Eski Türkçe Sözlük: E-Ö

Eski Türkçe Sözlük - Türk dilinin, öz Türkçe'nin köklerinden, bin yıl önceki halinden, güzel kapsamlı bir kelimeler, sözcükler dizini.

 1. EBİN (Evin) :Tane, öz
 2. EBİNÇ: Refah, huzur
 3. EBİRİ: Erim, erdem, fazilet
 4. EBREK: Dayanıklı, sebatkar
 5. EBREN: 1- Evren, kainat 2- Felek, talih
 6. EBRET: Ayrılım, ihtilaf
 7. EBRÜK: Dayanıklı, sebatkar
 8. ECE: (Eçe)
 9. ECEVİT: 1- Çalışkan ,, aktif 2- haşarı, yaramaz
 10. EÇE: 1- Dahi, çok akıllı, çok zeki 2- Saygıdeğer, görgülü hanım
 11. EÇİNE: Doğru sözlü, sözüne güvenilir
 12. EDE: (Edi, Ata) Atalık, hatırı sayılan, sözü dinlenen kişi
 13. EDERKON: birl. Ede/Kon (Konmaktan can, ruh)
 14. EDGÜ: 1- İyi, güzel, hoş 2- Adil, adaletli 3- Eğitmen, öğretmen
 15. EDGÜDİ: 1- Eğitici, öğretici 2- İyi, ala
 16. EDİ: Eda, ata, saygıdeğer ulu kişi
 17. EDİGE: 1- İyi, iyi kalpli 2- öğretmen
 18. EDİK: Kısa konçlu çizme
 19. EDİL: (İdil,etil, atil) iyilik, güzellik
 20. EDİZ: 1- Kıymet, kıymetli 2- Yüksek, Yükselmiş
 21. EGE: (Eke,Öke)1- Dahi, çok akıllı 2- Egemen, sahip 3- Bakıcı, eğitici
 22. EGEMEN: 1- Hakim, sahip, kendinden başkasını dinlemeyen, buyrukçu 2- bilge kişi, dahi 3- ağa, ağabey
 23. EGİT: Göz değmesi ve nazara karşı göz kenarlarına sürülen bir ot
 24. EĞBER: Eğri, eğrilmiş
 25. EĞİLMEZ: Gururlu, mağrur, dik başlı
 26. EĞİN: Eğirilmiş
 27. EĞİR: 1- Sarış, çeviriş, kuşatma 2- bükme, kıvırma
 28. EĞNEZ: Narin, zayıf, ince
 29. EĞREK: Sık, bol
 30. EĞRİ: Eğik, bükük mecSaygılı, alçak gönüllü
 31. EĞRİM: Pınar, göze, küçük çağlayan
 32. EKE:1- Dahi, çok akıllı 2- Sahip, egemen 3- bakıcı, eğitici
 33. EKEÇ: Cana yakın ve çekici kız
 34. EKELİK: Deha, kıymet
 35. EKİM: 1- Ekin ekme eylemi 2- Yarım, ziraat
 36. EKİN: 1- Mahsul, tarla ürünü 2- tarlaya ekilip olması beklenen her türlü bitki
 37. EKİNCİ: 1-İkinci (erkek, ya da kız) 2- Rençber, çiftçi
 38. EKSÜK: Azlık, yokluk, yoksulluk
 39. EKŞİ: Eksi,eksik, azlık, yokluk
 40. EL: 1- İl, Ülke, Memleket 2- İlgi, bağlantı 3- Barış, Sukunet 4- Kolun, bilekten aşağısı
 41. ELA: (Ala) Renkli alacalı
 42. ELBAN: (İlban) Devletçi, devletine bağlı, sadık
 43. ELBİR: birl. El/Bir mecElbirliği, işbirliği, imece
 44. ELCEK: 1- Ekin biçme aracı 2- Munis, sessiz
 45. ELÇİK: Eldiven
 46. ELÇİ: 1- Devletine bağlı, devletçi 2- Devleti adına aracılık eden, haberci, temsilci
 47. ELÇİM: Demet, tutam
 48. ELÇİN: 1- Demet, bağ, buket 2- Ekin biçerken kullanılan bir alet 3- Devlet görevlisi, devletine bağlı
 49. ELDEK: 1- basiret, kabiliyet, eylem gücü 2- Yedek, elde bulunan
 50. ELDEM: 1-Alışkın, yetişkin 2- Sevimli, cana yakın 3- evcil koyun
 51. ELDÜZ: birl. El/Düz Yurtsever
 52. ELEZ: (Eliz)Arı,duru, temiz, munis, uyumlu Yakut destanlarında bekareti simgeleyen kutsal ruh.(Ulu Tuyun'un kızı)
 53. ELGAY: Yurtsever
 54. ELGİN: 1- Konuk, öncelik verilen kişi 2- Gurbetçi, yurdundan uzak
 55. ELGÖRMÜŞ: Gezgin, seyyah
 56. ELGÜN: Halk, avam, halktan kişi
 57. ELİBOL: Cömert, eli açık, sahi
 58. ELİK: Usta, eli yatkın
 59. ELİŞ: Usta, maharetli
 60. ELİTAŞ: Cimri, eli sıkı
 61. ELİTEZ: Becerikli
 62. ELKATMIŞ: birl. El/Katmış Ülke fethetmiş, algan
 63. ELKİN: 1- konuk 2- Yolcu
 64. ELÖVER: Yurtsever
 65. ELTUTAR: birl. 1- El/Tutar mecYardımsever, hayırşinas 2- Fatih, Algan
 66. ELVEREN: Olgunlaşan, yeterlilik kazanan
 67. EMÇİ: Doktor,eczacı
 68. EMEÇ: Amaç, gaye
 69. EMEK: 1- Gayret, cehd, zahmet 2- Güç, enerji
 70. EMEN: 1-Can, ruh, hayat 2- Ağaç dikmek için açılan çukur 3- meşe ağacı
 71. EMET: Sınır, mesafe
 72. EMGEK: Emek, zahmet, güçlük
 73. EMLEK: Duygulu, merhametli
 74. EMRE: (İmre) Düşkün, aşık, hayallerle yaşayan
 75. EN: (Yen)1- Derinlik, genişlik 2- Av 3-Kıyı 4- Arka
 76. ENÇU: Sükun,huzur,ruh derinliği
 77. ENDEŞ: Eşit, müsavi
 78. ENEÇ: Meyil, meyilli
 79. ENİK: (enük, enek)Genişçe, yayık
 80. ENGİN: 1- Genişlik, derinlik, yayıklık 2- ufuk, ufuk çizgisi
 81. ENİCUK: Hısım, kavim- kardeş
 82. ENİŞ: (Enuş) 1- İniş, yokuşun karşılığı mecRahata ve huzura erme 2- Uçlarda, ekstrem
 83. ENKİŞ: Tecrübeli, deneyimli, olgun
 84. ER: 1- Olgun,olmuş, ergin, yetişkin erkek 2- Asker, çeri
 85. ERÇE: birl. Er/Çe...Erkeğe yakışır biçimde
 86. ERÇİN: Ülkenin idari bölümlerinden her biri (İl, ilçe, kasaba vb.)
 87. ERDEM: ( Ertem) Fazilet, bilgelik, yücelik, hünerlilik
 88. ERDEMÇİ: Erdem sahibi
 89. ERDEMLÜ: Erdem sahibi
 90. ERDEN: Er parçası, erden olma
 91. ERDİN: Ermiş, olgun
 92. EREK: Erişilmek istenen, ülkü, hedef
 93. EREKLİ: (Ereğli) Ereği olan
 94. EREM: Müjde, iyi haber
 95. EREN: 1- Olgun, 2- Hür, bağımsız 3- Din ile bütünleşmiş
 96. ERENTÜZ: birl. Eren/Düz T...Tuva ve Çuvaş Türklerinde, "Terazi Yıldızı"
 97. EREZ: 1- Erişilen, mutlu olunan 2- Cesur, gözü kara, dayanıklı
 98. ERGEN: Olgun, deneyimli
 99. ERGENE: 1- Güçlülük, egemenlik 2- Maden dağı 3- Dağlar arasındaki geçit
 100. ERGENEKON: 1- Maden dağı 2- Dağlar arasındaki yurt
 101. ERGİ: Eriş, olgunluk, deneyim
 102. ERGİL: 1- Bilgili, deneyimli, yetişkin 2- Savaşçı, cengaver
 103. ERGİN: 1- Ermiş, olgun, irfan sahibi 2- Savaşçı, cengaver
 104. ERGUN: 1- Yumuşak huylu kişi 2- Hızlı koşan at 3- Argun
 105. ERİK: Ermiş, olgun, bilge, filozof, becerikli
 106. ERİKEN: Ermiş, olgun, bilge
 107. ERİM: 1- Müjde, iyi haber 2- Felsefe, derin bilgi 3- Vade, zaman
 108. ERİNCİK: Mahçup, utangaç
 109. ERİNÇ: 1- Olacak, olması gereken, kaçınılmaz sonuç 2- Nimet, bolluk
 110. ERİŞ: Gaye, erişilmesi istenen
 111. ERİŞEK: Ülkü, gaye
 112. ERİŞEN: Ulaşan, vasıl olan
 113. ERİŞKİN: Olgun, kamil, ermiş
 114. ERK: 1- Güç, kudret 2- İktidar, erklik, hükümranlık 3- Bağımsızlık,egemenlik
 115. ERKE: 1- Egemen, güç 2- İşve, naz, cilve 3- Çekicilik, çekiciliği kullanma istek ve yeteneği Türk mitolojisinde, Ülgen'in dokuz kızından biri ve namusu simgeleyen kutsal ruh
 116. ERKELİ: Egemen
 117. ERKEM: Nazlım, işvelim, edalım
 118. ERKİ: 1- Güçlü, egemen, erke 2- Atik, çevik
 119. ERKİN: 1- Bağımsız, otorite tanımaz 2- Başına bıuruk, kendi bildiğini okuyan 3- Sürekli, süreklilik
 120. ERKİNDİK: Erkinlik, bağımsızlık, hürriyet
 121. ERKLİG: Egemen, kuvvetli, şevkatli
 122. ERKMEN: 1- Bağımsız, başına buyruk 2- Bekar, evlenmemiş
 123. ERLİK HAN: birl. Erlik/Han Şamanist gelenekte "Cezalandırmayı simgeleyen kutlu ruh"
 124. ERMAN: 1- Erdemli, güç, mert 2- Kutsal, mukaddes
 125. ERMİŞ: Olgun, müdrik
 126. ERNEK: Küçük parmak, serçe parmağı
 127. ERSE: Ermesi, olgunlaşması istenen
 128. ERSİN: 1- Uzun ömürlülük dileği 2- Olgunluk, bilgelik dileği
 129. ERSÜ: Fazla, çok fazlalık
 130. ERTE: 1- Seher, şafak 2- Yarın, gelecek, sonraki, halef
 131. ERTEGİ: Destan, lejant
 132. ERTEN: Tan, şafak
 133. ERTİK: Meslek, sanat
 134. ERTİM: Olgun, erişkin, bilge
 135. ERTİN: 1- Mahsun, hüzünlü 2- Kendine yeten
 136. ERTİNGÜ: 1- Olağanüstü, fevkalade 2- Efsane, mit
 137. ERZENE: Doruk, zirve, en üst
 138. ERZİ: Veli, vasi, yönetici
 139. ERZİK: 1- Asıl, ana, temel 2- Soylu ve yiğit
 140. ESBOL: birl. Es/Bol ...Çok zeki, çok akıllı (Usu-bol)
 141. ESE: 1- Mutluluk, sağlık 2- Yel, esinti
 142. ESELİK: Selam, selamet
 143. ESEN: 1- Sağlık, selamet 2- Yel, yumuşak yel
 144. ESENLÜ: Esenli, sağlıklı
 145. ESER: Esinti, yel
 146. ESİ: Yel, esinti
 147. ESİM: Esinti
 148. ESİN: 1- Esinti, yel 2- soluk, sağlık, nefes 3- İlham
 149. ESİNTİ: Yel, hafif yel
 150. ESİRGEN: 1- Arkadaş, dost, yaren 2- korunan, yakınlık duyulan
 151. ESİRGENÇ: Nazlı, nazenin
 152. ESİRKİŞ: Merhamet, acıma duygusu
 153. ESKİN: Yel, yel alan
 154. ESLEK: 1- Yumuşak başlı, uysal 2- Selam, selamet
 155. ESNEK: Uzayan, genişleyen, esen
 156. ESRİGÜN: birl. Esri/Gün...fırtına
 157. ESRİK: Mecnun, kendinden geçmiş
 158. ESRİMİŞ: Kendinden geçmiş
 159. ESTELİK: Yadigar, hatıra
 160. ESTİ: Yel, esinti
 161. EŞİM: Çalışkan, becerikli
 162. EŞİNGEN: 1- Çalışkan 2- Eşit, müsavi
 163. EŞİTGEN: İşitken, işiten, dikkatli
 164. EŞKİN: 1- Hızlı, atik 2- Dayanıklı, metin 3- Rüzgarlı bölge, rüzgar alan bölge
 165. EŞLİK: Dost, yaren, refik
 166. ETGÜ: 1- İyi, iyilik 2- Etki, şiddet
 167. ETİGE: Öğretmen, mürebbiye
 168. ETİL: İtil- idil
 169. ETİNGÜ: Olağanüstü, fevkalade
 170. ETİZ: Yüksek, ulu
 171. EVCİL: Evine bağlı, evcimen
 172. EVCİM: 1- Evcimen, evcil 2- İşgüzar, hamarat
 173. EVCİMEN: Evine bağlı
 174. EVCİMİK: Ekonomist, muktesit
 175. EVDEŞ: Hanım, erkeğin eşi
 176. EVGİ: İvedi, acele
 177. EVGİN: 1- Aceleci, telaşlı 2- Evcil, evine bağlı
 178. EVİN: Cevher, öz, nüve
 179. EVİRGEN: 1- Tedbir, tedbirli 2- Dönüşüm, çevirim
 180. EVREN: 1- Kainat 2- Ejderha, canavar 3- Baht, talih
 181. EVRENSEL: Evreni kaplayan, evreni içine alan
 182. EYGİ: İyi, salih, temiz
 183. EYGİŞ: İyi kişi, iyi insan
 184. EYGÜ: İyi, iyice
 185. EYİN: Vücut
 186. EYİNÇ: Refah, mutluluk
 187. EYLEM: 1- İş, iş görme, çalışma 2- Etkileyici davranış 3- Durdurma, önünü kesme
 188. EYLETMEZ: Amansız, aman vermez
 189. EYLETÜR: İyilik sahibi, cömert
 190. EYLİK: İyilik, yardım, iane
 191. EYMEN : 1- Alçak gönüllü, mütevazı 2- Yardımsever, hayırşinas
 192. EYMÜR: (Eymir) İyilik sahibi, hayırşinas
 193. EYTEMİŞ: Güzel konuşan, tatlı dilli, hatip
 194. EYÜGE: İyi,iyice
 195. EZDİ: Ezen, ezici, baskıcı
 196. EZGİ: 1- İyi, iyilik, 2- Uyum, ahenk 3- Acı, üzüntü 4- Name, hoş sada
 197. EZGİN: Ezik, ezilmiş, acı çekmiş, mahzun
 198. EZİLGEN: Mazlum, zulüm görmüş
 199. EZİM: 1- Belirti, iz 2- Zorunluluk, mecburiyet
 200. EZİNÇ: 1- Belirti, iz 2- Ezginlik, mahzunluk
 201. GALI:Kalın, Hediye, bağış, çehiz
 202. GALIN: Hediye, çehiz
 203. GAMAĞ: Bütünlük, bütün, tüm
 204. GARA: Kara
 205. GARACU: Sivil, resmi olmayan
 206. GARGILI: Kargılı, mızraklı
 207. GASPAK: Süslü, müzeyyen
 208. GAYIR: (Kayır) 1- Taraf, destek, kayırma 2- Lütuf, ihsan, hediye
 209. GAYURMUŞ: Kayırmış
 210. GAZAN: (Kazan) 1- Kazanma, kazanç, üstünlük 2- Kızgın, kızgınlı celallenmek
 211. GEÇE: Geçmiş, mazi, geçen
 212. GEÇEK: Geçit, köprü
 213. GEÇER: Geçeli, caiz
 214. GEÇGEL: Makbul, nafız
 215. GEÇGİL: Geçerli, makbul
 216. GEÇGİN: Geçmiş, kendinden geçmiş, feda etmiş
 217. GEÇİM: 1- Yaşam, dirlik 2- Anlaşma, uyuşma 3- rısk, yiyecek, nafaka
 218. GEÇİMLÜ: Munis, yumuşak huylu
 219. GEÇİMLÜK: Geçinmek için gerekli olan
 220. GEDEK: 1- Görev, vazife 2- Oyuk, kırılıp, yıkılarak açılan yol
 221. GEDİZ: Su birikintisi, gölet
 222. GEGEZ: Mümkün, uyumlu
 223. GEĞİN: Set, şiddetli
 224. GELBERİ: Ocaklardan,ateş çekmek için kullanılan ucu eğri demir çubuk
 225. GELDEÇ: Gelecek, ati, istikbal
 226. GELEK: (Gelik) halef, sonraki
 227. GELGEÇ: Geçici, kalıcı olmayan
 228. GELGEL: Çekim, cazibe
 229. GELDİ: Gelecek, istikbal
 230. GELİN: Gelen, dışarıdan içeriye gelen
 231. GELİNCİK: Kır çiçeği
 232. GELİK: Halef, sonraki
 233. GELİKLİ: Halef
 234. GENCE: (Gençek, genç) Taze, yavru, genişleyen, gelişen
 235. GENEŞ: Müşavere, meşveret
 236. GENGŞİ: Cengşi, mucize
 237. GENİŞ: Yaygın, enli, engin
 238. GENSU: birl. Gen/Su Deniz, büyük göl
 239. GER: 1- Söz verme, ant içme, bağlama, anlaşma, birleşme 2- Vahşi hayvan yavrusu 3- Dev, devasa
 240. GERAY: birl. Ger/Ay Uygun, münasip, layık
 241. GERAYHAN: birl. Geray/Han Kırım hanlığının kurucusu ve ilk hanıDaha sonra gelen hanlar bu adı, birer unvan olarak kullanmışlardır.
