEHAN: birl. Düve/Han
 1415. DÜVEN: (Döven)
 1416. DÜYECİ: Dövüşçü, döğüşçü
 1417. DÜZ: (Tüz) 1- Doğru, doğruluk, gerçek 2- Soy, kök, döl 3- Kural,kaide
 1418. DÜZE: Düzen, uslup, tarz
 1419. DÜZEN: Kural, kurallar bütünü
 1420. DÜZGE: Süs, makyaj
 1421. DÜZGÜN: 1- Düzülü, düzenli, muntazam 2- Gidişat, teamül