 242. GEREZ: Dilber
 243. GERGÖZ: 1- Zabit, zabıta 2- Geyik gözü
 244. GERİM: 1- Yön, cihet 2- Hicap, utangaçlık
 245. GEYİK: (Geyük) Yabani, vahşi, yabancıl
 246. GEZ: 1- Nişan, işaret 2- Giz, sır
 247. GEZGİN: Seyyah
 248. GEZGİNSU: birl. Gezgin/Su ...Irmak
 249. GEZLER: Nişancı, iyi atıcı
 250. GIYIN: Gamze, çukur
 251. GİCİK: Taze, hoş, sevimli
 252. GİDİK: Uç, kenar, sınır, limit
 253. GİRAY: Uygun, layık
 254. GİRGİN: Girişken, müteşebbis, cana yakın
 255. GİRİK: Girişken, müteşebbis
 256. GİRİŞKEN: Girgin
 257. GILAV: Teşvik, destek
 258. GILIG: (Kılık) Huy, yaradılış, tabiat
 259. GIRGIÇ: Çalışkan, aktif, faal
 260. GİRÇEK: 1- Gerçek, hakikat 2- Bağlı, sadakatli
 261. GİRTİNE: İman, inanç
 262. GİZ: Sır, Gizlilik
 263. GİZEM: Sır, esrar
 264. GİZLENÇ: Hazine, define
 265. GONÇA: Bahşiş, hediye
 266. GORAL: Kısmet, nasip
 267. GİCİK: Minyon, sevimli
 268. GÖCEK: Taze, hoş, güzel
 269. GÖÇELGE: Konup göçülen yer
 270. GÖÇER: Göçmen
 271. GÖÇMEN: Muhacır
 272. GÖÇÜNCÜ: (Göçküncü) Geçici, fani
 273. GÖĞEN: Gök rengi, maviye çalan, mavileşmiş
 274. GÖĞKUTLUĞ: birl. Gök/Kutlu
 275. GÖĞNÜK: 1- Yanmış, kavrulmuş 2- Mavi, maviye kaçan
 276. GÖK: 1- Tanrı, Tanrıdan..Tanrısal, kutsal 2- Mavi ,Gök rengi 3- Yer üstü, gökyüzü 4- Ezel-ebet, başsızlık ve sonsuzluk 5- Güzellik, göz alıcılık, üstünlük
 277. GÖKBEN: 1- Tanrıdan gelen, gök parçası 2- Masmavi
 278. GÖKBÖRİ: birl. Gök/Böri Tanrısal kurt..(Bozkurt)
 279. GÖKBÖRİ: birl. Gök/Böri (..Bazı kaynaklarda "Bozkurt" olarak da geçer.)
 280. GÖKÇE: Güzel, zarif, çekici, gözalıcı
 281. GÖKÇEK: Gökçe, çekici, güzel
 282. GÖKÇEL: Mavimsi, maviye çalan
 283. GÖKÇELİ: Güzel, Yakışıklı
 284. GÖKÇEN: Gökçe, güzel, alımlı, dilber
 285. GÖKÇİL: 1- Gökten gelen, göksel 2- Mavi, maviye çalan
 286. GÖKÇİN: Mavi
 287. GÖKLEN: Ulu, mübarek
 288. GÖKMEN: Tanrısal, Tanrıdan gelen
 289. GÖKTÜRK: birl. Gök/Türk Tanrıdan kut almışKutsanmış Türk...(Tanrısal Türk, Tanrı tarafından gökte yaratılıp, yeryüzüne yollanan Türk)
 290. GÖL: Göl, deniz mecUluluk, geniş gönüllülük
 291. GÖLEĞEZ: birl. Göl kenarında yetişen bir su çiçeği
 292. GÖLET: Küçük göl, gölcük, yapay göl
 293. GÖMEÇ: Kuyuda (Toprak fırında pişirilen ekmek)
 294. GÖMEK: Kömek, yardım, inayet
 295. GÖMÜÇ: Hazine, define, mücevher
 296. GÖNDEM: İtaatkar, muti, sadık
 297. GÖNDER: Mızrak, direk
 298. GÖNE: Onur, iftihar
 299. GÖNEN: 1- Feyz 2- Onur, iftihar 3- Bolluk, bereket
 300. GÖNENÇ: Açık, talih, mutluluk, iftihar
 301. GÖNÜL: 1- Can, ruh, duygu merkezi 2- Kalb, vücudun kan pompası
 302. GÖNÜLDAŞ: Gönül birlikteliği, aynı inanç, duygu ve düşünceleri paylaşıp savunan bireylerin her biri
 303. GÖRCEĞİZ: Ufuk çizgisi
 304. GÖRÇEK: Ufuk, ufuk çizgisi
 305. GÖRÇÜM: Geçici, fani
 306. GÖREGEN: Görgülü, görüp geçirmiş, deneyimli
 307. GÖREK: Görüntü, peyzaj, manzara
 308. GÖREZ: Meltem, hafif yel
 309. GÖRGÜ: Terbiye, muaşeret
 310. GÖRGÜÇ: Dürbün
 311. GÖRGÜLÜ: Terbiyeli
 312. GÖRGÜN: Görgülü, deneyimli
 313. GÖRK: İhtişam, olağanüstü güzellik ve çekicilik, ihtişam, debdebe
 314. GÖRKEM: İhtişam, debdebe, heybet, olağanüstülük
 315. GÖRKEN: Hürmetli, Hürmete layık
 316. GÖRKLÜCE: İhtişamlı, heybetli, yakışıklı, güzel
 317. GÖRKLÜĞ: Çok güzel, çekici, ihtişamlı
 318. GÖRÜMCÜK: Görülmesi, ilgilenilmesi gerekli olan
 319. GÖRÜK: Gözetleyici, casus
 320. GÖRÜN: Görüntü, Açıklık, netlik
 321. GÖRÜNDÜK: Aşikar, gizlisiz, saklısız
 322. GÖVEL: Gök rengini almış, göğe ermiş
 323. GÖVERİ: Yeşermiş, gururlu
 324. GÖVEZ: Mağrur, gururlu
 325. GÖY: Taze, genç
 326. GÖYMEN: Yanık, yanık tenli
 327. GÖYNÜK: Yanık, kavrulmuş
 328. GÖZ KAMAN: birl. Göz/Kaman Gözde, seçkin, göz kamaştırıcı
 329. GÖZAL: Göz alıcı, farklı, seçkin, el üstünde
 330. GÖZBAY: birl. Göz/Bay Sihirbaz
 331. GÖZBAYCI: Sihirbaz, illüzyonist
 332. GÖZDE: Beğenilen, göze girmiş, el üstünde tutulan, emsallerinden daha üstte bulunan
 333. GÖZE: (Gözek, Köze) Kaynak suyu, menbaa
 334. GÖZEBE: Tahmin, beklenti
 335. GÖZEGER: Çekici, cazibeli
 336. GÖZEGÜ: Gözde, çekici
 337. GÖZEĞEN: Ufuk, ufuk çizgisi
 338. GÖZEĞİR: birl. Göz/Eğir Çekici, cazip, göze hoş gelen
 339. GÖZEK: Göze
 340. GÖZEN: Cazibeli, çekici, göze hoş gelen
 341. GÖZERİ: Dürbün
 342. GÖZGEÇ: Ayna
 343. GÖZGÖR: Ayna
 344. GÖZGÜ: Ayna
 345. GUNA: Kına
 346. GONCUK: (Göncük) Kısa gün, kış günü
 347. GUR: (Gür,Kür) 1- Şiddet, kızgınlık, öfke 2- Ateş, ateşlilik
 348. GURSAÇTI: birl. Gur/Saçtı (Kızgın, celalli, hiddet ve öfke saçan)
 349. GUVA: Geyik
 350. GUYUK: Canavar, ejderha, vahşi ve yırtıcı hayvan
 351. GUYULDAR: Uyumlu, ahenkli, geçimli
 352. GUZ: 1- Güzel, çekici, yakışıklı 2- Oğuz
 353. GÜCENİR: Alıngan, mahçup
 354. GÜCENMİŞ: Alıngan
 355. GÜÇ: (Güçü, küç, küçlük) Enerji, kuvvet
 356. GÜÇEYÜ: Çok güçlü, yenilmez
 357. GÜÇLÜK: Güç, zorluk, meşakkat
 358. GÜDEK: Güdülenme, motivasyon
 359. GÜDER: Murat, emel, beklenti
 360. GÜDÜL: 1- Saç üzerinde pişirilmiş mısır ekmeği 2- Kısa, kalın 3- Gözü pek
 361. GÜDÜR: Hayal, kurgu
 362. GÜLEÇ: Güler yüzlü, mütebessim
 363. GÜLEGEN: Güler yüzlü, mütebessim
 364. GÜLEK: 1- Handan, mütebessim 2- Gölcük, küçük göl
 365. GÜLEN: Mutlu, mütebessim
 366. GÜLER: Mütebessim, güler yüzlü mecTalihi açık
 367. GÜLESİN: Mutlu, sıkıntısız, tasasız olma dileği
 368. GÜLGÜN: Gülen, mütebessim
 369. GÜLSÜN: Mutlu, sıkıntısız olma dileği
 370. GÜLÜK: Gülen, mütebessim
 371. GÜLÜMSER: Mütebessim, sevimli
 372. GÜMÜL: Demet, buket, deste
 373. GÜMÜŞ: Gümüş madeni
 374. GÜN: Güneş, gündüz, afitap
 375. GÜNANA: birl. Gün/Ana Sogay Türklerinde eski dönem, Güneşte ki kutlu kadın ruh.
 376. GÜNÇE: Güneşlik, şemsiye
 377. GÜNÇEK: Güneşlik
 378. GÜNÇÜ: 1- Güneşe benzeyen, güneş gibi 2- Güneşi seven
 379. GÜNDAŞ: Gün/Daş ..Aynı güneşi paylaşan, gün ortağı
 380. GÜNDEM: Ağır başlı, mülayim
 381. GÜNDEN: El üstünde tutulan, revaçta..
 382. GÜNDER: birl. Gün/Der (..Derlemekten..)
 383. GÜNDÖNDÜ: birl. Gün/Döndü bir çiçek türü
 384. GÜNDÜ: Gündüz, gün ortası
 385. GÜNDÜZ: Gün içi, gün ortası, güneşli gün
 386. GÜNEŞ: Güneş
 387. GÜNEY: (Küney) Güneşe bakan, güneş gören
 388. GÜNGEN: Takvim, vakit
 389. GÜNGÖR: birl. Gün/Gör "mecBahtı açık olsun, mutlu olsun"
 390. GÜNGÖRMÜŞ: birl. Gün/Görmüş "mecDeneyimli, dolu yaşamış
 391. GÜNLÜK: Güneşlik, şemsiye
 392. GÜNTÜLÜ: birl. Gün/Tülü (...Gündüz düşü)
 393. GÜNÜÇ: Nafaka, günlük
 394. GÜNYELİ: birl. Gün/Yeli ..doğudan gelen yel, doğu rüzgarı
 395. GÜR: (Kür) 1- Sağlam, sıkı 2- Sık, yoğun 3- Yiğit, korkusuz
 396. GÜRBOĞA: (Kürboğa) birlGür/Boğa Türkistan'ın Araplarca işgal edildiği dönemlerde, özellikle o sıralarda Genel vali olan, " İbni-kuteybe" adlı çapulcuya karşı, kahramanca direnen ve her defasında Yeni direnişler örgütleyerek, Türkleri işgallere karşı uyanık ve diri tutmaya çalışan bir Türk beyi
 397. GÜRBÜZ: Sağlıklı, kuvvetli, dayanıklı
 398. GÜRE: Güç, enerji
 399. GÜRELİ: 1- Enerjik, çalışkan 2- Haz, doyum
 400. GÜRGEN: Bir ağaç türü
 401. GÜRÜZ: (Gürz) Topuz
 402. GÜVEN: İtimat
 403. GÜVENÇ: Güvence, garanti
 404. GÜYÜK: Canavar, vahşi hayvan
 405. GÜZ: Sonbahar
 406. GÜZEL: (Gözel) Yakşı, alımlı, çekici, göze hoş gelen
 407. GÜZEY: 1- Taze, körpe, yeni 2-Destek, fırsat 3- Sonbahar 4- Kuzey yönü
 408. GÜZİN: (Güzün) Güz vakti, güz vaktinde doğan
 409. GÜZLEK: Güz döneminde kalınan yer Türkçe'de h harfi yokturAncak zamanla "K" harfi ile başlıyan bazı kelimeler H harfi ile başlamıştır.
 410. HAN:1- Devlet başkanı 2- Kağana bağlı, özerk devlet başkanı 3- beylik başkanı, yönetici
 411. HANIM: 1- Han'ın dişisi 2- Soylu kadın 3- Han'ın evdeşi (Hatun) 4- Türk töresinde, kadınlara olan saygıyı ifade eden genel bir sıfat
 412. HANLI: Yurttaş, Bir Han'a bağlı kişi, Bağımsız bir devletin mensubu
 413. HATUN: (Katun) 1- Kağan'ın evdeşi, kraliçe 2- Saygı duyulan, görgülü hanım Türkçe'deki, kadın sözcüğü buradan gelir.
 414. HOMAR: (Humar) Yakışıklı, çekici, güzel, süslü, fiyakalı
 415. HUN: (Kul) Koyun, koyunlu
 416. HUŞ: Bir çam ağacı türü
 417. IDAÇU: Muhafız, koruma
 418. IDUĞ: (Iduk) Kutsal, tanrısal
 419. IĞAÇ: 1- Ağaç, ağaçlıklı bölge 2- Fersah
 420. IĞAR: Kıymetli, ağır
 421. IĞDIR: 1- İyi, hoş, hoşluk 2- Yetkin, ehil
 422. IĞIRCIK: Fecir
 423. ILAÇIN: Laçin, şahin kuşu
 424. ILANKU: 1- Kıvrak, atletik 2- Ulu, Ululanmış, yüce
 425. ILDIR: 1- Ürküt, ürkütücü 2- Berk, sert
 426. ILDIRIM: Yıldırım, berk
 427. ILDUZ: Yıldız, necm
 428. ILGAR: 1- Gayret, cehd 2- Atın, dört nala gitmesi hali
 429. ILGAT: Kapalı, müphem, belirsiz
 430. ILGIM: Serap
 431. ILGIN: Hoş kokulu bir bitki
 432. ILGIT: Ilık, tatlı, sakince, yumuşakça
 433. ILICA: 1- Ilımlı, ılık, ılıkça 2- Yunak, hamam
 434. ILIK: Soğukla sıcak arası
 435. ILIMAN: 1- Ilık, ılık hava 2- Uyumlu, sakin, mutedil
 436. ILKI: 1- At yavrusu 2- At sürüsü
 437. ILKICI: At çobanı
 438. IMIRGI: Taze, körpe
 439. IMRAĞ: (Imrak, İmre, Emre) Aşık, şayeste, geçkin
 440. INAÇ: Yar, canan
 441. INAK: 1- Han ve Kağanlara yakın olan kişi "Hasbey" 2- Gamsız 3- Canan, yar
 442. IRAZ: (Irıs, uraz) 1- Baht, talih, mutluluk 2- Cesaret, gözü pek olma
 443. IRGA: Talihli, şans, şanslı
 444. IRIM: 1- Büyü, efsun 2- İçinden su akan toprak, arazi
 445. IRLAYU: Irlayan, yırlayan, akarak uzaklaşan, ırmak
 446. IRMAK: Akarsu
 447. ISIK: (Issıg-Issık) Isı, sıcaklık, hararet
 448. ISIYEL: birl. Isı/Yel...meltem
 449. ISRIK: Okşayıcı, sarıcı, ısıtıcı
 450. ISSIK: Isık, ısı
 451. ISSIZ: Soğuk, tenha, cansız, kimsesiz
 452. ISTIK: Sıcak, ılıman
 453. IŞBARA: 1- Çalışkan, hamarat 2- birlIsı/Bora
 454. IŞIK: Aydınlık, nur
 455. IŞIL: Yarul, nur, ziya, ışık parıltısı
 456. IŞILTI: Işık parçası
 457. IŞIN: Güneş parıltısı, ışık parıltısı, yansısı
 458. IYIŞ: Armağan, hediye, ihsan
 459. İBAR: Parfüm, koku, misk
 460. İÇ: 1- Öz, görünmeyen yan, bir nesnenin öz yapısı 2- İçerde kalan kısım, iç kısım
 461. İÇBUYRUK: birl. İç/Buyruk Saraylardaki iç hizmetle görevli kişi
 462. İÇEN: (İçin) İçli, duygusal
 463. İÇER: İçeride, kapalı, mahfuz
 464. İÇERGE: (İçergu) İçten, samimi
 465. İÇGE: İçeri, içerde, dahili
 466. İÇGELİK: birl. İç/Gelik ..İçten gelen, doğal davranış, samimiyet
 467. İÇGER: İçe alan, içe bağlayan, tabi kılan
 468. İÇGİN: İçli, içten, samimi
 469. İÇİGEN: 1- İç geçiren, içli 2- Sabırsız, aceleci
 470. İÇİK: 1- İçli, duygulu 2- İçerde, dahilde, devlete tabi
 471. İÇİM: 1- Duygu, hassasiyet 2- Yudum, yudumluk
 472. İÇİNGİR: İçli, hassas
 473. İÇİT: İçilecek nitelikte, içimi güzel
 474. İÇKUR: Savaş meydanı
 475. İÇLEK: İçli, narin, hassas
 476. İÇLİ(K): Duygulu, hassas
 477. İÇTEN: Samimi,açık, dürüst
 478. İÇTENLÜK: Samimiyet
 479. İDE: (Ede, İdi) Ululuk, nüfuz, kudret
 480. İDEGE: Ulu, nüfuz sahibi, edici, yapıcı
 481. İDEGER: Eder, yapar
 482. İDEKLİ: Yapıcı, edici, güçlü
 483. İDER: 1- İzci, takipçi 2- Yapan, yapıcı, edici
 484. İDGÜ: 1- İyi, güzel 2- Tanrısal, mübarek
 485. İDİ: (İdik) 1- Tanrı, rab, sahip, efendi 2- Tanrısal, Tanrıdan gelen, mübarek, kutlu
 486. İDİKUT: birl. İdi/Kut...Kut sahibi, Tanrıdan gelen, Tanrıya yakın, Tanrıya benzer, Tanrı tarafından görevlendirilmiş vbanlamları içeren ve Uygur kağanlarının büyük çoğunluğunun kullandığı bir unvan
 487. İDUK: İdi, Tanrısal, mübarek
 488. İGAN: Yıkan, yıkıcı, deviren
 489. İGİT: 1- Yiğit 2- Bakıcı, eğitici
 490. İĞDİ: (İğdir) Yetkin, ehil, iyice
 491. İĞREK: Saf, temiz, duru, arı
 492. İĞSEN: Kayıtsız, ilgisiz
 493. İĞSİZ: Salim, selametli
 494. İKİNÇ: İkinci
 495. İKİZER: İkizlerden her biri, benzer
 496. İKŞİT: Yürekli, bagatur
 497. İL: 1- Doğuş, oluş, oluşum 2- Bitişme, bütünleşme, doku 3- Devlet 4- Yurt, yer, konak, memleket,diyar 5- Halk, ahali, insan topluluğu 6- Barış, sulh
 498. İLAÇAN: birl. İl/Açan ..İl almış, fatih, algan
 499. İLAÇİN: Laçin, şahin
 500. İLBAY: birl. İl/Bay .Vali, bakan, beylerbeyi
 501. İLBEY: birl. İl/Bey Osmanlılar döneminde asker toplayıp, onların eğitim ve lojistiğini sağlayan kişilere verilen bir unvan
 502. İLBİ: Büyü, sihir
 503. İLBİLGE: birl. İl/Bilge ( Devlet yönetiminde bulunmuş ve devlet tecrübesi olan)
 504. İLBİLİG: 1- Devlet bilgisi ve deneyimi 2- Devlet arşivi
 505. İLBİLMİŞ: birl. İl/Bilmiş Yurtsever, yurduna bağlı
 506. İLÇİ: Devlete hizmet eden, devletin hizmetinde olan
 507. İLÇİN: Devlet görevlisi, devlete iş gören
 508. İLDAŞ: Yurttaş, hemşehri
 509. İLDEM: Pişman, nadim
 510. İLER: Oluşum, bitişim
 511. İLEY: Civar, etraf
 512. İLGEN: Kanıt, delil, ispat
 513. İLGERÜ: 1- İleri, ileride 2- Doğu, doğudan 3- Bolluk, refah
 514. İLGEZDİ: birl. İl/Gezdi, Gezgin, seyyah
 515. İLGEZER: birl. İl/Gezer, Gezgin
 516. İLGİ: Bağlantı, bitişim, alaka, özen
 517. İLGİK: Barışsever, barışçı
 518. İLGİNÇ: İlgi çeken, ilgi duyulan,enteresan, sıra dışı
 519. İLGİR: Barışçı, barışsever
 520. İLGÖRMÜŞ: birl. İl/Görmüş, Gezgin
 521. İLGÜ: Amaç, hedef
 522. İLGÜY: Nazlı, nazenin
 523. İLHAN: birl. İl/Han...Bölge Hanı, Kağanlığa bağlı özerk han
 524. İLİDİ: Yarar, fayda
 525. İLİG(ğ): 1- Ünlü, tanınmış, meşhur 2- İlk, birinci, başlangıç, ortaya çıkış
 526. İLİK: İlk, birinci, önce
 527. İLİNGİ: Devletine bağlı, devletinin hizmetçisi
 528. İLİŞ: Bitişik, yakın
 529. İLK: Başlangıç, doğuş, çıkış, öncelik
 530. İLKE: (Ülke) Kurucu, yapıştırıcı, oluşturucu..(Günümüz Türkçe'sinde,"prensip, düstur" anlamında)
 531. İLKİ: ilk, ilkin, birinci
 532. İLKİN: Birinci, öncelikli
 533. İLKUŞ: birl. İl/Kuş Kartal türü bir avcı kuş
 534. İLLİ: Bağımsız, özgür, devleti olan
 535. İLMEN: Devletç devletine sadık
 536. İLSİRET: birl. İl/Siret ..Düşmanın devletini yıkıp, esir eden, devletsiz bırakan
 537. İLTEMİŞ: birl. İl/Demiş ..Yurtsever
 538. İLTER: Yurt koruyucusu, yurduna sahip çıkan, yurtsever, yurdunu toparlayan
 539. İLTERİM: birl. İl/Terim
 540. İLTERİŞ: birl. İl/Teriş, Yurdunu ve budunu derleyip, toparlayan, bir aya getiren ve yücelten
 541. İLTÖRE: birl. İl/Töre, ..Devlet geleneği
 542. İLTUTMUŞ: birl. İl/Tutmuş, Algan, fatih
 543. İLUN: 1- Ulu,yüce 2- Soylu 3- Genç, cıvan
 544. İLYIĞDI: birl. İl/Yığdı, Algan, fatih
 545. İME: Em, çare, derman
 546. İMEÇE: birl. iktelik, emek ortaklığı
 547. İMEN: 1- Emen, can, ruh 2- Kayın ağacı
 548. İMER: Hayırsever, iyilik sahibi
 549. İMGE: 1- İyi, yararlı 2- İz, belirti 3- Tasavvur, zihinsel sembol
 550. İMİŞÇİ TUNGATAR: birl. İmişçi/Tunga/Tar..Kaplanlarla dövüşen cesur kişi
 551. İMRAG (imrağ-İmrak): Aşık, derviş, dost
 552. İMRE (Emre-İmrağ): 1- Ağabey,ağa 2- Beylerbeyi 3- Aşık, derviş, dost
 553. İMREN: İmrenmekten...imrenilen, iç geçirten
 554. İNAK: 1- Kardeş, kardeş çocuğu 2- Han ve beylerin en güvenilir adamı ve yardımcısı
 555. İNAL: 1- Soylu, Kağan yada Hanların ana tarafından akraba 2- Anası Kağan yada Han soyundan olup babası kara budundan, halktan olan kişi 3- Avrupa'daki, kont, baron vbunvanların Türkçe'deki karşılığı 4- Emin ve güvenilir kişi
 556. İNALÇIK: Küçük İnal T...1- Uygur kağanlığı dönemi bey ve komutanlarından 2- Haverezmler devleti bey ve
 557. İNAN: İman, inanç 2- Kural, akide 3- Emniyet, güvenlik
 558. İNANGU: İnanılan, güvenilen, mutemet
 559. İNANIR: İmanlı, inançlı
 560. İNCE: Hafif, yeğni, nazik
 561. İNCESEN: Huzur ve güvenlik, sükunet
 562. İNCİ: (Yinçi, yinçgü) 1- işve, naz,eda 2- Sessizlik, ıssızlık 3- İstiridye türü deniz kabuklusundan çıkan tane, takı
 563. İNÇGÜ: İnce, narin
 564. İNER: İnmek...den mecAlçak gönüllü, mütevazı
 565. İNERBaş: birl. İner/Baş mecAlçak gönüllü
 566. İNİ: Kardeş, karındaş,kayın birader
 567. İNİSİ: Küçük erkek kardeşi
 568. İPAR: Parfüm, misk
 569. İPEK: (Yipek) İpek böceğinin ipeği (İp...kökünden)
 570. İRÇİ: 1- Yırcı, halk ozanı 2- İr.ik, iricik 3- Yirçi, yerci, toprak sahibi
 571. İRÇİK: 1- İricik 2- Er, küçük er
 572. İREN: 1- Sert, katı2- Araç, vasıta 3- Ürek, yürek
 573. İRENÇİN: 1- Bağımsız, başına buyruk 2- Güçlü, dayanıklı
 574. İRGE: 1- Yırlama, söyleme, okuma 2- Ergin, olgun
 575. İRGİN: (İrge) Uygurlar ve Karluklar dönemi memuriyet unvanlarından
 576. İRİK: Sert, katı, iri
 577. İRİM: Müjde, iyi haber
 578. İRİS: 1- Kurtuluş, hürriyet 2- Iras, ıraz Türk mitolojisindeki kutlu kadın ruh adlarından "kötü ruhları kovup, tamuya gönderen''
 579. İRKİL: 1- Ululuk, heybet, cesaret 2- Aksakal,kam, baksı
 580. İRKİN: Olgun, bilge, ulu
 581. İRKİT: Ürküt, ürkütücü, heybetli
 582. İRKLİ: 1- Güçlü, muktedir 2- Yüksek dereceli memur
 583. İRNEK: (Emek) Serçe parmak
 584. İRŞİ: Peri, peri kızı
 585. İRTEGÜN: birl. Erte/Gün Sabah
 586. İRTEM: 1- Erdem, fazilet 2- Marifet, hüner
 587. İRTİŞ: Hüner, hünerlilik
 588. İRTÜK: Değer, kıymet
 589. İSEN: 1- Esen, yel, rüzgar 2- Doğa, tabiat 3- Açık, net, sahih
 590. İSTEK: İsteyiş, arzu
 591. İSTEM: İrade, dileme erki
 592. İSTEMİ: İstem, irade, dileme ve buyurma erki
 593. İŞBARA: (iş, devinme, davranma) Bara /Var, varlık) birlİş/Bara
 594. İŞÇEN: İşgüzar, hamarat
 595. İŞGÜN: (İçgün) Kızıl yapraklı bir yayla çiçeği
 596. İŞİM: (İçim) İçtenlik, samimiyet
 597. İŞİTGEN: İşitici, dinleyici,öğüt dinleyen
 598. İŞLEK: 1- İdmanlı, eğitimli 2- İşgüzar, çalışkan
 599. İTBARAK: birl. İt/Barak (Barık, baraka) Türk mitolojisinde adı geçen köpek
 600. İTGÜÇİ: İteleyen, itici, yapıcı, destekçi
 601. İTİK: Yetik, yetkin, uzman
 602. İTİMGEN: İteleyen, itici, destekçi
 603. İTMAÇ: Alet, edevat, takım
 604. İTMİŞ: (Etmiş) Yapıcı, uzman, uzmanlaşmış
 605. İVECEN: Aceleci, telaşlı
 606. İVGİN: (Evgin) Ateşli, sabırsız, telaşlı
 607. İYBA: Utangaç
 608. İYE: Güç, kudret, erklik, sahip olma
 609. İYEUZA: birl. İye/Uza, Güçlü, egemen ve uzman
 610. İYİ: İyi, yararlı ve uğurlu
 611. İYİK: 1- İyi, uğurlu 2- Heves
 612. İYİM: 1- Güzellik,hüsn-i niyet 2- Dost, canan, yaren
 613. İYİMSER: Olayları iyi gözle gören ve yorumlayan
 614. İYNEM: Dost, ahbap, yaren, canan
 615. İZ: Basma, ezme, sıkıştırma, kesmek, yarmak...bildiren kökten; yarık, yara, kalıntı, belirti
 616. İZGİ: (İZGÜ) 1- İyi,kutlu 2- Akıllı, zeki 3- Adil, adaletli
 617. KAAN (Kagan) :Kagan sözcüğünün Moğol ağzındaki söylenişi
 618. KABA: Büyük, iri, şişkin
 619. KABAK: 1- Kapalı, kabuklu 2- Kabarık
 620. KABAL: Kapalı, zindan, mahpus
 621. KABAMIŞ: Kapalı, güçlü, mahfuz
 622. KABAN: 1- Kapan, kapıcı 2- Kabarık, asi, isyankar 3- Dik yokuş
 623. KABAR: 1- Kabarık, asi, kabadayı 2- Kapan
 624. KABARTU: Şişik, kabarık, kabarcık
 625. KABIŞ: Kavuş, kavuşma, birleşme, toplanma
 626. KACIR: Kaçır, kaçırıcı, korkutucu, ürkütücü
 627. KAÇ: (Kaçı, kaş) Kaçan, koşan
 628. KAÇAĞLI: Kaçaklı, kaçıcı, koşucu
 629. KAÇAN: 1- koşan, kaçan 2- Vakit, saat, vade
 630. KAÇGAR: (Koçgar,kaşgar) 1- Koç gibi, koç yiğit 2- koç başı
 631. KAÇIR: Kaçıran, kaçırtıcı
 632. KAÇIRA: (Kaçır) 1- Kaçıran, ürküten 2- Çalışkan, aktif
 633. KAÇMAS: 1- Kaçmaz, ürkmez, korkmaz 2- Evcil, munis
 634. KAÇUT: 1- Savaş, dövüş 2- Kısa mızrak, kargı
 635. KADAGAN: Buyruk, ser, emir, komut
 636. KADAK: (Katak,Katık) 1- Katı, sert 2- Mıh, çivi 3- Armağan, hediye
 637. KADAŞ: Arkadaş, yaren, yakın
 638. KADIR: (Katır) mecGüçlü, dayanıklı, metin, inatçı
 639. KADIRCA: Katır gibi
 640. KAGI : (KAKI) Öfke, şiddet
 641. KAĞAN: İmparator, hanların hanı
 642. KAĞANLI(G) : İmparatorluk, imparatorluğa mensup olma
 643. KAĞBA: Koruyucu, muhafız
 644. KAKIĞAN: Öfkeli, gözü kara
 645. KAKINÇ: 1- Kılıç ve kargı hamlesi 2- İhtar, ikaz 3- Hiddet, öfke
 646. KAKIZ: Gözü pek, hiddetli
 647. KAKŞA: Seri, aceleci, hızlı
 648. KAKUMAKLU: Gazaplı,şiddetli
 649. KAL: Ulu, saygıdeğer, hatırı sayılır
 650. KALABA: 1- Ulu, saygıdeğer 2- Sayıca çok, kalabalık, bolluk
 651. KALAKLI: Ulu, yüksekte
 652. KALANÇA: Bakiye, arta kalan, artık
 653. KALÇAV: Şakacı, nüktedan
 654. KALDUN: Kalan, artan, bakiye
 655. KALGAN: (Kalkan) Ok, kargı, kılıç gibi savaş aletlerine karşı koruma sağlayan siperlik
 656. KALGAY: Veliaht, şehzade
 657. KALIN: 1- Sert, dayanıklı 2- Mal, servet, varlık 3- Çeyiz 4- Yararlılık, fayda
 658. KALINGU: (Kalın) Kalıng, güçlü, dayanıklı
 659. KALISIZ: Şüphesiz, kararlı
 660. KALMUK: Güç gösterisi, güçlülük, kabadayılık
 661. KAM: Şamanist gelenekte, ulu kişi (Hekimlik, filozofluk, büyücülük, duacılık dahil olmak üzere, oba ya da oymakların, her türlü sorunuyla ilgilenen kişi)
 662. KAMALAG: Sedir ağacı
 663. KAMAN: 1- Kuman, kumanlı 2- Gözü kara, cesur, aman vermeyen
 664. KAMAŞIG: Melez, karışmış
 665. KAMAZ: Sarsıcı, sallayıcı,ürkütücü
 666. KAMÇI: Kırbaç
 667. KAMDU: Para yerine geçen eşya, emanet
 668. KAMŞAT: Şaşırtıcı, ürkütücü
 669. KAMU(Ğ): 1- Bütün, tam, hep 2- Halk, ahali 3- Destek, dayanışma
 670. KAN: 1- Soy, sop, kaynak, can, canlılık, soyluluk 2- Damarlardaki sıvı 3- Kağan, han
 671. KANAT: 1- Tüy, telek 2- Taraf, yön, cenah
 672. KANCI: 1- Kan güden soylu 2- Kanıcı, kanmış, inanıcı
 673. KANDI: İnançlı, kanık
 674. KANDUK: (Kanduk) Kandı, kanık
 675. KANDUKYURT: birl. Kanduk/Yurt Gurbet
 676. KANG: (Kang, kan) Kan, soy, ata
 677. KANGSIK: 1- Kardeş gibi..kardeş yakınlığında 2- Üvey kardeş
 678. KAYNAK: (Kanak) mecSoylu
 679. KANIĞ: 1- Kanmış, kanık 2- Sevinç, neşe
 680. KANIK: 1- Kanma, inanma, kabul, ermek 2- Sevinç, neşe
 681. KANIŞ: Kandırış, cilve, işve
 682. KANITGAN: Şevk veren, kan kaynatan
 683. KANK: 1- Kan, soy 2- Ata, baba
 684. KANKLI: Soylu, soyu sopu belli, kanlı
 685. KANLI: Soylu
 686. KANTIK: 1- Kandırıcı, işveli 2- Uzakta, gurbette olan
 687. KANYUMAZ: birl. Kan/Yumaz (Yumak, yıkamak...dan)
 688. KAPALAN: Kaplan
 689. KAPAR: 1- Akıl, can, ruh 2- Kalkan, zırh 3- Kapan, tuzak
 690. KAPGAN: 1- Kanlı, soylu 2- Kalkan, zırh 3- Algan, fatih 4- Kaplan 5- Kapan, tuzak
 691. KAPGIŞAY: Saf, sade, halis
 692. KAPKIR: Hassas, imtizaçlı
 693. KAPLAN: Kapan, kedigillerden bir yırtıcı hayvan
 694. KAPURTU: Kabartı, kabarık, kabadayı
 695. KAR: Kar tanesi
 696. KARA: Siyah renk, ak'ın karşıtı Ancak...Bu sözcükte de Türkçe ad ve sıfatlar arasında özel bir yere sahiptirÇünkü birçok mecaz anlamı içinde barındırması ilgi çekicidirBirçok birleşik adın, başında ya da sonunda kullanılabildiğinden, çeşitli anlam değişiklikleri de ortaya çıkabilmektedirBu yüzden, içerdiği tüm anlamları açıklamakta yarar vardırBu durum,ayrıca Türklerin, sosyal yaşamlarında, renklere ne derece önem verip, ne derece zengin anlamlarla bezediğinin de önemli ipuçlarını verecektirÖrneğin: Ak:Temizlik, güzellik, soyluluk, merkezGök(mavi): Kutsallık, özgürlük, Kızıl(kırmızı): Dikkat, özen,tedbir, değişiklik, devrim, şiddetYeşil: Doğum, tazelik, huzur, sükun anlamlarını içinde barındırmaktadırRenklerle yönler de anlatılabilirAk: güney, Kızıl: Doğu, Sarı: Batı, Kara: Kuzey yönlerini anlatırKara'nın öteki anlamlarına gelince: 1- Güç, şiddet 2- Olağanüstülük, harikuladelik 3- Ululuk, büyüklük, ulaşılmazlık 4- Cesaret, atılganlık, yiğitlik 5- Yas, keder, üzüntü, ölüm 6- Fakirlik, sıradanlık, (soylu olmamak) 7- Kötülük, bela, uğursuzluk 8- Esmer ten, yanık ten 9- Aşırı soğuk, kış
 697. KARAALMAZ: birl. Kara/Almaz..Namuslu
 698. KARABaş: birl. Kara/Baş 1- Evlatlık 2- Kul, köle
 699. KARABATAK: birl. Kara/Batak...Bir deniz kuşu
 700. KARACA: 1- Karaya çalan, esmer 2- Gözü kara, cesur, şiddetli 3- Bir ceylan türü 4- Halktan soylu olmayan
 701. KARACIK: 1- Esmer, kar tenli 2- Gözbebeği
 702. KARAÇIL: Kumral, karaya çalan
 703. KARAGA: Karga, kuzgun
 704. KARAĞLI: 1- Yaslı, matemli 2- Bakışları etkileyici
 705. KARAHAN: birl. Kara/Han 1- Türk mitolojisinde "En kutsal ruh" 2-Devletlerinde, soylu olmayıp, kara budundan (halktan) biri olarak devlet kuran kişilerin takındığı unvanlardan
 706. KARAK: 1- Kara/Ak 2- Gözbebeği 3- Bakış, nazar
 707. KARAKÇI: 1- Gözlemci, bakıcı 2- Karakeçi
 708. KARAKIRK: birl. Kara/Kırk (..Kırk sayısı da, üç ve dokuz gibi, Türklerin uğurlu sayılarındandır.)
 709. KARAKITAY: birl. Kara/Kıtay (Çinliye benzeyen, Çinlilerle kanı karışıp, melez olmuş)
 710. KARAKOL: birl. 1- Kara el 2- Gözetleme yeri, gözetim alanı
 711. KARAKUŞ: birl. Kara/Kuş (Mizan Yıldızı)
 712. KARAKÜNE: Kara gün
 713. KARAL: Vade, müddet
 714. KARAMIŞ: Bakmış, görmüş, açık göz
 715. KARAMAN: 1- Kara tenli 2- Yiğit, gözü kara
 716. KARANÇI: Bakıcı, gözlemci
 717. KARAOTAĞ: birl. Kara/Otağ Eski dönem, toy ve şölenlerde, çocuğu olmayan beylerin oturduğu kısım, tribün (...oğlu olanlar,Ak otağa, kızı olanlar kızıl otağa, konuk edilirlerdi.)
 718. KARAOZAN: birl. Kara/ozan (halk ozanı)
 719. KARASAGU: ağıt, mersiye
 720. KARASÜYÜK: birl. Kara/Süyük (kemik) (avam, halktan)
 721. KARAŞAMAN: birl. Kara/Şaman T...Şamanist gelenekte, kötü ruhlarla uğraşan şamanlar
 722. KARAŞIN: Esmer, karaya çalan
 723. KARAUL: Bakış, gözlem yeri (Karakol sözcüğü buradan gelir)
 724. KARAÜREK: birl. Kara/Yürek Cesur, korkusuz
 725. KARAV: Bakış, nazar, bakan
 726. KARAVUL: (Karaul) 1- Gözcü, keşif kolu 2- Muhafız
 727. KARAY: yardımcı, yararlı, yardımsever
 728. KARAYIŞ: bakış, bakan
 729. KARAYİR: birl. Kara/Yer (kara toprak)
 730. KARÇAK: 1- Pençe 2- Büst, yarım heykel
 731. KARÇIGA: Bir şahin türü
 732. KARDAŞ: Kardeş, kardeş yakınlığı
 733. KARGI: Mızrak
 734. KARGIN: Meşbu
 735. KARGUY: 1- Bir atmaca türü 2- Gözetleme kulesi, dağ başlarına yapılan yüksek yapı
 736. KARIK: Karışık, melez
 737. KARIKSIZ: Saf, temiz, karışık olmayan
 738. KARIMIŞ: karışık, karışmış
 739. KARINÇIK: Bakış, nazar, göz kaçamağı
 740. KARINDAŞ: 1- Kardeş, kardeşlik 2- Kız kardeş, bacı (Kazak ve Kırgızlarda)
 741. KARLIGAN: karlar eriyince açan bir dağ çiçeği
 742. KARLIK: Karlı arazi, karlı dağ
 743. KARLU: Karlı, kar almış
 744. KARLUGAÇ: Kar çiçeği
 745. KARMAS: Karıştırmaz (Soyunu, neslini)
 746. KARŞI: Karşıt, zıt
 747. KARŞIT: Karşı Türk mitolojisinde, Ülgen'in yedi oğlundan biri ve Temizliğin kutlu ruhu
 748. KARTAL: İri kanatlı avcı kuş (Karatal)
 749. KARUÇ: 1- Karış, karışık 2- Kara uç
 750. KARYAĞDI: birl. Kar/Yağdı (...Doğumu, kar yağdığı sırada olan)
 751. KASAR: 1- Keser 2- kasıntı, afili 3- Fırtına
 752. KASMIŞ: Afili, fiyakalı, kasıntı
 753. KAŞ: Kaş, korkusuzluk, cesaret
 754. KAŞGAR: Cesur, üstün vasıflı
 755. KAŞKA: 1- Yiğitlik, mertlik 2- Üstün vasıflılık 3- Dayanıklılık, metanet
 756. KAŞUK: Dayanıklı, metin
 757. KATAK: Katı, sert
 758. KATAN: 1- Sert, katı 2- Saplayan, (Kargı, ok) 3- Ekleyen, artıran
 759. KATGI (katkı): 1- Katı, sert, haşin 2- Yarar, yararlılık 3- Neşe, şenlik
 760. KATGIÇ: Katı, sert, dayanıklı, haşin
 761. KATI: sert, dayanıklı, haşin, güvenli, adamakıllı, etraf
 762. KATLICAK: Katıca,sertçe,şiddetli
 763. KATIGU: Çalışkan, gayretli, azimli
 764. KATIĞDI: Çok katı, şiddetli, kuvvetli
 765. KATIK: 1- Katı, sert, güçlük, şiddet 2- Katılan, katılım 3- Ekmek, yemek
 766. KATILGAN: Dayanıklı, metin, sert
 767. KATILIK: Güçlük, sertlik, dayanıklılık, haşinlik
 768. KATIRAK: Katıca, haşince
 769. KATIYEL: birl. Katı/Yel (Kuru rüzgar)
 770. KATIZ: 1- Ağaç kabuğu 2- Tarçın
 771. KATLAV: Zırh, siper
 772. KATLIG: Katılık, sertlik
 773. KATMIŞ: 1- Saplamış 2- Katılaşmış 3- Eklemiş
 774. KATUN: (Hatun) İmparatoriçe, Kağan eşlerine verilen bir unvan(Kadın sözcüğü buradan gelir)
 775. KAVAN: Kovucu, defedici
 776. KAVÇIN: Konuk, kısa süreli misafir
 777. KAVŞIT: 1- Kavuşma, vuslat, kavuşulan yer
 778. KAVURT: 1- Kurt 2- Haşmet, ihtişam 3- Dayanıklılık, kalıcılık
 779. KAVUŞ: 1- Menzil, kavuşulacak yer 2- Buluşma, buluşma yeri
 780. KAY: 1- Tipi, kar fırtınası 2- Masal, hikaye
 781. KAYA: Taş bloğu mec1- Sertlik, sağlamlık, yıkılmazlık, dayanıklılık 2- İhsan, inayet
 782. KAYAK: Kayık, sandal
 783. KAYALAK: 1- Kayık, sandal 2- kaya, kayalık
 784. KAYAN: 1- Çığ, çığ kümesi 2- Sel, sel suyu
 785. KAYAR: 1- Sel, sel suyu 2- Gurur, onur
 786. KAYAŞ: Hısım, akraba, kavim kardeş
 787. KAYÇI: Masalcı, destancı
 788. KAYDU: 1- Katı, sert, şiddetli 2- Kaygı, hüzün 3- Sel, sel suyu
 789. KAYGAÇ: Kayık, sandal
 790. KAYGAŞ: Mucize, olağanüstülük
 791. KAYGIN: 1- Üzgün, kaygılı 2- İsyankar, isyan halinde
 792. KAYGU: Kaygı, endişe, titizlik
 793. KAYGULU: Kaygılı, mahzun
 794. KAYGUN: Mahzun, üzgün, müteessir
 795. KAYGUSUZ: Vurdumduymaz, gailesiz, umursamaz
 796. KAYI: 1- Sel 2- Kar fırtınası 3- Muhkem, iyi korunan
 797. KAYIR: 1- Kayırma, hamilik, destek 2- Heybet, gösteriş 3- Azim, kararlılık
 798. KAYIRGAŞ: 1- Deste, demet 2- Kayırıcı, koruyucu
 799. KAYIRMIŞ: Kayıran, kayırıcı, destekçi
 800. KAYIRŞI: 1- İçli, merhametli 2- Karşı, muhalif, hizip
 801. KAYITGAN: Dik başlı, boyun eğmeyen
 802. KAYITMAS: Adil, adaletli
 803. KAYMAS: Adaletli, düzenli
 804. KAYNAK: Pınar, göze
 805. KAYNAR: 1- Pınar, göze 2- Ateşli, kızgın
 806. KAYNARCA: 1- Kaynak, pınar, menbaa 2- Ilıca, banyo
 807. KAYRA: Yardım, inayet
 808. KAYRAL: Yardım, destek
 809. KAYRALDIĞ: 1- Destekli, torpilli 2- Eli açık, cömert
 810. KAYRIM: Arka, destek, inayet
 811. KAYRU: Geri, arka, destek
 812. KAYTAG: Aldatıcı, adaletsiz, hilebaz
 813. KAYTBAY: Adil, adaletli, hakkaniyetli
 814. KAYTMAZ: Adil
 815. KAYTUN: Yardımsever
 816. KAYURTAR: Kurtarıcı, yardımsever
 817. KAZAK: 1- merkezden uzak kalan 2- Otoriteye bağlı olmayan,başına buyruk 3- Gezgin
 818. KAZAN: 1- Kazanç, kazanım, birikim, artı değer, bolluk 2- Kızan, kızgın
 819. KAZANCUK: 1- Kazanç, kar, getiri 2- Yemek kazanı, tencere
 820. KAZANÇ: Gelir, kar, artı değer, getiri
 821. KAZGAN: Kazan, kazanç
 822. KAZILIK: 1- Kazık 2- Kazma aleti 3- Kızgın, celalli
 823. KAZIRGAN: Şamanist gelenekte, kötü ruhların, doğruluğa gelmesi için,geçici bir süre için kaldığı ateş çukuruBir nevi cehennem
 824. KAZU: Nimet, kazanç
 825. KAZUK: (Kozu, Kazık) 1- Kazma 2- Kazık, sırık
 826. KEBEK: Kabuk, ağaç kabuğu
 827. KEBENÇ: İtimat, güven, hoşnutluk
 828. KEBENÇÜ: Hoşnut, bahtiyar
 829. KEÇİG: 1- Geçit, köprü 2- Mutlu, sevinçli
 830. KEÇİKLİĞ: Mutlu, sevinçli
 831. KEÇİR: Bağışlayıcı, affedici
 832. KEÇÜRGEN: Bağışlayıcı, affedici
 833. KEDİMLİG: 1- Zırh, demir ağ 2- Giyimlik, giysi
 834. KEKMEN: Olgun, ergin, ermiş
 835. KELEŞ: Alımlı, yakışıklı, cıvan
 836. KELEZTİ: Hayal, serap
 837. KELGİN: Gelgin, suyu kabaran ırmak
 838. KELİŞTÜ: Olgunluk, gelişim, suhulet
 839. KELTEÇİ: Gelici, gelecek olan, halef
 840. KEMEÇ: Asker, askeri görevli
 841. KENÇEK: (Gençık, Genç)
 842. KENÇLİYÜ: Oğuz beylerinin, özellikle güz kurultayların dan sonraki toy ve şölenlerde, kendi mallarını yağmalatıp, halka dağıtılması için kurdukları büyük sofraYağma sofrası
 843. KENDÜZ: Nefs, can, ruh
 844. KENEŞ: İstişare, müşavere
 845. LENGEŞ: Keneş
 846. KENGEŞLÜ: Danışık, anlaşık, dayanışmalı
 847. KENDİL: Gönül, gönüllü, temiz yürekli
 848. KENİ: (Kuni) Adaletli, adil, dengeli
 849. KEPKE: Örnek, numune
 850. KEPTİK: 1- Latif, şakacı 2- Eşit, müsavi
 851. KERAMUN: Karaman, esmer tenli
 852. KERAYET: Sahil, kıyı, plaj
 853. KEREGÜ: Ev, çadır, barınak
 854. KEREKLİ: Gerekli, elzem, ihtiyaç
 855. KEREKTÜ: İhtiyaç, lüzum, zaruret
 856. KEREKÜLÜG: Çadırlı, göçebe
 857. KERELTİ: Tanıklık, şehadet
 858. KEREN: Ulu, kebir, kadir
 859. KEREŞ: Kiriş, yay kirişi
 860. KERİ: 1- Eski, kadim, geride kalan 2- Germekten, gerilmiş, gergin
 861. KERİNÇSİZ: Eşsiz,emsalsiz
 862. KERKİ: Balta, nacak
 863. KERKİT: Nacak
 864. KERTÜK: (Kertik) 1- Ağaca bıçakla çizilen çizgi 2- yapay, suni
 865. KESEN: 1- keskin, kesici 2- Bölüm, ara
 866. KESİ: Keskin, kesen, kesici, sert
 867. KESİK: Kesi, keskin
 868. KESKİN: 1- Sert mizaçlı, asabi 2- Uç, ekstrem 3- Kesici
 869. KEŞİKÇE: 1- Muhafız, koruyucu 2- Defa, sıra, adet
 870. KEŞİKÇİ: 1- Israrlı 2- Nöbetçi
 871. KET: 1- Darbe 2- Yılmaz, azimli, kararlı
 872. KETÇİK: Darbecik
 873. KETE: Ulu, büyük
 874. KEYİK: Baht, mutluluk
 875. KEZEGEN: Gezgin, çapkın
 876. KEZGEN: Gezgin, çapkın
 877. KEZGİÇ: Gezgin
 878. KEZİK: Cesaret, atılganlık, cüret
 879. KEZİR: (Kizir, keser) Cesur, cüretkar
 880. KIBI: Keşif, buluş
 881. KICIR: Öç duygusu, intikam
 882. KICURGAN: Gösterişli, mağrur
 883. KIDIK: Gedik, güdük
 884. KIĞILCIM: Kıvılcım, şerare
 885. KIĞITDUK: Davet, ikram
 886. KILAĞI: Kılıç ve bıçakların bilendikten sonra ağız kısmında meydana gelen çizgi
 887. KILAĞUZ: Kılavuz, rehber
 888. KILAVUN: Düğün hediyesi
 889. KILDI: 1- Yaratıcı, yapıcı 2- Etken, amil
 890. KILGI: 1- İstem, irade 2- Yaratılmış, kılınmış
 891. KILICI:Yaratıcı, yapıcı, halik, kadim
 892. KILIÇ: (Kıl-Uç) Silah
 893. KILIG: 1- yaradılış, huy, karakter 2- Beceri, iş, yapıcılık
 894. KILIGLI: 1- İyi huylu, ahlaklı, görgülü 2- Becerikli, çalışkan, işgüzar
 895. KILIN: 1- Huy, yaradılış 2- Naz, işve
 896. KILINÇ:Kılınış, huy, karakter
 897. KILIVAN: Hediye, bahşiş, ödül
 898. KILUÇ: Kılıç
 899. KIMAÇA: Engel, mania
 900. KIMAR: Komar, homar, yakışıklı, cezb edici
 901. KIMIRTU: Kıpırdanış, devinim, jest
 902. KIMIZ: Ekşi, mayhoş anlamına gelen ve kısrak sütünden yapılan bir içki
 903. KIMNA: Sürekli, daima, her zaman
 904. KIN: 1- Silah muhafazası 2- Gayret, çalışma 3- Suç, cürüm, ayıp
 905. KINAGU: 1- Ceza, cezalandırma 2- Çalışma, aktivite
 906. KINAY: Aktif, çalışkan
 907. KINCAL: İnce, narin, zayıf
 908. KINÇAK: Bıçak kılıfı
 909. KINGAL: İnce, narin
 910. KINGIR: Metin, dayanıklı, sebatkar
 911. KINIK: 1- Gayret, gayretli, çalışkan 2- Muhterem, şerefli, hakim
 912. KIP: Baht, talih
 913. KIPÇAK: 1- Merkezde kaçmış, uzaklaşmış ve bir otoriteye bağlı bulunmayan 2- Çayırlık, geniş toprak,sahipsiz boş ve geniş arazi 3- Ağaç kovuğu 4- Bahtı açık, talihli
 914. KIR: 1- Kırmak...dan Kırış, kesiş, kırma, yarma eylemleri 2- Ak'a yakın kirli beyaz renk 3- mecOlgunluk, tecrübe
 915. KIRAÇ: 1- Kırlaşmış, kıra çalan, kır gibi 2- Kırıcı, kırık, yarık 3- Verimsiz toprak, yaşlı toprak
 916. KIRAN: 1- Bozgun yapan, düşmanı yok eden 2- Dağ yamacı 3- Yön, kenar, kıyı
 917. KIRAY: 1- Genç, delikanlı 2- Kıran, kan dökücü, vurguncu
 918. KIRCA: Kıra çalan, ,kırlaşmış mecOlgun, bilge
 919. KIRCI: 1- Kırıcı, sert mizaçlı 2- Kenar, uç, sahil
 920. KIRGI: 1- Kırım 2- Bir atmaca türü
 921. KIRGIL: Kırık, üzgün, kırgın
 922. KIRGIN: 1- Gönül kırgınlığı 2- Bozgun
 923. KIRGIZ: 1- Kırgıncı, bozguncu, geçimsiz 2- Kırk/Uz 3- Numune, örnek
 924. KIRICI: 1- Kıran, bölen, yaran mecSert mizaçlı, gönül kırıcı 2- Kenar, sahil
 925. KIRIK: Kırılmış, bölünmüş
 926. KIRIM: 1- Kırış, bozgun, katliam 2- Kırgınlık, küskünlük 3- Uç nokta, kenar
 927. KIRIY: Sahil, kenar
 928. KIRKIN: Bahşiş, hediye
 929. KIRKLI: Eski, Şamanist gelenekten, bazı değişiklikler yada dinsel motiflerin de eklenmesiyle, bugünlere kadar gelen bir inanca göre; gerçek anlamı "kırk ünlü ata ruhunun koruması altındaki kişi"
 930. KIRMAN: Kırma yeri, Kırman, harman
 931. KISIG: 1- Hapis, dar yer 2- Kısıtlı, bağımlı
 932. KISIGLU: Hapis, mahpus, kıstırılmış
 933. KISRIK: Utangaç, mahçup
 934. KISTAVUL: Acele, aceleci, telaşlı
 935. KIŞIL: Kışlık, kış için ayrılmış
 936. KIŞLAK: Kışın kalınan yer, ez, kışlık ev
 937. KITAY: 1- Çinliye benzeyen , Çinliye karışmış 2- Kutay
 938. KIVANÇ: Gurur, kıvanma, sevinme, öğünme, mutlu olma, kendine güvenerek ve öğünerek sevinme hali
 939. KIVAM: Olgunluk,yeterlilik
 940. KIVANDUK: Kıvançlı, mutlu
 941. KIVIK: Ara, fasıla
 942. KIVILCIM: Ateş parçası, şerare
 943. KIVLIK: Kıvanç ve mutluluk nedeni
 944. KIVRAK: 1- Kıvançlı 2- Hareketli, dayanıklı
 945. KIVRIM: Hare, iltiva
 946. KIYAK: 1- gaddar, acımasız 2- Kayak, kaydıraç 3- Çekicilik, cazibe
 947. KIYAL: İmge
 948. KIYAN: 1- Dağdan hızla akan sel suyu 2- Gaddar, acımasız, kıyıcı
 949. KIYAT: Çekici, cazibeli
 950. KIYGA: Zeki, çok akıllı
 951. KIYGI: Zeka, deha
 952. KIYIK: 1- Zeka, dahi 2- Çekici 3- Kaçak, kapçak
 953. KIYIKSIZ: Kaçmaz, sözünden dönmez, düz
 954. KIYIN: 1- Akit, sözleşme, anlaşma 2- Güç, kudret, otorite
 955. KIYIŞKAN: 1- Sözünün eri, sözünde duran 2- Cesur, gözü pek
 956. KIYMAÇ: Gamze
 957. KIYNAK: 1- Ünlü, meşhur 2- pençe, kartal pençesi
 958. KIYUK: 1- Mutluluk 2- Geyik
 959. KIZARIK: 1- Kızıl, kızıllaşmış 2- kızgın
 960. KIZGAN: Kızgın, kızışmış
 961. KIZGIN: Kızıllaşmış, asabi
 962. KIZI: Şiddet, asabiyet, kızama, kızgınlık
 963. KIZIK: 1- Kızgın, asabi 2- Kısık, hapis
 964. KIZIL: 1- Kırmızı, al 2- Altın 3- Kızmış, kızarmış, kızgın
 965. KIZILALMA: birl. Kızıl/Elma Olgun, kızarık elma anlamı, bir sembol ve imgedirÜlkü'yü motivasyonu içerirBazen, fethedilmesi gereken illeri ifade eder, çoğu kez ise bütün Türklerin, tek bayrak altında toplandığı devletin, "Birleşik Türk devletleri"nin imgesi
 966. KIZILGU: Kızarmış, kızgın T..Kırgızların, Mürdi oymağı, dip dedelerinden.
 967. KIZILHAN: birl. Kızıl/Han Şamanist gelenekte Tanrı sıfatlarından
 968. KIZILOTAĞ: birl. Kızıl/Otağ Kağan ya da Han'ların verdikleri, toy ve şölenlerde, kız çocuk sahiplerinin oturduğu, şeref tribünü
 969. KIZIMTAY: birl. Kızım/Tay (Kızmaktan kızgınlık) Tay
 970. KIZIRAK: (kızarık, kızrak) Nadir, ender rastlanan
 971. KİÇİ: 1- Kişi, adam, insan 2- Küçük, minyon 3- Geçmiş, geçik, eski 4- Keçi
 972. KİÇİCİK: 1- Kişicik, insancık 2- Küçük, minyon
 973. KİÇİK: 1- Küçük, minyon, Geçik, geçmiş
 974. KİÇİN: Zincir
 975. KİÇKİ: 1- Eski, kadim 2- Kişi, insan
 976. KİÇKİNE: (Giçgine) Geçkin, geçmiş kadim
 977. KİDGÜ: Giyim, giysi, elbise
 978. KİLÜKEN: Gülen, güleç, güleryüzlü, mütebessim
 979. KİNDİK: Orta, odak, merkez
 980. KİNEŞ: Şura, meşveret, kongre
 981. KİRİŞ: Sinirden ve bağırsaktan yapılan sicimOk yayı olarak da kullanılır.
 982. KİRTİ: Doğruluk, gerçekçilik
 983. KİŞİLİK: Karakter, şahsiyet, insan olma özelliği
 984. KİŞKEN: (Kiçgen) 1- Küçük, minyon 2- Geçen, geçmiş
 985. KİÇKENTAY: birl. Kiçken/Tay ...minyon, minik
 986. KİYE: Kut, talih, ululuk
 987. KİYELİ: Mübarek, saygıdeğer, ulu
 988. KİZEK: 1- Kesik 2- Nöbet 3- Seyran, gezinti
 989. KİZİR: 1- Keser, kesici 2- Gever, gezgin 3- Atılgan, cesur
 990. KOBRAT: (Kubrat) Derlemek, toparlamak, örgütlemek
 991. KOBU: (Kovu) Buket, demet
 992. KOBURCUK: Kabarcık, kabarık, kabadayı
 993. KOCA: 1- Ulu, saygıdeğer, hürmete layık 2- Bilgili, tecrübeli, görüp geçirmiş 3- Gösterişli, azametli 4- Mert, düz, koç gibi
 994. KOCABaş: birl. Koca/Baş ...Koruyucu, muhafız
 995. KOCAMAN: 1- Akıllı, bilge 2- İriyarı, cüsseli, heybetli
 996. KOÇ: Erkek koyun mecDüz, mert, yüz yüze dövüşen, hilesiz, yiğit, dayanıklı, yılmaz
 997. KOÇA: 1- Koç gibi..2- Kibar, centilmen
 998. KOÇAK: Koç gibi, cesur yürekli
 999. KOÇAN: 1- Centilmen, kibar 2- Koşan, koşucu
 1000. KOÇAŞ: Rehber, yol gösteren, önde giden
 1001. KOÇGAR: (Kaçgar,kaşgar) 1- Koç başı 2- Koç gibi, koç yiğit
 1002. KOÇİ: Koç gibi, koç yürekli
 1003. KOÇLUĞ (Koçluk) :Koç olacak kuzu
 1004. KOÇO: Kibar, mert
 1005. KOÇU: 1- Koç gibi 2- Kibar, centilmen
 1006. KOÇUM: 1- Yiğit, mert 2- Koşum, koşma
 1007. KOÇUN: Düz, hilesiz, temiz yürekli
 1008. KOÇUGAR: Mert, yiğit, özü sözü bir
 1009. KODAR: Mağrur
 1010. KODAZ: Mağrur
 1011. KOKLUĞ: Koku, parfüm
 1012. KOKULUG: Koku, Parfüm
 1013. KOKUM: Parfüm
 1014. KOKUŞ: Dalları, ok yapımına elverişli bir ağaç türü
 1015. KOLAN: 1- Hediye, bahşiş 2- Kollayan, koruyan 3- At, eşek,katır gibi hayvanların, eyerini bağlamaya yarayan kemer
 1016. KOLBAG: Kadınların, aksesuar olarak bileklerine taktıkları, boncuklu halka
 1017. KOLBaş: Askeri birlik başı, komutan, askeri koruyup kollayan kişi
 1018. KOLBAY: Askeri danışman
 1019. KOLCUK: Kolcu, muhafız, koruyucu
 1020. KOLÇAK: Kolcu, koruyucu, kollayıcı
 1021. KOLÇU: Muhafız, bekçi
 1022. KOLDAGÜÇ: Hami, koruyucu, şefkatli, merhametli, yardımsever
 1023. KOLDAŞ: 1- Silah arkadaşı 2- Arkadaş, birbirini kollayan
 1024. KOLGAK: İstek, heves, talep
 1025. KOLGAY: Veliaht, şehzade (Kırım ve Kazan hanlıkları döneminde kullanılan bir aksesuar
 1026. KOLKA: 1- Kolgu, kol takısı 2- Refika, hanım, eş
 1027. KOLTAG: Arka, himaye, destek
 1028. KOLUÇ: Kolcu, kolbaşı, komutan
 1029. KOLUNÇUĞ: Yakarış, niyaz
 1030. KOMAN: (Kaman,kuman) 1- Yurduna yabancı sokmayan 2- Aman vermeyen 3- Kumral
 1031. KOMAS: Komayan, bırakmayan, aman vermeyen
 1032. KOMUK: 1- Kabuk, ağaç kabuğu 2- Hazine, define
 1033. KOMUR: Cesur, gözüpek
 1034. KON: 1- Yurt, vatan 2- Konak, yerleşim, mekan
 1035. KONAÇ: Aşiyan
 1036. KONAG: 1- Konuk, misafir 2- Konuk ağırlanan ev
 1037. KONALGA: 1- Konuk yeri, baş köşe 2- Menzil, konulacak, varılacak yer
 1038. KONAT: 1- Cana yakın, munis, sokulgan 2- konuk ağırlayıcı, konuksever 3- Birlikte göç eden oba birliği
 1039. KONCA: 1- Armağan, bahşiş 2, Gül
 1040. KONÇUK: 1-Aşina, tanıdık 2- Konuk
 1041. KONÇUY: Kağan kızı, prenses, soylu kız
 1042. KONDU: Yerleşik, yerli
 1043. KONDUR: Konuksever, cömert
 1044. KONGAR: 1- Koyu kırmızı renkteki at 2- Kızıla yakın renk tonu
 1045. KONIK: Can, ruh, yaşam
 1046. KONŞUK: 1- Konşu, komşu 2- Yerleşim yeri 3- konuşma, laf
 1047. KONUK: 1- Misafir 2- Can, ruh 3- Varılacak yer, menzil
 1048. KONUL: 1-Kerevetlerin altındaki, yük konan boşluk, yüklük
 1049. KONULGA: 1- Konuk yeri, baş köşe 2- Konuğa verilen yemek, değerli yemek
 1050. KONUR: 1- Yakışıklı, civan 2- Gururlu, onurlu, mağrur 3- Kara ve kızıl karışımı renk, at rengi, doru at
 1051. KONUŞ: 1- Yerleşim, karargah 2- Menzil, varılacak yer
 1052. KOPAN: 1- Galip, utkan 2- Ulu, yüksek
 1053. KOPTURU: Saygı duruşu, tören duruşu
 1054. KOPU: Kop, çok, çokluk
 1055. KOPUN: Çoklu, bereket, bütünlük
 1056. KOPUZ: Saz, bağlama (Kop_Uz)
 1057. KOR: 1- Öz, maya, asıl 2- Ateş parçası, ateş
 1058. KORBA: Filiz
 1059. KORCU: Korucu
 1060. KORGAN: Korunan yer, kale, kurgan
 1061. KORGAVUŞ: Savunucu, müdafi
 1062. KORIÇI: Korucu, koruyucu, bekçi, yasak bölgeleri bekleyen ve koruyan kişi
 1063. KORIG: 1- Koru, ağaçlık, yeşil bölge 2- korunan, yasak bölge
 1064. KORKMAZ: Korkusuz, cesur
 1065. KORKUNÇ: Korkutucu, ürkütücü
 1066. KORKUT: 1- Heybetli, korkutucu, korku salan
 1067. KORUĞ: 1- koru, koruluk, ağaçlıklı bölge 2- Koruma bölgesi 3- Yasak bölge, askeri bölge
 1068. KORUKÇU: Koruyucu, korucu, muhafız
 1069. KOŞ: 1- Koç 2- Dizi, sıra, dize
 1070. KOŞAK: 1- Koşulan, koşturan 2- Neşide, destansı şiir
 1071. KOŞAR: 1- Emredici, buyurucu 2- Koşucu, çalışkan, hareketli 3- Dizen, düzenleyen
 1072. KOŞMA: Ölçülü, uyaklı söz
 1073. KOŞUK: 1- Yan yana, birlikte, yaren, dost 2- Koşma, şiir
 1074. KOŞUL: Hüküm, şart
 1075. KOŞULGAN: Koşul koyan, buyurucu
 1076. KOŞUM: 1- Koçum 2- Bağlı, yan yana 3- Atın, eyer, kulan, üzengi vbmalzemelerinin tümü
 1077. KOŞUN: 1- Asker, savaş birliği 2- Halk, ahali 3- Dizi, dize
 1078. KOTKU: Alçak gönüllü, mütevazı
 1079. KOY: 1- Koyun 2- Merhamet, acıma duygusu
 1080. KOYLU: 1- Merhametli 2- İstikamet, yön, yönünü bilen 3- Koyunlu
 1081. KOYU: Merhamet
 1082. KOYULDAR: 1- Merhametli 2- Hürmetli
 1083. KOYULMUŞ: 1- Merhametli 2- Çalışkan
 1084. KOYUNLU:Merhametli
 1085. KOYURGA: 1- Hürmet, lütuf 2- Acıma duygusu, merhamet
 1086. KOYURTANG: Özgürlük, Hürriyet
 1087. KOZAN: Kozalak
 1088. KOZALAK: Çam, selvi gibi ağaçların sert çiçeği
 1089. KOZAN: Kazan
 1090. KOZGAV: Kıyam, isyan, başkaldırma
 1091. KÖPÜRGE: 1- Köprü, geçit 2- Savaş davulu
 1092. KÖÇET: Filiz, sürgün
 1093. KÖÇMEN: Göçmen, göçücü
 1094. KÖDÜRGÜ: Kurban, adak
 1095. KÖGMEN: (Gökmen) 1- Tanrısal, ilahi 2- Sayın, saygıdeğer 3- Gücünü Tanrıdan alan
 1096. KÖĞÜZ: 1- Göksel, Tanrısal 2- Göğüs, sine
 1097. KÖK: 1- Gök 2- Aile, soy
 1098. KÖKDAŞ: Emsal, örnek
 1099. KÖKEN: Göğen, gelen, 2- Köken, soy, aile
 1100. KÖKİM: 1- Göğüm 2- Soyum, ailem
 1101. KÖKLÜ: 1- Tanrıdan gelen 2- Soylu
 1102. KÖKTEM: 1- Bahar 2- Gençlik 3- Deha, akıl
 1103. KÖL: Göl mecUluluk, sonsuzluk, derinlik, bilgelik
 1104. KÖLMÜK: Halk, ahali
 1105. KÖLÜK: Yük hayvanı
 1106. KÖMEK: 1- Yardım, arka, destek, inayet 2- Ahali, halk
 1107. KÖMEN: 1- Hayal, düş 2- Irk, soy 3- Cevher, damar
 1108. KÖMEY: Gerdan, döş
 1109. KÖMÜÇ: Hazine, define
 1110. KÖNG: (Könk) Cariye, odalık
 1111. KÖNGÜL: Gönül, can
 1112. KÖNİLİK : Adalet, doğruluk
 1113. KÖNKAŞ: Künkaş, kenkeş, meşveret
 1114. KÖNÜ: Adalet, doğruluk
 1115. KÖNÜL : Gönül , can
 1116. KÖP: Çok, gür, çokluk, bolluk
 1117. KÖPTÜK: 1- Bereket, bolluk 2- Kalabalık
 1118. KÖPÜK: Kabarcık, köpürcük, çoklu, artış
 1119. KÖREGEN : Gören, görücü
 1120. KÖREM: 1- Körpe, taze 2- Görgülü, terbiyeli
 1121. KÖRGEN: Gören, görücü
 1122. KÖRGÜZ: Görgülü, centilmen, beyefendi
 1123. KÖRKE: Ağaçtan yapılmış tabak
 1124. KÖRKEM: 1- Görkem, ihtişam 2- Hoş, güzel, latif
 1125. KÖRKLÜĞ: Güzel, alımlı, cemile
 1126. KÖRPE: Taze, cıvan
 1127. KÖRÜ: (körüg) Gözcü, haberci, casus, gözlemci
 1128. KÖRÜM: 1-Bakış, nazar, gözlem 2- Düş, rüya 3- Zeka, fehm
 1129. KÖRÜMÇİ: Astronom, rasat, gözlemci, yıldızları inceleyen kişi.
 1130. KÖRÜMDÜK: Bakıcı, nezaretçi
 1131. KÖRÜNÇ: 1- Görgü, muaşeret 2- Bakan, nazır
 1132. KÖSEMEN: Tas artan koç.
 1133. KÖŞÜK: Dilek, temenni
 1134. KÖTÜZ: Kıymetli
 1135. KÖVENÇ: 1- Güvenç, güvence, teminat 2- Azamet, gurur
 1136. KÖVEZ: Afi, çalım, fiyakalı.
 1137. KÖYMEN: 1- Yanıcı, yanık 2- Hayal
 1138. KÖYMEZ: Yanmaz, ateş almaz.
 1139. KÖZLÜK: At kuyruğundan yapılan, göz kamaşması ve göz ağrılarının tedavisinde kullanılan bir dokuma.
 1140. KUANÇ: Kıvanç, sevinçli gurur
 1141. KUANÇI: Kıvanç
 1142. KUBAL: Gürz, demir topuz.
 1143. KUBAN: Kapan
 1144. KUBAT: Kapalı, gizli
 1145. KUBAY: birl. Kubi/Ay Yakutlarda eskiden "Temizliği simgeleyen kutlu ruh"
 1146. KUBİ: (Kubil) Gökyüzü, feza, semaMecBaşsızlık ve sonsuzluk.
 1147. KUCAN: Göçen, göçer
 1148. KUCAR: Göçer, göçücü
 1149. KUÇAM: Deste, demet, bağ
 1150. KUÇAR: Göçer, göçmen
 1151. KUDA: Sihir, büyü
 1152. KUDAGAÇI: Büyücü, doktor
 1153. KUDAK: Kadak, katı, sert
 1154. KUDEKAN: Buyruk, sert, emir, azar
 1155. KUKUN:kıvılcım, ateş parçası
 1156. KUKUŞ: 1- Gonca, gül 2- Şaka, latife
 1157. KUL: Bağımlı, bağlı, köle mecBağlılık, sadakat
 1158. KULA: 1- Kızıl ve karışımı renk, doru, bordo 2- Yelesi, ve kuyruğu kara, gövdesi kızıla çalan at 3-Yabani at 4- Gözü kara,atılgan
 1159. KULAÇ: 1- Açıklık, mesafe 2- İki kol arasındaki ara
 1160. KULAGU: 1- Yaratıcı, kılıcı, hükmedici 2- Kula gibi 3- Korkusuz, gözü kara
 1161. KULAN: 1- Galip, utkan 2- Vahşi at 3- Yaban eşeği
 1162. KULANŞI: 1- At terbiyecisi 2- Musikişinas, müzisyen
 1163. KULBAK: Merhametli, yardımsever
 1164. KULDAM: Sadık kul
 1165. KULGA: Güvercin
 1166. KULGU: 1- Müfettiş, murakıp 2- Güvercin
 1167. KULİ: (kulıg) Cesur, gözü kara
 1168. KULPU: 1- Kilit 2- kulluk, kulluk eden
 1169. KULUGA: Güvercin
 1170. KULUN: Tay, süt emen çağdaki at yavrusu
 1171. KUMAÇ: Solgun, soluk
 1172. KUMAK: 1- Yardım, kömek 2- Sevda, aşk
 1173. KUMAN: 1- Solgun 2- Kumral, sarı ile kahverengi arası renk 3- Aman vermeyen, dirayetli
 1174. KUMANDI: Mutlu, sevinçli
 1175. KUMARAL: Kumral, buğday tenli
 1176. KUMARGA: Kuşatma, muhasara
 1177. KUMRAL: Buğday tenli
 1178. KUL: 1- Koyun 2- Can, ruh 3- Uçurum 4- Adalet
 1179. KUNAN: 1- İki yaşına gelmiş kısrak 2- Adaletli, adil
 1180. KUNAR: Bereket, bolluk
 1181. KUNARLI: Bereketli, münbit
 1182. KUNDUZ: Dere kenarlarında yaşayan, kürkünden börk yapılan bir hayvan
 1183. KUNİ: Adalet, hakkaniyet, adaletlilik
 1184. KUNT: 1- Dayanıklı, metin 2- Sade, gösterişsiz
 1185. KUNUK: 1- Mahzun, elemli 2- Konuk
 1186. KUPÇI: İnce, zarif
 1187. KUPTAN: Niyaz, dua, yakarış
 1188. KUR: Düzen, sıra, hiyerarşi, düzenleme
 1189. KURAL: Düzen, düzenlilik, kaide
 1190. KURALAY: Ceylan, ahu
 1191. KURAR: Organizatör, düzenleyici
 1192. KURAY: Bir çeşit bozkır bitkisi ot
 1193. KURÇ: (kuruç) Kılıç yapımında kullanılan, iyi bir çelik türü
 1194. KURÇAK: Heykel, yontma taş
 1195. KURÇI: 1- Kürçü 2- Kurucu
 1196. KURÇIK: Kurum, kuruluş, yapılanma
 1197. KURGA: 1- Tecrübeli, bilge 2- İnce, narin
 1198. KURGAN: 1- İstihkam, kale 2- Anıt, anıt mezar
 1199. KURIDIN: Batılı, batı bölgesinden
 1200. KURUM: Figür, dans
 1201. KURIMLAK: Cilveli, hareketli, kıvrak
 1202. KURIKAN: 1- Kürkan, damat 2- Hisar, kale 3- Ağaçlık bölge
 1203. KURLAS: Düzen, işleyiş, ahenk
 1204. KURMAN: Düzgün, düzenli, düzenleyici
 1205. KURMUŞ: Planlı, düzenli, örgütlü
 1206. KURT: Bağımsızlığına olan düşkünlüğü, evcilleşmeyen tek hayvan oluşu, mücadeleciliği, hareketliliği,gururlu ve zeki oluşu, özellikle de sosyal ve örgütçü oluşu ve daha bir çok özellikleriyle, Türklere benzeyen ve Türklerin de çok eskiden beri kutsayarak, sembolleştirdiği hayvan
 1207. KURTAK: Kurulu, ayarlı
 1208. KURTAR: Kurtarıcı
 1209. KURTARAN: Kurtarıcı
 1210. KURTGA: Tecrübeli, gün görmüş
 1211. KURTUL: Haraç, vergi, cizye
 1212. KURTULGU: 1- Vergi, haraç 2- Kurtuluş, istiklal
 1213. KURTULMUŞ: Özgür, bağımsız, azade
 1214. KURTUN: Batılı, batıdan
 1215. KURUĞÇIN: Kurşun
 1216. KURUK: Koru, park, koruluk
 1217. KURULTAY: birl. Kurul/Tay Kongre, divan, oturum Gerek seçim, gerekse devlet için önemli kararların alındığı seçkinler meclisi
 1218. KURUM: 1- Kuruluş, düzen, düzenleme 2- Çalım, jest, afi 3- Kaya parçası
 1219. KURUT:1- Kurt 2- Kale burcu 3- Kurutulup, suyu alınmış peynir topağı
 1220. KUSKUN: Atın kuyruğundan geçirilip, eyere bağlanan kayış
 1221. KUŞ: Kuş
 1222. KUŞÇAK: Kuşçu, kuş eğiticisi
 1223. KUŞÇU: Kuş eğiticisi
 1224. KUT: 1- Uğur, talih, baht 2- Tanrısal, mübarek 3- Can, ruh, dirilik, yaşam kaynağı, yaşam gücü 4- kader, yazgı 5- Erk, iktidar 6- Bereket, nasip
 1225. KUTADGU: Kutsanmış, kutlu, değerli, yararlı
 1226. KUTALAN: birl. Kut/Alan mübarek
 1227. KUTALDI: birl. Kut/Aldı kutlu, mübarek
 1228. KUTALMIŞ: birl. Kut/Almış kutlu, mübarek, kutsanmış
 1229. KUTAMIŞ: Kutsamış, değer vermiş, mübarek eylemiş.
 1230. KUTAN: 1- Dua, yakarış, niyaz 2- Bir avcı kuş 3- Saban, pulluk
 1231. KUTAR: Kutsar, kutsayan, kut veren
 1232. KUTAŞ: Kutlu, mübarek
 1233. KUTAY: birl. Kut/Ay T..1- Ateş parçası, ateş 2- Şamanist gelenekte,"Ateşteki Kutlu Ruh" 3- İpek, ipekli kumaş 4- Kurlu Kadın Ruh 5-Paha biçilmez, değerli T..İlhanlı hanlarından, Argun Han'ın evdeşi ve Keykatu Han'ın anası.
 1234. KUTGARU: Buyruk, fermen
 1235. KUTKU: Ağırbaşlı, alçak ,gönüllü
 1236. KUTLU: 1- Mübarek, Tanrısal 2- Bahtiyar 3- Kabul görmüş, saygıdeğer
 1237. KUTLUCA: Uğurlu, bahtı açık
 1238. KUTLUĞ: Kutlu, mübarek
 1239. KUTLUĞ İNANÇ: (Kutluk İnanç) Kutlu/İnanç
 1240. KUTLUK: Kutlu
 1241. KUTLUK : (Kutluğ) Kutlu, mübarek
 1242. KUTSANDI: Kutlu, mübarek
 1243. KUTUN: 1- Mesut, mutlu, nurlu 2- Mukaddes, kutsal
 1244. KUTUNMUŞ: Kutlu, mübarek
 1245. KUTUR: Kutlu, mübarek
 1246. KUTUZ: birl. 1- Kut/Uz 2- Yaban öküzü
 1247. KUVANÇ: Kıvanç, gurur, mutluluk, iftihar
 1248. KUVANDUK: Kıvanç, mutluluk, iftihar, gurur verici
 1249. KUVART: 1- Kurt 2- Dayanıklı, kavi, metin
 1250. KUVAT: Sevinç, mutluluk
 1251. KUVRAG: Toplum, toplumcu
 1252. KUYAK: Zırh, demirağ
 1253. KUYAN: Tavşan, bozkır tavşanı
 1254. KUYAŞ: Güneş ışığı
 1255. KUYDUNG: Beden, vücut
 1256. KUYMU: Sevinç, neşe
 1257. KUYTAK: Mahfuz, siper
 1258. KUYTURKA: Bağış, ihsan, lütuf
 1259. KUYULDAR: Saygıdeğer, saygıya layık
 1260. KUYUM: Aksesuar, küpe, bilezik
 1261. KUZ: Dağın, güneş görmeyen yamacı
 1262. KUZAY: Kuzey yönü, güneşin az olduğu yer,Karanlık ve soğuk yer
 1263. KUZLAK: Bebe, yavru
 1264. KUZU: 1- Koyun yavrusu 2- Yavru, bebe
 1265. KÜÇ: Güç, dirayet, kudret
 1266. KÜÇKARA: birl. Küç/Kara (Acı kuvvet)
 1267. KÜÇEM: 1- Güç, kudret 2- zorba
 1268. KÜÇEY: Güçlü, gücü yeten
 1269. KÜÇİ: Güç, güçlük, zorluk
 1270. KÜÇİN: An, kısa zaman parçası
 1271. KÜÇKEY: Güçlü, zorlu
 1272. KÜÇLÜK: Güç, güçlük, zorluk, kudret
 1273. KÜÇÜK: Ufak, minyon
 1274. KÜÇÜLÜ: Güçlü, zorlu
 1275. KÜÇÜLÜK: Güçlük, güç, zorluk
 1276. KÜÇÜM: Güç, kudret
 1277. KÜKLER: Müneccim, yıldız falcısı li.
 1278. KÜKREK: 1- Onur, gurur 2- Kükreyiş, kükreyen
 1279. KÜL: 1- Ateş, ateşlilik, yakıcılık, yok edicilik 2- Yenilmezlik 3- Ulu, ünlü 4- Cesaret, gözü karalık 5-Göl, göl gibi geniş ve büyük
 1280. KÜL TİGİN: birl. Kül/Tigin Birkaç anlam: 1- Ateş prensi 2, yenilmez prens 3- Ulu prens 4- Yok edici prens
 1281. KÜLÇUR: Ululuk, yüksek mevki, saygıdeğerlik.
 1282. KÜLE: 1- Güle , gülüş 2-Demet,bağ, deste
 1283. KÜLEGEÇ: 1-Güleç, güler yüzlü 2-Name, melodi
 1284. KÜLEGEN: Gülen, güler yüzlü
 1285. KÜLEK: 1- Fırtına, kum fırtınası 2-Bakraç, tahtadan yapılmış yoğurt kabı
 1286. KÜLEM: Bereketli, münbit
 1287. KÜLER: birl. Kül/Er ..Ulu, saygın kişi.
 1288. KÜLTEM: Deste, demet, buket
 1289. KÜLÜG: (Külük) 1-Ünlü, meşhur, çok tanınan 3-Hızlı,seri
 1290. KÜLÜNK: Kazma
 1291. KÜMÜŞ: Gümüş
 1292. KÜN: Gün, güneş
 1293. KÜNANA: birl. Gün/Ana Şamanist gelenekte, göğün yedinci katına bakan kutsal kadın ruh
 1294. KÜNÇEK: Güneşlik, şemsiye
 1295. KÜNDEŞ: 1- Gündeş, güneşe eş değerde 2- İzci, takipçi, halef
 1296. KÜNDÜN: Gün ışığı
 1297. KÜNDÜZ: Gündüz
 1298. KÜNEŞ: Güneş
 1299. KÜNGERÜ:Arzu, dilek, temenni
 1300. KÜNG: Cariye, dişi köle
 1301. KÜNİ: 1- Adil, adaletli, hukukçu, yasalara bağlı 2- İtaatkar, muti
 1302. KÜNKAŞ: Danışma, nasihat
 1303. KÜNTEM: Günlük, gündelik
 1304. KÜNÜÇEN: Muti, itaatkar, saygılı
 1305. KÜNÜLÜK: 1- Şemsiye, 2- Günlük, yevmiye
 1306. KÜR: 1- Gür, sık, bol, bolluk 2- Canlı, diri, sağlam, sarsılmaz 3- Gürleyen, kükreyen, kabadayı, gözü kara, yürekli 4- Öz, maya, özünü yitirmemezlik 5- Düzen, düzenlilik 6- Çare, çözüm, deva
 1307. KÜRÇE: Esas, asıl, maya, öz
 1308. KÜRÇİ: Kabadayı, gözü kara
 1309. KÜRHAN: (Gürhan) birlKür/Han Türk mitolojisinde, Kara Han'ın oğullarından
 1310. KÜRİ: İç geçiren, imrenen, kıskanç
 1311. KÜRKAN: birl. 1- Kür/Kan (Gür/Kan) 2- Damat (Körekan)
 1312. KÜRMEN: Özlü, soylu
 1313. KÜRÜGEN: 1- Gürgen 2- Köregen, damat
 1314. KÜRÜM: Basiret, meleke
 1315. KÜRÜNÇ: 1- Özlü, soylu 2- Düzen, düzenli 3- Kıskanç
 1316. KÜŞLİK: 1- Güçlük, güç, zorluk 2- Mutlu, mutluluk
 1317. KÜŞÜM: 1- Ar, edep, hicap 2- Güç, güçlülük
 1318. KÜVENÇ: Güvenç
 1319. KÜVENÇİ: Güvence, garanti
 1320. KÜZ: Güz, sonbahar, hazan
 1321. KÜZNEK: Işık kırılması
 1322. MAMAK:Sakin, kendi halinde
 1323. MAMAY: Sakin, munis
 1324. MAMIŞ: 1- Saygılı, söz dinler 2- Saygı
 1325. MANAS: 1- Huy, mizaç 2- Heybet, heybetli
 1326. MANAY: Saha, bölge, mıntıka
 1327. MANÇO: Mengü, sonsuz
 1328. MANÇU: Mengü, sonsuz
 1329. MANGALAY: 1- Alın, yüz, cephe 2-Süvari, iyi ata binen
 1330. MANGU: Mengü, bengü, sonsuz
 1331. MANGUR: Mangır, bakır para
 1332. MANGUT: Ölümsüz, sonsuz
 1333. MARAL: Ceylan, ahu türü bir hayvan
 1334. MAYDA: Narin, ince, ince yapılı
 1335. MENÇİK: Mülkiyet, mal varlığı
 1336. MENDEŞ: (Menteş, mintaş) Acele, aceleci
 1337. MENGİ: Mengü, bengi, bengü
 1338. MENGİLİK: Sonsuzluk
 1339. MENGÜ: Ebedi, sonsuz, sonsuza kalan, sonsuzluk, ölümsüzlük
 1340. MENGÜÇ: Sonsuzluk, sonsuzluğa ulaşmış, ermiş, ulu, saygıdeğer
 1341. MENGÜÇ ATA: birl. Mengüç/Ata Bilgi ve tecrübesine başvurulan ulu ve bilge kişi
 1342. MENGEN: 1- Nişancı, iyi ok atan, okçu 2- Becerikli, mahir
 1343. METE: 1- Soylu, saygıdeğer 2- Bütün, bütünlük, bütünlükçü
 1344. METEHAN: birl. Mete/Han Hun kağanlarının en ünlüsüAynı soy ve kökten gelen boylar arasında, kan dökülmesini yasaklamış hepsinin tek bir devlet çatısı altında toplanması gerektiğini,bunun aynı zamanda Türk Tanrısı'nın bir emri olduğuna inanarak bu yolda mücadele etmenin ve bunun getireceği sonuçların,en büyük ve paha biçilmez bir mutluluk olduğuna inanmış, bunu da ayrıca,devlet politikası biçimine getirmişti.Türk töresine devlet idaresine sokan,ilk düzenli ve sınıflı kara ordusunu kuran,"Birleşik Türk Devletleri ülküsünü devlet siyaseti olarak ve bunu gerçekleştiren ilk Türk büyüğü.
 1345. MİN: 1-Bin,bin sayısı2-ben,gamze
 1346. MİNG:1-Ben,gamze 2-Huzur,refah 3-Bin sayısı
 1347. MİNGAN: Benli,gamzeli
 1348. MİNGİLİK: Rahat,huzur,refah
 1349. MİNGİR: Çok külliyetli.
 1350. MOĞOL:Kaygı,endişe,hüzün Oğuz'un amcası ve ilk kayın atası
 1351. MOKAN: Büken, güçlü
 1352. MONGUÇ: Atik, çevik, hamleci
 1353. MOTUN: Bütün, bütünlük ( Mete Han'ın asıl adının bu olduğunu söyleyen tarihçiler de var.)
 1354. MUGLU: Üzgün, hüzünlü
 1355. MUNAR: Serap, algın
 1356. MUNCUK: Boncuk, takı, mücevher
 1357. MUNÇUĞ: (Boncuk)
 1358. MUNG: 1- Hüzün, elem, üzüntü 2- Ming, ben, gamze
 1359. MUNGLUĞ: (Mungluk) Üzgün, bunalmış, hüzzam
 1360. MUNGUL: Hüzünlü, elemli
 1361. MUTLU: Mutlu, mesut, bahtiyar
 1362. MÜÇEK: öpücük, buse
 1363. MÜGE: İnci çiçeği
 1364. MÜLDÜZ: Berrak, saf
 1365. MÜREN: Irmak, akarsu
 1366. OBA:1- Yurt, mekan, mesken,diyar, çadır, mahalle 2- kabile, aşiret
 1367. OBAR: Ev, baraka
 1368. OBEN: 1- Genç aygır 2- Erkek deve yavrusu
 1369. OBULAZ: (Oblas, oflas) 1- Gözü pek, atılgan 2- Alicenap, yüce gönüllü.
 1370. OBUT: Şeref, haysiyet
 1371. OBUZ: Kaynak, menba
 1372. OCAK: (Otak, odak) Ateşlik, ateş olan yer, ateş tüten yerMecEv, yuva, insan eğitiminin, başladığı, insanın pişmeye ve biçimlenmeye başladığı yer.
 1373. OCAKLI: Ocak sahibi.
 1374. OD: Ot, ateş
 1375. ODAK: Ocak, yanma, yansıma merkezi
 1376. ODAKAN: Hanım ozan
 1377. ODANA: birl. Od/Ana Şamanist gelenekte, "Dişi Melek"
 1378. ODATA: birl. Od/Ata Şamanist gelenekte "erkek melek"
 1379. ODÇU: Ateşçi
 1380. ODGURMUŞ: 1- Oturmuş, oturaklı, sakin, kendinden emin 2- Yuva kuran, birlik kuran
 1381. ODHAN: birl. Od/Han Şamanist gelenekte, "Ateşteki Kutlu Ruh"
 1382. OG: Ok (Doğma, doğum, yaratılış)
 1383. OGAN: (Okan, Ugan) 1- Tanrı, Tanrılık vasıfları, yaratma, yaratış, doğuş, halik 2- Anlayış, zeka,bilgelik 3- Eski Türklerde, kan davalarına karşı çıkan, oba ve oymaklar arasındaki geçimsizliklerde,arabuluculuk yapan, "Barışı simgeleyen kutsal ruh" 4- Altay ve Tuna Türklerinde " Ateşteki kutlu ruh"
 1384. OGLAĞU: Körpe, genç kız
 1385. OGRAK: 1- Azim, kararlılık 2- Niyet
 1386. OGRAŞ: Uğraş, mücadele, meşgale
 1387. OGSAT: Benzer, benzerlik, benzeyiş
 1388. OGTADURMUŞ: birl. Okda/Durmuş ( Bu ad, iki anlamda da yorumlanabilirAkıllı, zeki DurmuşZor durumda kalan, zor koşullarda olan)
 1389. OGUR: 1- Gizlilik, gizem 2- Uğur, baht, talih, mutluluk
 1390. OGURLU: Uğurlu
 1391. OGURMUŞ: Gizemli, ağzı sıkı
 1392. OGUTUR: Gizli, gizemli
 1393. OGÜN: birl. O/Gün (..Eski bir Türk geleneği olan, tarihin önemli ve özel günlerinin anısına verilen, o gün ya da o günlerin yıldönümüne denk düşen günlerde doğanlar için kullanılan bir ad.
 1394. OĞÇU: Okçu, haberci, ulak
 1395. OĞIRCIK: Uğurcuk
 1396. OĞLAGU: Körpe kız
 1397. OĞLAK: Keçi yavrusu
 1398. OĞLAMAN: Bir yaşında doğum yapan, koyun ve keçi
 1399. OĞLAN: Oğul, erkek çocuk, genç erkek
 1400. OĞRAMIŞ: Uğurlu
 1401. OĞRUN: 1- Gizli, gizemli 2- Yavaş, ağır
 1402. OĞUL: 1- Oğlan, erkek çocuğu 2- Evlat, genel olarak, kız yada erkek çocuğu
 1403. OĞULÇA: 1- Oğulcuk, biricik oğul, biricik evlat 2- En küçük oğul
 1404. OĞULGANMIŞ: Oğlu olmayan
 1405. OĞUR: 1- Uğur, talih, bahtiyarlık 2- Vakit, zaman, devir
 1406. OĞUŞ: 1- Bolluk, bereket 2- Hısım, akraba, nesil
 1407. OĞUZ: 1- Ok-Uz 2- Ağuz, ağız 3- Olağanüstülük 4- Çağrı, davet, toparlama birleştirme, yaratış
 1408. OK: 1- Doğum, doğuş, yaradılış 2- Akıl, us 3- Dokunma, el sürme 4- Söyleyiş, çağırış, haber verme 5- Silah, yay ile kullanılan ok 6- Örgüt, teşkilat
 1409. OKAN: 1- Ogan 2- Anlayış, fehim
 1410. OKATMIŞ: (Okutmuş) Haberci, ulak
 1411. OKÇI: 1- Okuyucu, haberci 2- Ok atan, okçu 3- Örgütçü
 1412. OKIÇI: Davetçi, davetkar, çağırıcı
 1413. OKİ: Çağrı, davetiye
 1414. OKLAMIŞ: Ok atmış, savaşçı
 1415. OKLU: 1- Akıllı, zeki 2- Örgütlü
 1416. OKŞAK: Benzeyen, andıran, tanıdık, bildik
 1417. OKŞAN: Benzeyen, okşayan
 1418. OKTA: Akıllı, zeki, dahi
 1419. OKTAR: 1- Okçu, iyi ok atan 2- Bilgili, akıllı, yaratıcı 3- Davetçi, davetkar
 1420. OKUKLU: Alim, bilgin
 1421. OKUMAGAN: Arif, eğitimsiz ama kendini yetiştirmiş, olgunlaşmış
 1422. OKUNÇ: Toy ve düğün davetiyesi
 1423. OKUŞ: 1- Bilgi, bilgelik 2- Bereket
 1424. OKUŞLUĞ: 1- Alim, bilgin 2- Bolluk, bereket, bereketli
 1425. OKUTGAN: Okutan, eğitmen
 1426. OKUTAN: Eğitmen, öğretmen
 1427. OKUV: Okuyuş, kıraat, çağırış
 1428. OLAGAN: Olan, doğal, olumlu
 1429. OLAM: Debdebe, gösteriş, tantana
 1430. OLBAK: Oluş, oluşum
 1431. OLCA: Ganimet, bolluk
 1432. OLCAŞ: Tören, seremoni, tazim
 1433. OLCAY: Tanrı sıfatlarındanBaht, talih, açık talih, ululuk
 1434. OLCAYTU: Açık talih, bahtı açık, bereketli
 1435. OLÇA: Ganimet, bereket
 1436. OLÇAM: Ganimet, nimet, bolluk
 1437. OLÇAR: 1- Saldırı komutu, saldırı 2- haber, havadis 3- Uygun, muvafık
 1438. OLÇUM: 1- Olgunluk, olgun, yetişkin 2- Hüner, marifet
 1439. OLGAÇ: Olgun, olmuş
 1440. OLGUN: Yetişkin, olmuş, kamil
 1441. OLUM: Oluş, doğuş, olmaya elverişli.
 1442. OLUN: 1- Oluş, olgunluk, ağırbaşlılık 2- Genç, taze 3- Soyluluk
 1443. OLUŞ: Oluşum, düzen
 1444. OMAÇ: Amaç, gaye
 1445. OMAK: 1- Soy, kan, soyluluk 2- Aile, akraba
 1446. OMAY: (Umay) Seçkin, güzide
 1447. OMRAK: Sevilen, maşuka
 1448. OMUR: (Umur) 1- İlgi, heves 2- Güç, dayanıklılık, dayanıklı
 1449. OMURCA: Sağlam, dayanıklı
 1450. OMURTAG: Kartal yavrusu
 1451. ONAK: 1- Onanmış, kabul görmüş 2- Sevgili, el üstünde tutulan
 1452. ONAL: 1- Doğuş, ortaya çıkış 2- Sağlam, dayanıklı
 1453. ONANLI: Sağlam, meyin, mütehammil
 1454. ONANMIŞ: Sağlam, bayındır, destekli
 1455. ONAT: 1- Sağlam, dayanıklı 2- Yakışıklı 3- Terbiyeli, iyi davranışlı
 1456. ONATÇA: Makbul, hatırşinas
 1457. ONAY: 1- Sağlam, dayanıklı, uygun 2- Makul, kabul,tasdik
 1458. ONG:1- Sağlamlılık, kalıcılık, dayanıklılık 2- İyilik, rahmet, bereket, bolluk 3- Sevinç, neşe, mutluluk
 1459. ONGAN: 1- Uğurlu, mutlu, bahtiyar 2- Verimli, gelişkin 3- Bayrak, simge, totem
 1460. ONGU: 1- Kar, kazanç 2- Set, sütre
 1461. ONGUÇ: Karlı, kazançlı, verimli, uğurlu
 1462. ONGUDAY: Karlı, kazançlı
 1463. ONGUN: 1-Bolluk ve bereketi simgeleyen kutlu ruh2- Uğurluluk, verimlilik, kalıcılık 3- Av totemi, kutsanmış av hayvanı 4- Totem, sembol, bayrak, flama
 1464. ONGUR: Kurtuluş, salah
 1465. ONGUT: Koruyucu, muhafız, kale muhafızı
 1466. ONUK: 1- Sağlıklı, dayanıklı 2- Uğurlu, aziz, saygıdeğer 3- Usul, yol, teamül 4- Yararlı, faydalı
 1467. ONUŞ: 1- Bereket, bolluk, verim 2- Uğur, talih
 1468. OPAK: (Apak) Temiz, bakımlı
 1469. OPAN: Mağara, delhiz
 1470. OPÇIN: (Apçın,afşın) Zırh, demirağ
 1471. OPUR: Obur, iştahlı
 1472. OPUZ: Katı,sert
 1473. OR: 1- Yer, durak, bölge 2- Doğramak, biçmek 3- Mevki, mertebe 4- Düzen, kuruluş
 1474. ORAK: Doğramak, kesmek, doğrayıcı, biçici
 1475. ORAN: 1- Taht, şeref makamı 2- Yüksek mevki, yüksek derece
 1476. ORAY: birl. Or/Ay 1- Aynı, eşit, eş değerde (Kırgızlarda) 2- Fırsat, hamle (Kazaklarda)
 1477. ORAZ: (Uraz, uras, ıraz) Şeref, onur, talih
 1478. ORÇUN: 1- Kesici, keskin, doğrayıcı 2- Bölge, vilayet 3- Onurlu, ahlaklı, iyi huylu
 1479. ORDA: Orta, merkez (Kağan veya Han otağının bulunduğu yer)
 1480. ORDU: (Orda) 1- Orta, çekirdek, merkez 2- Silahlı ve düzenli topluluk
 1481. ORDUCA: 1- Ordu ile ilgilenen 2- Ortaca, ortanca
 1482. ORGA: Bayrak, flama
 1483. ORGARUN: 1- İstihkam 2- Bayraklı, bayrak sahibi
 1484. ORGİR: Kesici, biçici
 1485. ORGUN: Sırdaş, sır saklayan, ketum
 1486. ORHUN: Sır saklayan, sırdaş, gizli, gizemli
 1487. ORMAG: Doğramak, biçmek
 1488. ORMAN: Ağaçlık, bölge
 1489. ORMUŞ: Doğrayan, biçen
 1490. ORNAK: 1- Taht, tahtırevan 2- yer, yöre
 1491. ORPAG: Menşe, kök, nesep
 1492. ORTAÇ: 1- Ortadaki, ortanca 2- Ilımlı, dengeli
 1493. ORTAÇI: Ilımlı
 1494. ORTAĞ: Ortak, ortalama, ortada buluşma
 1495. ORTUG: Ortak, pay sahibi
 1496. ORUK: 1- Yol, eylem, gidişat 2- Çare, çözüm, imkan, uygunluk
 1497. ORUM: Mera, otlak
 1498. ORUN: 1- Makam, mevki, özel yer, şerefli yer, taht 2- Karargah, görev yeri
 1499. ORUNÇ: Hediye, bahşiş
 1500. ORUNÇAK: 1- Oya, işleme 2- Rehin, emanet
 1501. ORUNDUK: Koltuk, iskemle
 1502. ORUNGULUK: Bayrak, flama
 1503. ORUNLUG: Taht, makam
 1504. ORUNTAG: Yüksek mevki, makam
 1505. ORUS: 1- Talih, uğur, baht, mutluluk 2- Amaç, hedef
 1506. OSKAY: 1- Hamarat, işgüzar 2- Neşeli, şen
 1507. OT: 1- Ateş, ocak, ev 2- Nebat, bitki
 1508. OTACI: (Utacı) 1- Doktor 2- Eczacı, ot ve bitkilerden ilaç yapan kişi 3- kam, baksı
 1509. OTAĞ: 1- Oda, içinde ateş yakılarak oturulabilen büyük ve geniş çadır 2- Yeni evlenenlere armağan edilen ev, çadır
 1510. OTAĞA: birl. Ot/Ağa ..evin reisi, aile reisi, evde sözü geçen kişi
 1511. OTAK: Yeni evlenenlere armağan edilen ev, çadır, oda
 1512. OTAMIŞ: Doktor, hekim
 1513. OTANCAK: İlaç, merhem, deva
 1514. OTAR: Geçici, fani
 1515. OTÇİGEN: birl. Ot/Çigen ("Ot/Tigin" adının , Moğol ağzındaki söylenişi.)
 1516. OTGUN: Kabadayı.
 1517. OTKUN: Kabadayı.
 1518. OTLUĞ(K): Ateşli
 1519. OTMAN: Ailenin en küçük oğlu .Ocağın ateşini yakıp ısıtacak ve devamlılığı sağlayacak olan, Çok eskilerden beri süregelen,Türk töresince çocuklar arasındaki paylaşımlarda ev , en küçük çocuğa kalırBu yüzden ilerde evin yada mülkün idaresi küçük oğlandadırYani, ocak,onunla yanmaya devam edecek,aile oba yada oymağın yaşamı onun sayesinde sürecektirBu çocuklara içeren "Otman,Ot Tigin,Othan" vbadlar verilir. Otmanlı devletinin kurucusu ve ilk hanıErtuğrul Beğ'in en küçük oğluDaha Ertuğrul Bey ölmeden,Töreye göre,birçok mal mülk, büyük çocuklara, beylik, en küçük olan Otman'a geçmişti.
 1520. OTMAR: Ateşli, ateş saçan
 1521. OVAT: Düzgün, muntazam
 1522. OVLAZ: Gözü pek, atılgan
 1523. OVMAÇ: El ile yoğrularak yapılan yiyecek
 1524. OY: 1- Düşünmek, düşünce, fikir 2- Çukur
 1525. OYA: 1- Oyularak yapılan elişi, işleme 2- Emanet, rehin 3- Sempatik, minyon
 1526. OYAN: 1- İman, inanç 2- Düşünce, efkar
 1527. OYAZ: Çukur, kuyu
 1528. OYBAK: Çukurlu vadi
 1529. OYBAT: Oyuk ve çukurlu yer
 1530. OYGAK: 1-Oya, rehin 2- Uyanık, müteyakkız
 1531. OYGUR: Dere yatağı, dere oyuğu
 1532. OYINLI: Düşünceli, efkarlı
 1533. OYLUM: 1- Çukur, kuyu, boşluk 2- Kurucu, kuruntu, yormak
 1534. OYMAK: Yığın, kitleTürklerin sosyal birimleri içindeki sıralamada, Obadan büyü Boy'dan küçük olan akrabalar topluluğu
 1535. OYMUR: Dere, dere yatağı
 1536. OYNAK: Maral, ceylan, vbHayvanların bir arada olup su içtikleri kuyu, su birikintisi
 1537. OYRAM: Girdap, anafor
 1538. OYRAT: Derin, oyuk, derinleşmiş
 1539. OYTUN: Kutsanmış, mübarek
 1540. OYUR: Vücut, endam
 1541. OZ: İleri, ön, önde
 1542. OZA: Kadim, eski, ezeli, hep var olan
 1543. OZAĞI: Tecrübeli, bilgili, uzman
 1544. OZAMIŞ: Uzamış, uzman, usta işinin ehli
 1545. OZAN: (Uzan) Öncü, herkesin önünde olup hitap eden, şiir yazan ve okuyan, kopuz çalarak şiir okuyan ve yazanUsta, işinin ehli
 1546. OZAR: Uzman, usta, bilir kişi
 1547. OZGAN: Kademeli, dereceli, öncelikli
 1548. OZMAN: Uzman
 1549. OZMUŞ: Uzmanlaşmış, yetik
 1550. OZUL: Esas, kaide
 1551. OZUT: İkamet, ikametgah
 1552. OZUTGAN: İleride, ilerici
 1553. ÖBEK:Küçük grup, tim, takım, parça
 1554. ÖBGE: Ced, Ata, Soy
 1555. ÖCAL: birl. Öc/Al intikamcı
 1556. ÖCEK: 1- Esinti, hafif yel 2- Burç
 1557. ÖCÜT: İntikam, öç
 1558. ÖDEM: 1- Borç, bakiye 2- Ödül, mükafat
 1559. ÖDEMİŞ: 1- Eczacı, doktor 2- Ricacı, yakaran 3- Borçsuz, bakiyesiz 4- Ödül veren
 1560. ÖDEN: 1- Ricacı, duacı 2- Ödül
 1561. ÖDGÜLMÜŞ: 1- Övülmüş, övülen, başarılı, ödül almış 2- Ricacı, duacı
 1562. ÖDGÜR: Uygun, yerinde, vaktinde
 1563. ÖDRÜM: Seçkin, mümtaz
 1564. ÖDÜGET: Ricacı, yakarıcı, duacı Yakutlarda, " Akarsuların kutlu ruhu''
 1565. ÖDÜK: Rica, yakarı, dua, niyaz, arzu
 1566. ÖDÜL: 1- Usluluk, akıllılık 2- Yüceltme, ululama, mükafat
 1567. ÖDÜN: 1- Ödeme, ödeyiş 2- Yakarış, niyaz
 1568. ÖDÜŞ: Vakit, devir
 1569. ÖG: (Ok) Ana, anne, yaratan, doğuran
 1570. ÖDGÜL: Övülme, övünç kaynağı, övülme nedeni
 1571. ÖGE: (Öke) Dahi, çok zeki, çok akıllı
 1572. ÖGEÇ: İki yaşına gelmiş koç
 1573. ÖGEL: 1- Zeki, akıllı, aklı başında 2- Burç
 1574. ÖGET: 1- Akıl, zeka, akıllılık, 2- Sevgi, muhabbet
 1575. ÖGİR: Sevinç, neşe, eğlence
 1576. ÖGLÜ: Dahi, çok akıllı
 1577. ÖGREDİK: 1- Mürebbiye, eğitmen, yetiştirici, öğretmen 2- İdman, talim, antrenman
 1578. ÖGRÜ: 1- Öğrenilecek olan 2- Arkadaş, refik
 1579. ÖGÜŞLÜ: Övülen, methedilen, övülmeye layık
 1580. ÖGDÜ: Övme, methiye
 1581. ÖGDÜM: 1- Övülen, methedilen 2- Önce, öncelikli
 1582. ÖĞER: Övücü, methedici
 1583. ÖĞLEŞ: Akıl birliği, fikir birliği
 1584. ÖĞREK: Toplantı yeri, cemiyet , dernek
 1585. ÖĞREN: Öğrenmekten
 1586. ÖĞRET: Gelenek, terbiye
 1587. ÖĞREYÜK: Gelenek, görenek, terbiye
 1588. ÖĞRÜK: Munis, cana yakın, el üstünde tutulan
 1589. ÖĞRÜNÇ: 1- Deneyimli, bilgili, öğrenmiş, ders almış, yetişmiş 2- Hoşnutluk, memnuniyet
 1590. ÖĞTÜ: Metih, övme, ululama
 1591. ÖĞTÜR: Övme, methedici
 1592. ÖĞÜÇÜ: Övücü, methedici
 1593. ÖĞÜLMÜŞ: Başarılı, destekli, övülmeye layık
 1594. ÖĞÜN: 1- Öğünmek..ten öğün 2- İtina, dikkat 3- Sıra
 1595. ÖĞÜNÇ: Övünç, iftihar, övünme gerekçesi, iftihar vesilesi
 1596. ÖĞÜNÇEK: Öğünmeye değer, öğünme nedeni
 1597. ÖĞÜNMÜŞ: Övünmüş, övünmeyi hak etmiş, gururlu
 1598. ÖĞÜNÜR: Gururlu, mağrur
 1599. ÖĞÜR: Över
 1600. ÖĞÜT: 1- Anlayış, kavrayış 2- Nasihat, tavsiye, deneyim aktarımı
 1601. ÖK: (ög) 1- Öz, doğuş, oluş, gelişme 2- Zeka, bilme, us, yetenek, ana, doğuran
 1602. ÖKÇİ: Okeci, çağırıcı, davet edici, davetiye veren kişi
 1603. ÖKÇÜR: Zeki, anlayışlı
 1604. ÖKE: Dahi, yanılmaz, bilge, çok akıllı
 1605. ÖKER: Dahi, süper zeka
 1606. ÖKERMAN: Dahi, bilge, yanılmaz
 1607. ÖKLÜ: 1- Dahi, akıllı 2- Egemen, denetimci
 1608. ÖKSÜM: Arzu, murat
 1609. ÖKSÜZ: Desteksiz, arkasız, oluşumsuz, gelişmeye engel durumu olan, (Halk arasında, anası olmayan, ölen ya da ayrı olan çocuklar için de bu adın kullanılmasındaki neden, ananın, çocuğun yetişme ve gelişimindeki önemine atfendir.)
 1610. ÖKTE: 1- Ökeli, akıllı, dahi, yanılmaz, deneyimli, bilgili 2- Azametli, gösterişli
 1611. ÖKTEM: 1- Akıllı, bilge 2- Asi, başına buyruk, pervasız 3- Meşhur, gösterişli 4- Bahar, ilk yaz
 1612. ÖKTEN: 1- Akıllı, bilinçli 2- Kahraman, cesur, korkusuz, başına buyruk
 1613. ÖKÜÇ: 1- Çok, çokluk, bolluk 2- Akıl, us, bilinç
 1614. ÖKÜN: Kendine dönüş, öze dönüş
 1615. ÖKÜNMÜŞ: Özüne bağlı, özüne dönen
 1616. ÖKÜŞ: 1- Çok, çokluk, bolluk, bereket 2- Akıl, bilinç, bilinçli
 1617. ÖKÜŞ KARA AÇKI: birl. Öküş/Kara/Açkı mecKeskin zekalı
 1618. ÖKÜZ: 1- Irmak, nehir, büyük akarsu 2- Uzman, bilge, ehil, dahi
 1619. ÖLÇER: 1- Mühendis 2- ağırbaşlı, ölçülü 3- Savaş buyruğu, saldırı buyruğu
 1620. ÖLÇÜM: 1- Adap, usul, erkan, yol 2- Ağırbaşlılık
 1621. ÖLMEZ: 1- Dirayetli, dayanıklı 2- Çok sevilen, unutulmaz, iz bırakmış
 1622. ÖN: 1- Doğu, güneşin doğduğu yön 2- İlk, başlangıç, doğuş, meydana geliş 4- İlke, öncelik, prensip,temel
 1623. ÖNAL: birl. Ön/Al Öncü, lider, önde olan
 1624. ÖNALAN: birl. Ön/Alan, lider, öncü
 1625. ÖNALDI: birl. Ön/Aldı, lider, öncü
 1626. ÖNCEK: Önce, önceki, selef
 1627. ÖNCEL: 1- Selef, daha önceki 2- Önde olan, öncü, rehber 3- Öncelikli, imtiyazlı
 1628. ÖNCELİK: İmtiyaz, torpil
 1629. ÖNCÜ: 1- İlk, orijinal 2- Lider, yol açan, önde olan
 1630. ÖNCÜL: 1- Öncü, önde, rehber 2- Birinci, ilk
 1631. ÖNÇEK: Önceki, önceki, selef
 1632. ÖNDAŞ: Aynı öncelikte, aynı imtiyazı paylaşan
 1633. ÖNDE: Öncü, önceki
 1634. ÖNDEGÜN: birl. Önde/Gün 1- Önemli gün 2- Önceki gün
 1635. ÖNDER: Önde olan öncü, lider
 1636. ÖNDEŞ: Yol açan, rehber, mihmandar
 1637. ÖNDÜÇ: Öncü, mihmandar
 1638. ÖNDÜL: 1- En önde, en öndeki, öncü 2- Öncelik, imtiyaz
 1639. ÖNDÜN: 1- Peşin, peşinat 2- Önde, önde gelen
 1640. ÖNE: İleri, ileride, ötede
 1641. ÖNEK: Dayanak, direk, destek
 1642. ÖNEL: 1- Usta, uzman, pir 2- Vade, mühlet
 1643. ÖNEM: Öncelik, imtiyaz, değer, kıymet, hassasiyet
 1644. ÖNEN: 1- Önde olan, öne geçen 2- Bağlılık, sadakat
 1645. ÖNER: birl. Ön/Er Öncü, rehber, kılavuz
 1646. ÖNEY: 1- Öne geçen, önde gelen 2- Yükseklik
 1647. ÖNG: İlk, birinci, başta gelen
 1648. ÖNGEL: 1- Ağırbaşlı, olgun 2- Öncü, öncülük eden
 1649. ÖNGEN: 1- Zafer, utku 2- Uzun boylu, levent
 1650. ÖNGER: Hiddetli, asabi
 1651. ÖNGİ: (Öngü) 1- Değişik, farklı, sıra dışı 2- Önce, öncelikli
 1652. ÖNGÜÇ: 1- Öncü, kılavuz 2- Atak, atik, hareketli 3- Delil, kanıt, ispat
 1653. ÖNGÜK: Yastıkların ucuna yapıla işleme
 1654. ÖNGÜL: Yol gösteren, ön ayak olan
 1655. ÖNKUZU: birl. Ön/Kuzu mecKurban, kurbanlık
 1656. ÖNÜÇ: Önce, önceki, selef
 1657. ÖNÜM: 1- Birinci, ilk 2- Hasılat, ganimet, kar
 1658. ÖNÜR: Başlangıç, siftah
 1659. ÖNÜRT: Önce, öncelik
 1660. ÖNÜT: Önce, öncelik
 1661. ÖPGİNE: Öpücük, buse
 1662. ÖPKE: İç geçirme, öfke, hırs
 1663. ÖPÖZ: Can, ruh, nefs
 1664. ÖRÇÜM: Üreyiş, gelişim, büyüme
 1665. ÖRÇÜN: İpten örülmüş merdiven
 1666. ÖREN: 1- Örme yapan, örücü 2- Eskiden kalma kalıntı, kalıntı kent ya da mezar
 1667. ÖRGE: 1- Örnek, motif, örgü örneği 2- Şahika, yükseklik
 1668. ÖRGEN: 1- Örülü ip, urgan 2- Keçi kılından yapılan ip
 1669. ÖRGÜÇ: 1- Dokuma aleti, dokuma tezgahı 2- Mevki, mertebe 3- Tümsek, tepe
 1670. ÖRİKLİ: Şeciyeli
 1671. ÖRKEN: 1- Urgan, örülü ip 2- Fidan
 1672. ÖRKİN: 1- Fidan 2- Taht, tahtırevan
 1673. ÖRNEK: Numune, standart, ölçü
 1674. ÖRPEN: 1- Örtülü, kapalı, gizli 2- Alev, alev ışığı
 1675. ÖRS: Üzerinde metal maden dövülen demir kütle mecDayanıklılık
 1676. ÖRTE: Örtü, örtülü
 1677. ÖRTGÜN: Samanı ayrılmış, harmanlanmış tahıl
 1678. ÖRTÜN: Omuz üstüne alınan örgülü giyecek, pelerin
 1679. ÖRÜÇ: Örgü malzemesi, dokuma tezgahı
 1680. ÖRÜM: Çit, ağıl
 1681. ÖRÜN: 1- Saç örgüsü, belik 2- Beyazlık, temizlik 3- Gökyüzünün bulutsuz hali 4- Ürün, hasılat
 1682. ÖRÜNDÜ: Arı, temiz, saf, pakize
 1683. ÖRÜNDÜL: 1- Seçkin, güzide 2- Saf, temiz, pak
 1684. ÖS: Gerçek, hakiki
 1685. ÖSRÜK: 1- Mert, özü sözü bir 2- Esrik, kendinden geçmiş
 1686. ÖSTERİŞ: Fantezi, hayal, fantastik
 1687. ÖTER: 1- Ricacı, yakaran 2- İleri, ileri geçmiş 3- Çığırıcı, ötücü, okuyucu
 1688. ÖTGEN: Geçmiş, aşmış, ötede olan
 1689. ÖTGÜR: Delici, delip geçen
 1690. ÖTİLİG: İtibarlı, saygıdeğer, muhterem
 1691. ÖTKER: 1- Ricacı, duacı 2- Geçici, fani
 1692. ÖTNÜ: Rica, yakarı, istirham
 1693. ÖTÜG: (Ötük) Arz, niyaz, rica, dua, dilek
 1694. ÖTÜGEN: (Ötüken)
 1695. ÖTÜKEN: 1- Ricacı, duacı, niyazcı, Tanrıya yakaran 2- Geçmiş, mazi, onurlu ve övünçlü mazi
 1696. ÖTÜN: 1- Ödün, verme, bağış, mağfiret 2- Yakarı, yalvarış, niyaz
 1697. ÖTÜNÇ: 1- Rica, dilek, maruzat, istirham 2- İltimas, tarafgirlik
 1698. ÖVET: Övüş, övgü
 1699. ÖVGÜ: Övme, methetme
 1700. ÖVGÜN: Övülen, övülmeye layık
 1701. ÖVÜÇ: Övünç, iftihar
 1702. ÖVÜL: Övülen, övülmeye layık
 1703. ÖVÜNÇ: Övülmeye yol açan davranış, gurur ve onur kaynağı
 1704. ÖVÜT: Öğüt, nasihat
 1705. ÖYKE: Öfke, hiddet, hınç
 1706. ÖYKÜ: 1- Taklit, benzeme, benzetme, 2- Hikaye
 1707. ÖYKÜNÇ: Eğilim, benzeme, taklit etme eğilimi
 1708. ÖYLEK: Zaman, devir
 1709. ÖYÜK: Coşku, coşkunluk, tezahürat
 1710. ÖZ: Kişinin "ben" derken, anlatmak istediği, tinsel varlık1- Ben, tin, can, ruh, gönül 2- Asıl, esas,temel, unsur 3- Şahsi, kişisel, kendi, kendine aitlik 4- Uz, uzluk, ustalık 5- Dere, ırmak
 1711. ÖZAK: birl. Öz/Ak mecSoylu
 1712. ÖZBEK: birl. Öz/Bek mecCesur, kendine güveni tam
 1713. ÖZBİR: birl. Öz/Bir mecSoylu
 1714. ÖZDEK: 1- Madde, temel, asıl, yapı, kuruluş, oluş, oluşum 2- Beden, vücut 3- Ağacın, köküne yakın olan kısım
 1715. ÖZDEL: 1- Soylu 2- Armağan, hediye
 1716. ÖZDEN: 1- İçten, samimi 2- Ender rastlanan, olağanüstü 3- Akraba, hısım 4- Armağan, hediye
 1717. ÖZEK: 1- Temel, asıl, üs, merkez 2- Can, ruh, gönül
 1718. ÖZEL: 1- Ayırt, fark, farklılık 2- Uzman, usta, kalifiye 3- Kişiye özgü, kişisel
 1719. ÖZEN: 1- İçten, samimi 2- Dikkat, itina, emek, heves 3- Irmak, küçük akarsu
 1720. ÖZENÇ: 1- Gıpta, heves 2- Direnç, gayret, dik başlılık
 1721. ÖZERK: birl. Öz/Erk Kendine egemen, kendine sözü geçen
 1722. ÖZGE: Ben'in karşıtıBaşka, öteki, yabancı, ,gayrı
 1723. ÖZGEL: Öze ait, özden gelen, samimiyet
 1724. ÖZGERİŞ: 1- Hayal, kurgu, fantezi 2- Devrim, başkaldırı
 1725. ÖZGÜ: Öze ait, özle ilgili, ait, has, mahsus
 1726. ÖZGÜN: Öze ait, özüne ait, orijinal, kendine has
 1727. ÖZGÜR: Hür, bağımsız, kendinden başkasını dinlemez
 1728. ÖZGÜVEN: birl. Öz/Güven Cesaret, kendine güvenme, kendinden emin olma, kendinden bilgi, beceri ve konumundan kuşku duymama
 1729. ÖZİ: Fert, Şahıs
 1730. ÖZİÇ: Varlık, şahsiyet
 1731. ÖZİL: birl. Öz/İl mecAnayurt
 1732. ÖZKER: 1- Ulu ruhlu kişi 2- İyilik sever, hayırsever
 1733. ÖZKONUK: Can, ruh
 1734. ÖZLEK: 1- Üretken, münbit 2- Felek, talih 3- Özel, şahsi, kişisel
 1735. ÖZLEM: 1- Öz'ün ilgisi, ilgi duyarak yönelişi, hasret 2- Özel, hususi, kişisel
 1736. ÖZLEN: 1- Özlenen, aranan 2- Dürüst, özü sözü bir 3- özel, hususi, kişisel
 1737. ÖZLEŞ: Kendine dönüş, kendinden veriş
 1738. ÖZLÜ: Orijinal, sağlam
 1739. ÖZLÜK: Şahsi, özel, kişisel
 1740. ÖZMEN: Dürüst, özü sözü bir
 1741. ÖZRÜM: Seçkin, seçilmiş
 1742. ÖZÜÇ: Vücut, gövde, endam
 1743. ÖZÜM: Kendine katma, kendine çekme, kendinden yapma
 1744. ÖZVEREN: birl. Öz/Veren mec....Fedakar, fedai
 1745. ÖZVERİ: birl. Öz/Veri ...Fedakarlık